skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 

Konkursi eeskirjad

Artikkel 1: Konkursi teema

Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus kutsuvad noori kõigist ELi liikmesriikidest osalema ELi arengu, integratsiooni ja Euroopa identiteedi teemalisel konkursil.Karl Suure Euroopa noorteauhind antakse projektidele, mis:

 • edendavad mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil;
 • toetavad ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni;
 • on eeskujuks Euroopas elavatele noortele ja toovad konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.

Projektides võib keskenduda mitmesuguste Euroopa mõõtmega noorteürituste, noorsoovahetuste või veebiprojektide korraldamisele.

Artikkel 2: Taotluste esitamise tähtaeg

Taotluse esitamise tähtaega on pikendatud 18. veebruarini 2019!

Taotlused tuleb esitada veebis Karl Suure Euroopa noorteauhinna veebisaidil (www.charlemagneyouthprize.eu).

Konkursi kohta saab täpsemat teavet Karl Suure Euroopa noorteauhinna sekretariaadist aadressil ECYP2019@ep.europa.eu.

Artikkel 3: Osalemistingimused

Osalejad peavad olema 16–30 aastat vanad ning ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või alalised elanikud.

Osaleda võib individuaalselt või rühmana. Rühma- või piiriüleste projektide korral saab projekti esitada ainult ühes riigis, mis peab olema projektiga tihedalt seotud.

Taotluse võib täita mis tahes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Konkursile esitatud projektid peavad olema alanud ja:
a) lõppenud ajavahemikus 1. jaanuar 2018 kuni 28. jaanuar 2019 või
b) kestma.
Kõik taotlused peavad sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotluse esitaja või rühma või organisatsiooni esindaja ees- ja perekonnanimi
 • elukohariik
 • kodakondsus
 • sünnikuupäev
 • meiliaadress
 • telefoninumber
 • veebileht (kui on olemas)
 • projekti pealkiri
 • kokkuvõte inglise, prantsuse või saksa keeles
 • riik, kus projekt esitatakse
 • projekti täielik kirjeldus
 • deklaratsioon ELi-poolse rahastamise kohta

Osaleda saavad vaid projektid, mis on esitatud veebisaidil oleva vormi kaudu.

Artikkel 4: Konkursist kõrvalejätmine

Esitada ei saa järgmisi projekte:

 • projektid, mis on alles kavandamisjärgus või ei ole veel alanud;
 • projektid, mille on esitanud Euroopa institutsioonides või Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuses töötavad inimesed;
 • teadustööd ja publikatsioonid;
 • projektid, mida rahastatakse enam kui 50 % ulatuses ELi institutsioonide kaudu, et katta projekti tegeliku elluviimisetapiga seotud kulud (välja arvatud jooksvad kulud, nt osalejate kulud);
 • projektid, millele on juba antud mõne Euroopa institutsiooni auhind, sh Karl Suure Euroopa noorteauhinna eelmiste konkursside kolm võitnud projekti;
 • projektid, mille taotlus on isiklikult kohale toodud või esitatud posti teel, projektid, mille kohta on esitatud mittetäielik taotlus või mille taotlus on saadetud mitmes jaos.

Artikkel 5: Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste põhimõtete alusel:

 • need peavad täitma konkursi eesmärke: edendada mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetada ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ning tuua konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest;
 • eelistatakse projekte, mis on loodud mitut liikmesriiki esindavate noorte ühistööna;
 • erilist tähelepanu pööratakse vabatahtlikkuse alusel läbiviidavatele projektidele.

Artikkel 6: Valikumenetlus

Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitja valitakse välja kahes etapis.

Esimene etapp: riikide auhinnakomisjonid, mis koosnevad vähemalt kahest Euroopa Parlamendi liikmest ja ühest noorteorganisatsiooni esindajast, valivad kõigis 28 liikmesriigis 15. märtsiks 2019 välja ühe võitja.

Teine etapp: Euroopa auhinnakomisjon, mis koosneb kolmest Euroopa Parlamendi liikmest, Euroopa Parlamendi presidendist ja neljast Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajast, valib 11. aprilliks 2019 riikide auhinnakomisjonide esitatud 28 projekti hulgast välja võitja.

Euroopa auhinnakomisjoni otsus on lõplik. Auhinnakomisjon jätab endale õiguse jätta kõrvale kõik taotlused, mis ei vasta konkursi nõuetele.

Artikkel 7: Auhind

Parim projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine projekt 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot.

Riikide tasandil välja valitud 28 projekti esindajad (iga projekti kohta üks) kutsutakse 28. mail 2019. aastal toimuvale auhinnatseremooniale, mis tähendab mitmepäevast viibimist Saksamaal Aachenis.

Auhinnad kolmele parimale projektile annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajad.

Auhinnaga kaasneb laureaatide jaoks kutse külastada Euroopa Parlamenti (Brüsselis või Strasbourgis).

Artikkel 8: Autoriõigused

Euroopa Parlamendil ja Aachenis asuval Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutusel on õigus levitada esitatud materjale tutvustamiseks, meediakajastuseks ning reklaami eesmärgil.

Artikkel 9: Vastutus

Korraldajaid ei saa pidada vastutavaks konkursi tühistamise, edasilükkamise või muutmise eest ettenägematu olukorra tõttu. Soovitame tungivalt mitte oodata taotluse esitamisega viimase minutini. Aeglase internetiühenduse, serveriprobleemide või muude korraldajatest sõltumatute asjaolude tõttu võib taotlus tähtajaks edastamata jääda.

Artikkel 10: Eeskirjadega nõustumine

Konkursil osalemiseks tuleb täielikult nõustuda käesolevate eelnimetatud eeskirjadega.