skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Pravidla soutěže

Článek 1: Téma soutěže

Evropský parlament a Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách zve mladé Evropany z členských států EU k účasti v soutěži na téma rozvoje EU, integrace a otázek evropské identity.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům, které

 • podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni,
 • napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci,
 • jsou vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytují praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladé, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo on-line projektů s evropským rozměrem.

Článek 2: Termín pro podání přihlášek

Přihlášky musí být podány nejpozději do 28. ledna 2019. Přihlášku je nutné vyplnit na  internetových stránkách Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany (www.charlemagneyouthprize.eu)

Bližší informace o soutěži poskytne na požádání sekretariát pro Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany na adrese ECYP2019@ep.europa.eu.

Článek 3: Podmínky účasti

Účastníci musí být ve věku od 16 do 30 let a musí být občany nebo obyvateli některého z 28 členských států Evropské unie.

Přihlášku lze podat buď jednotlivě, nebo ve skupině. V případě skupinových a mnohonárodních projektů může být projekt předložen pouze v jedné zemi, která je s projektem úzce spjata.

Za způsobilé se považují přihlášky ve všech úředních jazycích Evropské unie.


Projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a musí:


a) skončit v období mezi 1. lednem 2018 a 28. lednem 2019 nebo
b) stále probíhat.


Všechny přihlášky musí obsahovat tyto údaje:

 • příjmení a jméno uchazeče, nebo příjmení a jméno kontaktní odpovědné osoby v případě, že předkládáte projekt jménem skupiny nebo organizace
 • zemi bydliště
 • státní příslušnost
 • datum narození
 • elektronickou adresu
 • telefonní číslo
 • případně internetovou stránku
 • název projektu
 • shrnutí v anglickém, francouzském nebo německém jazyce
 • zemi, v níž byl projekt přeložen
 • podrobný popis projektu
 • prohlášení o financování z EU

Projekty lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronického formuláře.

Článek 4: Vyloučení z účasti

Za nezpůsobilé (tedy ty, které nelze do soutěže přijmout) se považují tyto projekty:

 • projekty, které se dosud připravují nebo dosud nebyly zahájeny
 • projekty předložené pracovníky evropských orgánů a institucí a Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách
 • diplomové, doktorské či disertační práce nebo akademické publikace,
 • projekty, které obdržely více než 50 % finančních prostředků prostřednictvím orgánů a institucí EU na pokrytí výdajů souvisejících s fází skutečného provádění projektu (s výjimkou běžných výdajů, například nákladů na účastníky)
 • projekty, které již obdržely cenu od některého evropského orgánu či instituce; do této kategorie patří i projekty tří konečných vítězů předchozích ročníků soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany
 • projekty předané osobně nebo zaslané poštou, projekty s neúplnou přihláškou či přihláškou, která byla zaslána v několika částech

Článek 5: Kritéria hodnocení

Projekty budou hodnoceny podle těchto zásad:

 • musí naplňovat cíle soutěže: podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v jednom společenství
 • upřednostněny budou projekty vytvořené společně mladými lidmi zastupujícími několik členských států,
 • pozornost bude věnována projektům realizovaným dobrovolně

Článek 6: Postup výběru

Vítěz Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany bude vybrán ve dvou kolech.

První fáze: poroty jednotlivých členských států sestávající z nejméně dvou poslanců Evropského parlamentu a jednoho zástupce mládežnických organizací vyberou do 15. března 2019 celostátního vítěze z každého z 28 členských států.

Druhá fáze: evropská porota sestávající ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách vybere do 11. dubna 2019 vítěze z 28 projektů předložených národními porotami.

Rozhodnutí evropské poroty je konečné. V případě nesplnění podmínek soutěže si porota vyhrazuje právo zařazení projektu odmítnout.

Článek 7: Ceny

Nejlepší projekt získá 7 500 EUR, druhý nejlepší 5 000 EUR a třetí 2 500 EUR.

Zástupci vybraných 28 národních projektů budou pozváni na slavnostní předání cen, které se uskuteční dne 28. května 2019, a k několikadennímu pobytu v Cáchách v Německu.

Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupci Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Kromě finančního ocenění budou vítězové pozváni k návštěvě Evropského parlamentu (v Bruselu nebo Štrasburku).

Článek 8: Autorské právo

Evropský parlament a Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách si vyhrazují právo reprodukovat předložené materiály při prezentacích, ve sdělovacích prostředcích a pro propagační účely.

Článek 9: Odpovědnost

Pořadatelé nepřebírají žádnou odpovědnost za zrušení, odložení nebo změnu soutěže v důsledku nepředvídatelných okolností. Rozhodně se nedoporučuje odkládat podání přihlášky na poslední chvíli. Může se stát, že v důsledku pomalého internetového přenosu, problémů se serverem nebo jiných záležitostí, které pořadatelé nemohou ovlivnit, nebude přihláška doručena ve stanovené lhůtě.

Článek 10: Přijetí pravidel

Svou účastí v soutěži přijímá účastník výše uvedená pravidla v plném rozsahu.