skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на съдебното сътрудничество

11/12/2018
 .

На 4 декември Европейският парламент обяви покана за нов многостранен рамков договор за услуги в три лота за предоставяне на външен експертен опит по регулаторни и политически въпроси в областта на съдебното сътрудничество.

 .
Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане работата на Комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент.Чукчето на председателя на Европейския парламент
Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане работата на Комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент.
 .

Настоящата открита процедура включва три обособени позиции: експертни познания по регулаторни и политически въпроси в областта на съдебното сътрудничество по граждански въпроси (обособена позиция 1), дружествено право (обособена позиция 2) и право на интелектуална собственост (обособена позиция 3).

Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане на работата на Комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент, като ѝ осигурява възможност да поръчва проучвания, брифинги, подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти и т. н. в нейните сфери на компетентност.

С помощта на рамковия договор за услуги експертните консултации ще бъдат предоставени във вид на документи с различен обем, осигурени при специално поискване, в рамките на ограничен и определен времеви период. В допълнение към писмената консултация, рамковият договор за услуги също така ще включва свързани услуги, като присъствие на срещите на Комисията и презентации от водещи експерти, или подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти, когато е уместно. Доставчиците на услуги носят собствена научна отговорност за резултатите от своята работа.

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции. Критериите за подбор са подробно указани в документацията за обществената поръчка. Допълнителна информация може да бъде получена от мястото за контакт, посочено в тръжната документация, а офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до мястото за контакт. Прогнозната обща стойност на обществената поръчка, без да се включва ДДС, е 3 000 000 EUR.

Цената не е единственият критерий за възлагане. Всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка. Продължителността е 60 месеца и подлежи на подновяване. Офертите или заявленията за участие могат да бъдат подавани на всички 24 официални езика в ЕС до 18 февруари 2019 г.

 .
Обявление за поръчка - Открита процедура: Експертни познания по регулаторни и политически въпроси в областта на съдебното сътрудничество
Неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка