skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 
13 Декември 2010, Понеделник

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент 13-16 декември 2010 г., Страсбург

Един милион граждани могат да предлагат европейско законодателство

Един милион граждани на ЕС ще имат право да поискат от Европейската комисия да изготви ново законодателство, ако Парламентът одобри текста (по който има споразумение със Съвета) за т. нар. "гражданска инициатива". Подписите за инициативата трябва да бъдат събрани от най-малко седем държави членки. Парламентът вложи големи усилия този инструмент да стане колкото се може по-достъпен за гражданите, намалявайки бюрократичните изисквания в проектозаконодателството.

Гражданската инициатива като инструмент бе въведена с Договора от Лисабон и според нея един милион граждани могат да поискат от ЕК да изготви ново европейско законодателство. "Граждански комитет", съставен от хора от най-малко седем държави членки, може да регистрира инициативата и да започне събиране на подписи, като Комисията преди това трябва да даде първоначална оценка за нейната допустимост. Всяка инициатива има срок от 12 месеца за събиране на необходимите един милион подписа, след което ЕК трябва да реши дали може да бъде предложено ново законодателство.

Парламентът, Съветът и Комисията успяха да постигнат споразумение по текста на регламента. Парламентарната комисия по конституционни въпроси ще гласува предложения текст в понеделник, 13 декември, след което той трябва да бъде гласуван в пленарната зала в сряда, 15 декември. След като и Съветът одобри текста, държавите членки ще разполагат с една година, за да го включат в националното си законодателство. Новият инструмент трябва да влезе в сила до края на 2011 г.

Дебат: сряда, 15 декември (след 08:30 ч. местно време)
Гласуване: сряда, 15 декември (12:30 ч. местно време)
Докладчик: Alain Lamassoure (EНП, Франция) и Zita Gurmai (С&Д, Унгария)
Процедура: процедура по съвместно вземане на решение, първо четене

Въпроси и отговори за гражданската инициатива (на английски език)
Проектодоклад за предложението за регламент относно гражданската инициатива
Прессъобщение след гласуването в парламентарната комисия по конституционни въпроси (30.11.10 г., на английски език)
 
 .

Парламентът ще гласува в сряда Бюджет 2011

Европейският парламент ще гласува в сряда, 15 декември, Бюджет 2011, като дебатът по въпроса ще се проведе предишния ден. Това беше решено на 9 декември от Конференцията на председателите на ЕП, съставена от лидерите на политическите групи и председателя на ЕП.

Бюджет 2011, както беше предложен от парламентарната комисия по бюджети за гласуване в пленарната зала, включва по-голямо финансиране за приоритетите, определени от Парламента, включително програмите за младежите, иновациите, близкоизточния мирен процес и Палестина, Програмата "Обучение през целия живот", Програмата за изследвания "Хора" и Програмата за предприемачество и иновации.

Относно общия размер на бюджета, очаква се депутатите да приемат нивата, предложени в проектобюджета на Комисията на 26 ноември: 141.8 милиарда евро в ангажименти и 126.5 милиарда в плащания. Парламентът винаги е отдавал по-голямо значение на нивото на ангажименти, тъй като те определят бъдещите плащания.

Освен това, има споразумение между Съвета, Парламента и Комисията, че ако са необходими допълнителни средства за изпълнение на правните ангажименти на ЕС, ще се приемат изменения на бюджета в течение на 2011 г. (тъй като в бюджета на ЕС не може да има дефицит).

Освен Бюджет 2011, Парламентът имаше някои политически искания по отношение на приложението на бюджетните разпоредби от Лисабонския договор. ЕП формулира седем политически искания по този въпрос в резолюция, приета на октомврийската сесия в Страсбург. Сред тях основните са по отношение на включването на Парламента в разговорите за следващата дългосрочна бюджетна рамка и определянето на нова система за собствени ресурси. По последния въпрос, Комисията ще представи официално предложение в края на юни 2011 г., което да гарантира, че предложенията относно собствените ресурси ще бъдат обсъдени едновременно с бъдещите финансови перспективи. Участието на Парламента в тези дискусии е залегнало в Договора от Лисабон (чл. 312.5, 324 и 311), но трябва да се доуточни неговото практическо измерение.

След повече от два месеца преговори, представителите на ЕП постигнаха споразумение с председателството на Съвета, което е подкрепено и от другите държави членки. В него се съдържа ангажимент от страна на следващите четири председателства на ЕС (Унгария, Полша, Дания и Кипър) относно участието на Парламента, което предоставя достатъчни гаранции на депутатите.

Парламентът успя също така успешно да защити своята позиция за извършването на оценка на добавената стойност за ЕС от ново законодателство и неговото финансиране; така ще бъде изготвен доклад относно цената на нереализирането на някои европейски политики и оценка на ползите от взаимодействието между бюджета на ЕС и националните бюджети. Парламентът иска по този начин да гарантира, че данъкоплатците в ЕС получават възможно най-добрия резултат срещу своите пари.

В допълнение, беше постигнат компромис относно новите приоритети, произтичащи от Лисабонския договор, по които все още няма финансиране в Бюджет 2011. Европейската комисия трябва да разгледа въпроса как тези нови приоритети могат да подкрепени в бюджетите за 2012 и 2013 г.

Конференцията на председателите на ЕП изрази своето удовлетворение, че разговорите са се провели на подходящото ниво, с участието на белгийския министър-председател Ив Льотерм, председателя на ЕК Барозо и множество министър-председатели и държавни глави.

Относно гъвкавостта в бюджета, чрез която да се покриват непредвидени разходи за спешни ситуации или нови задачи на ЕС, както и за финансирането на проекта за международен термоядрен реактор (ITER), този въпрос ще бъде разгледан на по-късен етап, тъй като по него не беше постигнат компромис между ЕП и Съвета.

Дебат: вторник, 14 декември (16:00 ч. местно време)
Гласуване: сряда, 15 декември (12:30 ч. местно време)
Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (EНП, Полша) и Helga Trüpel (Зелени/ЕСА, Германия)
Процедура: бюджет

 
 .

По-строги правила за борба с трафика на хора

По-строги наказания за трафикантите на хора, както и по-добра защита и повече помощ за жертвите на подобни престъпления, предвижда новото законодателство на ЕС, което Парламентът ще гласува в Страсбург. Новите правила ще бъдат приложени спрямо трафика на хора с цел сексуална или трудова експлоатация


Човешки същества стават жертва на трафик поради много различни причини. Сексуална експлоатация, принудителен труд, просене, търговия с човешки органи, незаконно осиновяване и принудителни бракове са някои от случаите, които покриват новите правила. Директивата разширява понятието "експлоатация" в сравнение с рамковото решение на ЕС от 2002 г. (което новото законодателство ще замени) и по този начин предоставя защита на повече жертви.

Текстът, съгласуван от представители на Парламента и Съвета, определя минимални правила за дефиниране на престъпните деяния, както и санкции за трафикантите на хора, като същевременно въвежда единни правила за засилване на превенцията на тези престъпления и на защитата на жертвите. След одобряването на документа, държавите членки ще имат на разположение две години, за да го въведат директивата в националното законодателство.

По-строги наказания за трафикантите на хора

Новата директива залага минимален срок за наказанията за подобни престъпления от най-малко пет години лишаване от свобода (т.е. държавите членки няма да могат да налагат по-леки наказания) или, при специфични влошаващи вината обстоятелства, десет години затвор. Ако в престъпленията са въвлечени официални лица или организации, санкциите трябва да включват наказателни или ненаказателни глоби, а също и лишаване от възможност за получаване на обществени помощи или постоянно закриване на дадените предприятия.

Държавите членки трябва да гарантират, че инструментите и постъпленията от тези престъпления са задържани и конфискувани. Също така ЕП "насърчава" употребата им в подкрепа и защита на жертвите, включително за изплащане на компенсации.

По-голяма защита за жертвите

Жертвите на трафик трябва да получават подслон, материална подкрепа и ако е необходимо - медицински грижи, включително психологическа помощ. Правните консултации трябва да бъдат безплатни, особено когато жертвата няма необходимите финансови средства за това. Жертвите на трафик трябва да имат достъп до програми за защита на свидетели и до компенсационни схеми.

Подкрепата трябва да бъде осигурена "преди, по време и в продължение на нужния срок след наказателните дела", независимо от желанието на жертвата да свидетелства. В текста изрично се подчертава изискването да няма съдебно преследване или налагане на глоби за жертвите.

Дания и Великобритания избраха да не прилагат Директивата, но Лондон може на по-късен етап да включи новите правила в законодателството си.

Няколкостотин хиляди души стават жертва на трафик на територията на ЕС всяка година. Много от жертвите са принуждавани да проституират (43%, предимно жени и момичета).

Дебат: вторник, 14 декември (след 09:00 ч. местно време)
Гласуване: вторник, 14 декември (12:00 ч. местно време)
Докладчик: Edit Bauer (EНП, Словакия) и Anna Hedh (С&Д, Швеция)
Процедура: процедура по съвместно вземане на решение, първо четене

Прессъобщение след гласуването в парламентарната комисия по правосъдие и вътрешни работи (29.11.10 г., на английски език)
 
 .

Жертвите на престъпления ще получават по-добра защита в рамките на ЕС

Жертвите на престъпления, на които е гарантирана защита от дадена държава членка на ЕС, трябва да продължат да бъдат защитавани, ако се преместят в друга страна от ЕС. Това се предвижда в новите правила на Европейската заповед за осигуряване на защита, които ще бъдат гласувани от Парламента във вторник, 14 декември. Депутатите настояват тази защита да важи за пострадали при всички видове престъпления.

Мерки за защита съществуват във всички държави членки, но те спират да важат, след като защитеното лице пресече граница. Европейската заповед за осигуряване на защита (ЕЗОЗ) ще гарантира, че лицето, което получава подобна защита в една държава членки, ще продължи да се ползва от нея и във всички останали държави от ЕС. По проектозаконодателството бе постигнато споразумение между депутатите и белгийското председателство на Съвета, като сега то трябва да бъде одобрено от Парламента и от квалифицирано мнозинство от държавите членки в Съвета.

Новите правила ще бъдат прилагани спрямо жертви, които се нуждаят от защита "от престъпно деяние на друго лице, което може да застраши неговия живот, физическа или психологическа неприкосновеност и достойнство, лична свобода или сексуална неприкосновеност, като целта е да бъдат избегнати и нови престъпления или бъдат редуцирани последствията от предишни престъпни актове".

Въпреки че по-голямата част от мерките предоставят защита на жени, които са жертви на сексуално насилие, всяка друга жертва - дете или възрастен от двата пола - на насилие от страна на неидентифициран агресор, също ще бъде включена в обхвата на новото законодателство.

Дебат: вторник, 14 декември (след 09:00 ч. местно време)
Гласуване: вторник, 14 декември (12:00 ч. местно време)
Докладчик: Carmen Romero López (С&Д, Испания) и Teresa Jiménez-Becerril Barrio (EНП, Испания)
Процедура: процедура по съвместно вземане на решение, първо четене

Прессъобщение след гласуването в парламентарната комисия по правосъдие и вътрешни работи (29.11.10 г., на английски език)
Въпроси и отговори за гражданската инициатива (на английски език)
 
 .

Европейският съвет и спасителният механизъм във фокуса на ЕП

Депутатите ще дискутират предстоящия Европейски съвет (16-17 декември) с председателството на Съвета и Комисията. Основната тема е икономическата политика и постоянният кризисен механизъм в защита на еврозоната, както и промяната в договора за ЕС, необходима за създаването му. Отношенията на ЕС с неговите стратегически партньори също ще бъдат част от дневния ред на Европейския съвет.

Всички ненужни бариери пред търговията между ЕС и Турция трябва да бъдат премахнати, като непризнаването на сертификатите, двойното изпитване и проверки, както и техническите разпоредби и стандарти.

Депутатите ще отправят въпрос към Европейската комисия с искане за пояснения относно функционирането на кризисния механизъм, като членовете на ЕП ще гласуват и резолюция във връзка с механизма.

Дебат: сряда, 15 декември (8:30 ч. местно време)
Гласуване: сряда, 15 декември (13:30 ч. местно време)
Процедура: ключов дебат с участието на Комисията и Съвета относно подготовката на Европейския съвет и въпрос към ЕК с искане за устен отговор относно спасителния механизъм

Проект за дневен ред на Европейския съвет (16-17 декември)
 
 .

Guillermo Fariñas: носител на наградата "Сахаров" за 2010 г.

Кубинският политически дисидент Guillermo Fariñas е носителят на тазгодишната награда "Сахаров", връчвана от Европейския парламент за свобода на мисълта. Церемонията по връчването на наградата ще се проведе в сряда, 15 декември. Г-н Fariñas в момента очаква разрешение от кубинските власти за напускане на страната.

"Guillermo Fariñas бе готов на саможертва и рискува здравето и живота си, за да окаже натиск за промяна в Куба. Надявам се да мога да му връча наградата лично, тук в Страсбург, през декември, което би било страхотен момент за Европейския парламент и за всички политически затворници в Куба", заяви председателят на ЕП Jerzy Buzek, обявявайки победителя на пленарната сесия на 21 октомври.

48-годишният Guillermo Fariñas бе номиниран в името на всички, които се борят за свобода и защита на правата на човека в Куба. Той е доктор по психология, независим журналист и политически дисидент. През годините Fariñas е провел 23 гладни стачки "не в своя собствена полза, а в защита на сънародниците си", заяви José Ignacio Salafranca (ЕНП, Испания). Г-н Fariñas прекрати на 8 юли 2010 г. своята 135-дневна гладна стачка, след като правителството в Хавана обяви освобождаването на 52 политически затворници след посредничество от страна на католическата църква.

Guillermo Fariñas е основател на независимата информационна агенция "Cubanacan Press" с цел да информира останалия свят за съдбата на политическите затворници в Куба. През 2006 г. той провежда гладна стачка в знак на протест срещу киберцензурата и с настояване за всеобщ достъп до свободно интернет пространство. За това той получава Наградата за киберсвобода за 2006 г. на "Репортери без граници".

Наградата "Сахаров" за свобода на мисълта

Защитата на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона са основни приоритети за Европейския парламент. Наградата "Сахаров", на името на съветския дисидент Андрей Сахаров (1921-1989), се връчва от 1988 г. на личности или организации, които се стремят да защитават тези принципи.

Всяка година през декември в Страсбург Парламентът връчва наградата заедно с 50 хил. евро.

Ако Guillermo Fariñas успее да дойде в Страсбург, за интервюта можете да се обърнете към:

За радиа и телевизии:
Eliana Dritsas eliana.dritsas@europarl.europa.eu

За печатни издания:
Ioana Bobes ioana.bobes@europarl.europa.eu

Церемония: сряда, 15 декември (13:00-13:30 ч. местно време)

Интернет страница на наградата
 
 .

Дебат с Barroso относно Wikileaks

Wikileaks и киберсигурността ще бъдат обсъдени по време на часа за въпроси към председателя на ЕК José Manuel Barroso във вторник (между 15.30 и 16.00 ч. местно време). Разкритията, съдържащи се в изтеклите документи относно полетите на ЦРУ и извънредните предавания най-вероятно ще бъдат сред въпросите, които депутатите ще разгледат заедно с Barroso.

В своята резолюция от 2007 г. за предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспорт и незаконно задържане на затворници, Европейският парламент инструктира някои от своите комисии да следят развитието на тези събития и да определят дали има риск от нарушаването на принципите и ценностите, на които се базира ЕС. Депутатите също така поискаха други институции, правителства и организации да информират Парламента за всяко развитие по въпроса.

Киберсигурност

Повишаването на нивото на сигурност в киберпространството е една от стратегическите цели на новата Стратегия за вътрешна сигурност, представена от Комисията на 22 ноември 2010 г. Дигиталният дневен ред за Европа, публикуван през август тази година, също разглежда проблемите, свързани с киберсигурността, Интернет и личното пространство.

Дебат: вторник, 14 декември (15:30 ч. местно време)
Процедура: въпроси към председателя на ЕК

Резолюция на ЕП за предполагаемото взаимодействие между европейски държави и ЦРУ
 
 .

ЕП ще дискутира годишния доклад за правата на човека

Депутатите ще обсъдят годишния доклад на Парламента за правата на човека през 2009 г. с върховния представител на ЕС за външните отношения Катрин Аштън в сряда, 15 декември. Членовете на ЕП искат да се уверят, че прилагането на Лисабонския договор ще доведе до силна и ефективна европейска политика за правата на човека, която ще гарантира последователност между вътрешните и външните действия.

Докладът, подготвен от Laima Andrikiene (ЕНП, Литва), отделя специално внимание на ръководните принципи на ЕС за правата на човека, работата на ЕС в международен план и свободата на вероизповеданието и изразяването. В текста се разглеждат също така и въпросите за защита на правата на човека в контекста на борбата с тероризма, консултациите с трети страни в сферата на правата на човека и мисиите за наблюдение на избори.

Дебат: сряда, 15 декември (15:00 ч. местно време)
Гласуване: четвъртък, 16 декември (12:00 ч. местно време)
Докладчик: Laima Andrikiene (ЕНП, Литва)
Процедура: доклад по собствена инициатива

Доклад относно годишния доклад за 2009 г. за правата на човека и политиката на ЕС в тази област
Прессъобщение след гласуването в парламентарната комисия по правата на човека (10.11.10 г., на английски език)
 
 .

Основните права в ЕС през 2009 г.

Правата на гражданите на ЕС все още се нарушават твърде често, се казва в годишния доклад за основните права в Европейския съюз. Депутатите призовават за "спешни действия, средносрочни стратегии и дългосрочни решения, както и последващи действия от страна на институциите на ЕС".

ЕС трябва да гарантира, че неговата политика по отношение на правата на човека се прилага последователно във и извън ЕС, включително прилагането на "нулева толерантност" по отношение на нарушаването на правата на човека от страна на държавите членки, се подчертава в проектодоклада на парламентарната комисия по граждански свободи.

Това е първият годишен доклад за основните права в ЕС след влизането в сила на Лисабонския договор, който трансформира "основните ценности" в "конкретни права", правейки Хартата на основните права юридически обвързваща.

Дебат: вторник, 14 декември (09:00 ч. местно време)
Гласуване: вторник, 14 декември (12:00 ч. местно време)
Докладчик: Kinga Gál (ЕНП, Унгария)
Процедура: доклад по собствена инициатива

Проектодоклад относно състоянието на основните права в ЕС (2009 г.) след влизането в сила на Договора от Лисабон
Прессъобщение след гласуването в комисията на ЕП (25.11.10 г., на английски език)
 
 .

Афганистан: радикално преосмисляне на стратегията на ЕС

Стратегията на ЕС за Афганистан се нуждае от радикално преосмисляне, тъй като въпреки продължаващия повече от десет години международен ангажимент, сигурността и социално-икономическите условия в страната все още се влошават, се казва в доклад на ЕП, който ще бъде гласуван в четвъртък. Стратегията за изтегляне от Афганистан трябва да бъде изготвена в пълно сътрудничество с афганистанците, и да включва талибаните в процеса на преговори, се казва в текста.

Новата стратегия на ЕС за Афганистан трябва да цели подобряване на координацията на международните помощи, да уточни ролята на ЕС и участието на афганистанците в мирния процес, да подобри полицейското обучение и да засили усилията за премахване на опиумните насаждения, се казва в проекторезолюцията на ЕП.

Дебат: сряда, 15 декември (след 15:00 ч. местно време)
Гласуване: четвъртък, 16 декември (12:00 ч. местно време)
Докладчик: Pino Arlacchi (АЛДЕ, Италия)
Процедура: доклад по собствена инициатива

Проекторезолюция относно новата стратегия на ЕС за Афганистан
Прессъобщение след гласуването в комисията на ЕП (09.11.10 г., на английски език)
 
 .

Разводи при смесени бракове: право на избор кое законодателство да се прилага

Смесените двойки от различни страни ще могат да избират кое национално законодателство да се прилага при техния развод, съгласно предложението, което ще се гласува в ЕП на 15 декември. Така например, това ще позволи на френско-германска двойка, живееща в Белгия, да реши дали при развода да се прилага френското, германското или белгийското законодателство.

Правилата за разводите и законната раздяла ще позволят на смесени международни двойки (двойки от различни националности, двойки, живеещи поотделно в различни страни от ЕС или живеещи заедно в страна, различна от тяхната) да избират кое законодателство да се прилага, ако решат да се развеждат, при положение, че става въпрос за закон на държава, с която те имат близка връзка (като постоянно местожителство или националност). Уточнява се също така кое законодателство ще се прилага, ако съпрузите не успеят да се споразумеят.

Предложението беше одобрено от Съвета на министрите на 3 декември, като това е първият случай на прилагане на т.нар. "засилено сътрудничество", което позволява на група от държави членки да приемат общо законодателство (важащо само за участващите в механизма страни, а не за целия ЕС), по отношение на което няма единодушно одобрение в рамките на Съвета.

Участващите страни в процедурата са Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Малта, Латвия, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения, Унгария и Франция. Други държави членки могат да се присъединят към тях по всяко време.

Гласуване: сряда, 15 декември (12:30 ч. местно време)
Докладчик: Tadeusz Zwiefka (EНП, Полша)
Процедура: консултация

Прессъобщение след гласуването в комисията на ЕП (02.12.10 г., на английски език)
 
 .

ЕС-Русия: следващи стъпки в облекчаването на визовия режим

Депутатите ще зададат въпроси на Европейската комисия относно прилагането от държавите членки и Русия на споразумението за облекчаване на визовия режим от 2007 г. Целта е да се облекчи издаването на визи и да бъдат опростени административните процедури за руски граждани и граждани на ЕС. ЕК ще даде пояснения доколко двете страни са изпълнили изискванията, необходими за започване на дискусии за пълно премахване на визите.

Депутатите ще обсъдят с Комисията и приложението на схемата за либерализиране на визовия режим със Сърбия и бившата югославска република Македония (БЮРМ).

Съвместната дискусия ще бъде базирана на два въпроса с искане за устен отговор. Първият е относно прилагането на споразумението между ЕС и Русия за облекчаване на визовия режим (внесен от групата на АЛДЕ). Вторият въпрос към ЕК е посветен на опасения във връзка с правилното прилагане на схемата за либерализиране на визовия режим в Сърбия и БЮРМ (внесен от ЕНП).

Споразумението за облекчаване на визовия режим между ЕС и Русия влезе в сила на 1 януари 2007 г. с цел реално облекчаване на процедурите по издаване на визи и опростяване на административните процедури за руски граждани, пътуващи на територията на ЕС, както и за граждани на ЕС, които пътуват до Русия.

От 19 декември 2009 г. гражданите на бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия, които разполагат с биометрични паспорти, могат да пътуват без визи в Шенгенската зона. Но наскоро Белгия, Германия и Швеция изразиха безпокойство във връзка с нарасналия брой на молбите за предоставяне на убежище от страна на граждани на Сърбия и БЮРМ, като тази ситуация може да застраши схемата на ЕС за визова либерализация.

Дебат: понеделник, 13 декември (след 17:00 ч. местно време)
Процедура: дебат, въпрос към ЕК с искане на устен отговор; без резолюция

Въпрос от страна на АЛДЕ за прилагането на споразумението между ЕС и Русия за визовия режим
Въпрос от страна на ЕНП за прилагането на схемата на ЕС за облекчаване на визовия режим със Сърбия и БЮРМ
 
 .

Други теми в дневния ред: Канкун и възможността за бързо реагиране при кризи

Депутатите ще дискутират във вторник заедно с представители на Комисията и Съвета резултатите от срещата в Канкун за климатичните промени. Парламентът няма да гласува резолюция по въпроса.

Резолюцията относно създаването на възможност за бърза реакция на ЕС в случай на хуманитарни кризи, подготвена от Iva Zanicchi (ЕНП, Италия) от парламентарната комисия по развитие, ще бъде гласувана в сряда, 14 декември.

Хомофобския законопроект в Уганда

В четвъртък следобед депутатите ще дискутират и гласуват резолюция за правата на човека във връзка със законопроекта в Уганда, който криминализира хомосексуалността и разширява дефиницията за хомосексуални актове.

Практиката за наказания посредством бичуване в Малайзия и ситуацията с бежанците в пустинята Синай, държани за заложници от похитителите си, също ще бъдат дискутирани в четвъртък следобед.