skip to content

Cookies στον δικτυακό τόπο της ΕΕ

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε για να συγκεντρώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικών δεδομένων αλλά μόνο για στατιστικούς λόγους, μέσω του Google Analytics.
Συνεχίστε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας και θα λαμβάνετε cookies, ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανά πάσα στιγμή.

Συνέχεια
 
 
 

Κανόνες του Διαγωνισμού

Άρθρο 1: Θέμα του διαγωνισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν καλούν νέους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό με θέμα την εξέλιξη της ΕΕ, την ολοκλήρωσή της και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία» απονέμεται σε σχέδια που

 • προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση,
 • καλλιεργούν ένα κοινό πνεύμα ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης,
 • χρησιμεύουν ως πρότυπο για νέους που ζουν στην Ευρώπη και παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.

Τα σχέδια μπορούν να επικεντρωθούν στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για νέους, ανταλλαγές νέων ή επιγραμμικά σχέδια με ευρωπαϊκή διάσταση.

Άρθρο 2: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τις 18 Φεβρουαρίου 2019!

Τα έντυπα υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία (www.charlemagneyouthprize.eu)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία ECYP2019@ep.europa.eu

Άρθρο 3: Απαιτήσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 30 ετών, πολίτες ή κάτοικοι ενός από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά· για ομαδικά και διασυνοριακά σχέδια, η υποβολή μπορεί να γίνει μόνο σε κράτος που συνδέεται στενά με το σχέδιο.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα σχέδια που θα υποβληθούν για τον διαγωνισμό πρέπει να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και:


α) πρέπει να έχει λάβει χώρα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2018 και 29ής Ιανουαρίου 2019, ή
β) να βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.


Σε όλες τις αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Tο επώνυμο του αιτούντος και το όνομα ή το επώνυμο και το όνομα του υπεύθυνου επαφής στην περίπτωση ομάδας ή οργανισμού)
 • Χώρα κατοικίας
 • Ιθαγένεια
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διαδικτυακός τόπος (αν υπάρχει)
 • Τίτλος του σχεδίου
 • Περίληψη στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά
 • Xώρα στην οποία υποβάλλεται στο σχέδιο
 • Πλήρης περιγραφή του σχεδίου
 • Δήλωση σχετικά με χρηματοδότηση από την ΕΕ

Θα γίνουν δεκτά μόνο σχέδια τα οποία έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου.

Άρθρο 4 Αποκλεισμός από τη συμμετοχή

Τα ακόλουθα σχέδια είναι μη επιλέξιμα (δεν γίνονται δεκτά):

 • σχέδια τα οποία βρίσκονται στο στάδιο του προγραμματισμού και τα οποία δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.
 • σχέδια που υποβάλλονται από άτομα που εργάζονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν
 • πανεπιστημιακές διατριβές και δημοσιεύσεις
 • σχέδια που λαμβάνουν χρηματοδότηση άνω του 50%μέσω των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με στόχο την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την πραγματική φάση εκτέλεσης του έργου. (Με εξαίρεση τα τρέχοντα έξοδα, όπως έξοδα για τους συμμετέχοντες)
 • σχέδια στα οποία έχει ήδη απονεμηθεί βραβείο από ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τρία ευρωπαϊκά σχέδια που πρώτευσαν στους προηγούμενους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία.
 • σχέδια που έχουν επιδοθεί ιδιοχείρως ή αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου με ελλιπείς αιτήσεις ή με αιτήσεις που υποβλήθηκαν τμηματικά

Άρθρο 5: Κριτήρια αξιολόγησης

Τα σχέδια θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

 • πρέπει να πληρούν τους στόχους του διαγωνισμού: προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση, να καλλιεργούν ένα κοινό πνεύμα ευρωπαϊκής ταυτότητας και να παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.
 • θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που αποτελούν από κοινού δημιούργημα νέων ανθρώπων που εκπροσωπούν διάφορα κράτη μέλη.
 • Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια που εκτελούνται σε εθελοντική βάση.

Άρθρο 6 Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία για την επιλογή του νικητή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Πρώτη φάση: εθνικές κριτικές επιτροπές, που θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δυο βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο οργανώσεων νεολαίας θα επιλέξουν έναν υποψήφιο προς βράβευση από καθένα από τα 28 κράτη μέλη έως τις 15 Μαρτίου 2019.

Δεύτερη φάση: η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή, που απαρτίζεται από τρεις βουλευτές του ΕΚ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέσσερις εκπροσώπους του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν, θα επιλέξει και θα βραβεύσει ένα από τα 28 σχέδια που θα υποβάλουν οι εθνικές κριτικές επιτροπές έως τις 11 Απριλίου 2019.

Η απόφαση της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής είναι οριστική. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την υποβολή οποιουδήποτε σχεδίου δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Άρθρο 7: Βραβείο

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €7.500, το δεύτερο βραβείο είναι €5.000 και το τρίτο €2.500.

Ένας εκπρόσωπος από κάθε ένα από τα 28 εθνικά σχέδια νίκης θα κληθεί να παρευρεθεί στην τελετή απονομής των βραβείων στις 28 Μαΐου 2019 και να διαμείνει για αρκετές ημέρες στο Άαχεν της Γερμανίας.

Τα βραβεία για τα τρία καλύτερα σχέδια θα απονεμηθούν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπους του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν.

Ως μέρος του βραβείου, οι τρεις βραβευθέντες θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο).

Άρθρο 8: Δικαίωμα δημιουργού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν διατηρούν το δικαίωμα να αναπαραγάγουν το υποβληθέν υλικό για προβολή και χρήση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Άρθρο 9: Ευθύνη

Οι διοργανωτές δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ακύρωση, αναβολή ή τροποποίηση του διαγωνισμού λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Συνιστάται ιδιαιτέρως οι υποψήφιοι να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για να διαβιβάσουν τις αιτήσεις τους. Τυχόν βραδύτητα του Διαδικτύου, προβλήματα στον διακομιστή ή άλλα ζητήματα τα οποία ο διοργανωτής δεν μπορεί να έχει υπό τον έλεγχό του ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη διαβίβαση της αίτησης εντός της προθεσμίας.

Άρθρο 10: Αποδοχή των κανόνων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει πλήρη αποδοχή των ως άνω κανόνων.