skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
 

Евроскола

Обща информация за програма „Евроскола“

Европейският съюз, неговата роля, организация и място в света предопределят бъдещето на неговите граждани и особено възможностите за развитие на младите в него. Днес е по-важно от всякога младите хора от европейските страни не само да познават, но и да са въвлечени в процеса на вземане на решения, в избора и отговорностите, което ще ги направи част от демократичния живот на Европа. Опитвайки се да вземат важни решения за своя собствен живот, в търсенето на личната си посока, те трябва да участват в европейския дебат и да изпитат „на живо“ уникалността и многообразието на това да си гражданин на ЕС.

 .
Европейският парламент в България редовно организира регионални състезания за участие в програма „Евроскола“
Европейският парламент в България редовно организира регионални състезания за участие в програма „Евроскола“
 .

Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.

По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, разискват и гласуват резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език. От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище, а стават част от многоезичните работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите членки, се допринася за развитието на европейско съзнание.

 .
 

Денят на „Евроскола“ преминава по следния начин:

 
 .
Обща информация за програма „Евроскола“ на Европейския парламент
Линк към страницата на „Евроскола“ във Фейсбук
 .
 

Регионални състезания в България за подбор на български училища, които да участват в „Евроскола“ в Страсбург

 .

Подборът на училищата, които да участват в програмата „Евроскола“ на Европейския парламент в Страсбург, се извършва на регионални състезания, организирани периодично от Бюрото на ЕП в България. Те се обявяват на страницата на Еворпейския парламент в България, както и с имейл до всички училища със среден курс на образование в съответната(ите) област(и).

От 2006 г. насам повече от 110 български училища и над 3 600 български младежи са били част от програма „Евроскола“ на ЕП. Това е уникално събитие, което дава възможност на участниците да научат повече за европейската интеграция, като сами се превърнат в част от нея. Ученици и учители от 28-те държави членки се превръщат в членове на ЕП (евродепутати) за един ден в сградите на ЕП в Страсбург. Участниците вземат думата в пленарни сесии и заседания на парламентарни комисии, за да проведат дебати и да гласуват резолюции по наболели въпроси, като през цялото това време упражняват своите езикови умения и завързват нови приятелства с други ученици от цяла Европа.

 .
 

Общи правила за провеждане на регионално състезание „Евроскола“ в България

 .

За участие в регионално състезание се допускат училища от обявените области. В състезанието могат да участват ученици в гимназиален курс на образование на възраст 16 – 18 години. Отборите се състоят от 5-има ученици, чието участие се координира от един учител. Разрешено е отборите да разполагат с резерви. Преподавателите, както и евентуалните резерви не се допускат до участие в подготовката и представянето на учениците в деня на състезанието.

Общи условия за участие в регионалното състезание „Eвроскола“

За да може даден отбор да бъде допуснат до регионалното състезание, е необходимо към момента на подаване на заявката му за участие същият или друг отбор от даденото училище да не е участвал в програма „Евроскола“ на ЕП в Страсбург, Франция през последните две години, както и да не е участвал или да не му предстои участие през настоящата година.

Подаването на кандидатурата се осъществява по следния начин:

  • Директорът на училището, което желае да участва в регионалното състезание, изпраща заявка в свободен текст по имейл на epsofia@europarl.europa.eu;
  • В заявката (съответно в изпратения имейл) трябва да бъдат посочени имената на учениците, които ще съставляват отбора на училището, името и телефон за връзка на придружаващия преподавател, както и имената на евентуалните резерви, ако има такива;
  • Ако отборът на даденото училище ще извърши транспортни разходи, за да достигне до града, в който се провежда регионалното състезание, то в същия имейл трябва да бъдат посочени и описани вида транспортна услуга (влак, автобус или друго), както и нейната цена в двете посоки. Европейският парламент в България ще възстанови направените разходи на база на показаните разходооправдателни документи (фактура) за титулярния отбор и придружаващия преподавател.

За участие в регионалното състезание ще бъдат допуснати първите 12 записали се училища по реда на получаването на заявките им по електронната поща.

В деня на състезанието

В деня на състезанието участниците пристигат на указаното място най-малко 15 минути преди обявеното официално начало на надпреварата. Отборите ще бъдат разделени на групи (чрез жребий) в зависимост от броя на заявилите участие и всеки от тях ще тегли жребий за въпроса, който ще представи. Въпросите ще бъдат по актуални теми от национален и европейски интерес.

Всеки отбор разполага с 30 минути за подготовка за представянето по изтеглената тема. Не е необходимо и не се очаква от учениците да са подготвили предварително конспект или презентация по темата, която ще представят. Насърчава се и представянето на лична позиция. Не се допуска намеса на учителите.

Препоръчваме учениците предварително да се запознаят със структурата на Европейския парламент, с основните политически групи и политически семейства в него, как се избират членовете на ЕП, кои са българските членове на Парламента. Информация по въпроса и връзки към множество източници може да намерите на адрес: http://www.europarl.europa.eu.

След изтичане на времето за подготовка всеки отбор представя пред журито изтеглената по-рано тема на български език за не повече от 5 минути, а в последствие прави и нейно кратко резюме (не повече от 2 минути) на един от трите работни европейски езика — английски, френски или немски. Отборите сами определят начина на представяне: заедно или чрез излъчен(и) от отбора представител(и). Следва размяна на въпроси и отговори с журито. Всяко представяне, включително и сесията с въпроси и отговори, продължава не повече от 15 минути. Не се препоръчва четене по време на представянето на основната теза и резюмето на чужд език.

По време на представянето журито оценява уменията на състезателите въз основа на няколко критерия – познаване и интерпретация на фактите, умение за извеждане на теза и доказателство, креативно мислене, презентационни и комуникационни умения, работа в екип. Доброто владеене на един от трите работни европейски езика – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програма „Евроскола“ в Страсбург. Затова е препоръчително учениците, които ще пътуват за участие в програмата, да владеят добре един от тях.

Жури в най‑малко тричленен състав определя победителите. То обикновено е ръководено от г-н Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. Решението на журито е окончателно.

Отборите, които бъдат обявени за победители в рамките на състезанието, обиквено научават датите за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в Страсбург веднага. Победителите печелят възможност за участие не само за себе си, а за група от максимум 24 ученици и 2 придружаващи преподаватели.

Допълнителна информация

На отборите (5 ученици + 1 придружаващ преподавател) от училища, намиращи се извън града на провеждане на състезанието, Европейският парламент в България възстановява (а не поема предварително) транспортните разходи. В дните след състезанието всяко училище предоставя на Европейския парламент в България фактурата (на името на училището) за закупените билети (или нейно копие) и възстановяването се извършва в следващите дни по банков път по сметката на училището. Не се приемат касови бележки и фактури за изразходвано гориво.

 .
 .
 

Победителите в регионалните състезания

 .

Бюрото на Европейския парламент в Страсбург е отговорно за администрирането на програма „Евроскола“ след провеждането на регионалните състезания в България. В седмиците след надпреварата всяко едно училище получава официална покана за пътуването от ЕП в Страсбург. Тази покана, както и подробности за конкретната програма на посещението в Страсбург се изпращат директно на всяко училище по имейл и с обикновена пощенска кореспонденция. С получаването на поканата ще бъдете информирани за максималния размер на субсидията за един човек, като ще Ви бъдат изпратени и необходимите финансови документи.

Пътуването до Страсбург, както и нощувките там се организират от самото училище, а Европейският парламент предоставя субсидия за тяхното покриване. За максималния размер на субсидията за един човек победителите биват информирани заедно с поканата за участие, като ще ви бъдат изпратени и необходимите финансови документи.

Сред основните задачи на училищата победители е определянето на пътуващите за участие в програмата. Отборът за посещението в Страсбург трябва да се състои от 24 ученици и 2 придружаващи учители. Изцяло на училището е предоставен изборът кои ще бъдат те. В пътуването имат право да участват ученици на възраст 16 – 18 години (16-те години могат да се навършат до края на годината на участие). Заедно с отбора Ви на разноски на ЕП има право да пътува и един журналист, който да отрази посещението в Страсбург.