skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

Vuoden 2009 voittajat

ENSIMMÄINEN PALKINTO

"YOUrope needs YOU!" AEGEE Krakova

"YOUrope needs YOU"  hankkeen ovat suunnitelleet ja laatineet Euroopan opiskelijafoorumin AEGEE:n jäsenet. Sen tavoitteena on auttaa eurooppalaisia lukiolaisia kehittymään aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Työpajoissa syvennetään epävirallisen koulutuksen avulla nuorten tietämystä Euroopan unioniin liittyvistä asioista, kerrotaan Euroopan unionin tarjoamista mahdollisuuksista ja rohkaistaan heitä tarttumaan niihin. Kansainvälinen ryhmä suunnitteli hankkeen Eurooppa-koulu 2  jatkokoulutuskurssilla, jossa opetetaan Euroopan laajuisten hankkeiden kehittämistä. Tutkimusta tehdessään hankkeen alullepanijat totesivat, että Euroopan unioni esitetään oppitunneilla usein keinotekoisena kokonaisuutena, ja opetuksessa rajoitutaan historiaan ja maantieteellisiin rajoihin. Vuorovaikutteisten tai epävirallisten opetusmenetelmien puutteen vuoksi Euroopan unioni, Euroopan unionin asiat ja eurooppalaiset arvot kiinnostavat lukiolaisia entistä vähemmän. Jotta tilanne saataisiin muuttumaan, "YOUrope needs YOU"  hankkeessa koulutetaan yliopisto-opiskelijoita, jotka ovat halukkaita jakamaan tietoa pitämällä työpajoja kouluissa. Ensimmäiset koulutustilaisuudet pidettiin Saksassa ja Alankomaissa, ja kolme tilaisuutta järjestetään vielä Puolassa, Espanjassa ja Turkissa. Osallistujien on tarkoitus pitää työpajoja kouluissa. Hanketyöryhmä on laatinut heitä varten kirjasen, johon on koottu tärkeimmät asiat Euroopasta ja EU:sta, monikulttuurisuudesta, eurooppalaisesta identiteetistä ja eurooppalaisista arvoista. Osallistujilla on käytössään myös työpajan järjestämistä koskevat ohjeet, ja alan asiantuntijat ovat kouluttaneet heitä tehtävään. Ensimmäinen lukiolaisten työpaja järjestettiin joulukuussa 2008 Gostynissa, Puolassa. Euroopan unionia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia esiteltiin puolalaisille oppilaille ja 30 ranskalaiselle vaihto-oppilaalle. Nuoret olivat erittäin kiinnostuneita aiheesta ja käytetyistä menetelmistä sekä pitivät opinto-ohjelmansa muutosta tervetulleena. Hanketyöryhmällä on nykyään käytössään seitsemästä eri maasta - sekä EU:n jäsenvaltioista että EU:n ulkopuolisista valtioista - kotoisin olevia vapaaehtoisia kouluttajia, jotka ovat halukkaita esittämään lukiolaisille näkemyksensä suvaitsevasta ja aktiivisesta yhteiskunnasta.

 

TOINEN PALKINTO

"Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi" (Albin eurooppalainen yliopistoteatterifestivaali)
Acthéa

Acthéa on eurooppalainen yliopisto- ja katuteatterifestivaali. Se on viikon kestävä kulttuuri-ilotulitus, jonka aikana järjestetään kansainvälistä teatteria, erityylisiä konsertteja ja katuesityksiä. Festivaalia on järjestetty jo kymmenen vuotta, joiden aikana se on muotoutunut ja laajentunut, ja nykysuosio on todisteena sen saavutuksista: Acthéa-festivaalista on tullut Albin suurin opiskelijoiden järjestämä kulttuuritapahtuma. Viikon kestävä festivaali järjestetään huhtikuussa. Albin teatterissa esitetään joka ilta kaksi näytelmää, joissa eri puolilta Eurooppaa tulevat lahjakkaat yliopisto-opiskelijat näyttelevät intohimoisesti. Koko viikko on täynnä toimintaa. Yksi päivä on omistettu lapsille, jolloin heille esitellään Eurooppaa ja sen kulttuureita musiikin ja katuesitysten avulla.

Acthéa-työryhmän perusti kuuden vuoden kuluttua Albi-Carmaux'n kaivosteollisuusinsinöörien koulun (Ecole des Mines d'Albi-Carmaux) perustamisesta koulun tuolloinen opiskelija Mathieu Lauras. Acthéa on nykyään Albin kaivosteollisuusinsinöörien koulun oppilaskuntaan (BDE) liitetty voittoa tuottamaton opiskelijayhdistys, johon kuuluu kolmisenkymmentä koulun eri vuosikurssien opiskelijaa. Nämä insinööriopiskelijat päättivät osallistua vapaa-aikanaan vapaaehtoistoimintaan varmistaakseen tapahtuman onnistumisen. Aiemmista kymmenestä festivaalista saadusta kokemuksesta on paljon hyötyä.

Acthéa-festivaali tuo kulttuurin kaikkien ulottuville. Viikon aikana esiintyy yli sata eurooppalaista näyttelijää, jotka piristävät kaupunkia ja auttavat kehittämään festivaalia. Festivaalin päätavoitteena on avata viihdemaailman ovet laajalle yleisölle, jotta voidaan edistää eurooppalaisten taiteilijoiden ja ranskalaisen yleisön välistä vuorovaikutusta. Tästä syystä tapahtumaan peritään symbolinen yhden euron pääsymaksu, mutta konsertit ovat ilmaisia. Ahkerimmat kävijät voivat ostaa kolmen euron festivaalilipun, joka on voimassa koko viikon. Kukin opiskelijaryhmä voi esiintyä omalla kielellään ja välittää intohimoisen suhtautumisensa teatteritaiteeseen. Mimiikalla, puhetavoilla, kehon liikkeillä ja eleillä näyttelijät voivat saada ulkomaalaisen yleisön ymmärtämään itseään.

Vuonna 2009 järjestettävä festivaali on entistä kansainvälisempi. Useat ranskalaiset ja ulkomaiset opiskelijaryhmät esiintyvät Albin kaupunginteatterissa. Tänä vuonna kahdeksan seuruetta kilpailee keskenään. Festivaalissa nähdään ensimmäistä kertaa serbialaisen ja venäläisen seurueen esityksiä. Myös vammaisista nuorista aikuisista koostuva ryhmä Papillons Blancs (Valkoiset perhoset) esiintyy kolmatta kertaa. Vuoden 2009 Acthéa-festivaali voidaan kiteyttää seuraaviin lukuihin: 18 680 euron budjetti, 8 kilpailevaa ranskalaista ja ulkomaista teatteriryhmää, 100 näyttelijää, yli 200 henkilön teatteriyleisö joka ilta, 1 000 julistetta ja 8 000 mainoslehtistä ja jopa 200-henkinen konserttiyleisö.

 

KOLMAS PALKINTO

"Oberkante Unterlippe" Die Diplomaten in Gummistiefeln

"Oberkante Unterlippe" on käytäntöön ja tutkimukseen perustuvan ekologisesti suuntautuneen oppimishankkeen nimi, joka on samalla sanaleikki. Kyseisessä hankkeessa alankomaalaiset, puolalaiset ja unkarilaiset nuoret käsittelevät yhdessä soestilaisten isäntiensä kanssa aihetta, jolla on maailmanlaajuinen poliittinen ulottuvuus. Jokapäiväisessä puheessa ilmaus "Oberkante Unterlippe" tarkoittaa, että mitta on täysi tai että astia on läikkymässä yli. Hankkeen yhteydessä sillä viitataan lisääntyvään tulvavaaraan Keski-Euroopan tiheään asutuilla kulttuurialueilla, joilla luonnollisia vesiväyliä on ilmeisesti kanavoitu teollisen kehityksen vuoksi. "Oberkante Unterlippe" on kuitenkin myös Reinin sivujoen Lippen alajuoksun aluesuunnittelua koskevan tutkimuksen nimi.

Hankkeessa käsitellään tulvasuojelun aiheuttamaa poliittista haastetta sekä paikallisviranomaisten demokraattisena haasteena että alueiden rajat ylittävänä tehtävänä. Kesällä 2007 vallinneet tulvat osoittivat jälleen kerran, että tulvasuojelu on kiireellinen asia, jotta jokivarsien asukkaat eivät joudu huonon sään kausina jatkuvasti pelkäämään, että joet tulvivat penkereiden yli. Koska ilmastonmuutos ja näin ollen myös siihen liittyvät tulvaongelmat johtuvat pääasiassa ihmisen toiminnasta, olemme velvollisia etsimään ratkaisuja tähän ongelmaan. Koska tulvaongelmia koskevat havaintomme eivät mielestämme ole pelkästään paikallinen ongelma, otimme yhteyttä ystävyyskaupunkiemme Strzelce Opolskien (Puola), Sárospatakin (Unkari) ja Kampenin (Alankomaat) nuoriin, kerroimme heille Lippe-jokea koskevan tutkimuksemme tuloksista ja kutsuimme heidät keskustelemaan asiasta kanssamme tapahtumapaikalle, koska luonnon- ja ympäristönsuojelussa ei ole rajoja, vaan ongelmia on analysoitava ja toimenpiteitä kehitettävä rajat ylittävin menetelmin. Ystävyyskaupunkien nuoret tekivät tämän jälkeen kotimaidensa tulvatilannetta koskevia vastaavia tutkimuksia, joissa tarkasteltiin Strzelce Opolskien lähellä virtaavaa Oder-jokea, Bodrog-jokea Sárospatakissa ja Ijssel-jokea Kampenissa. Näitä tutkimuksia voitiin käyttää vertailukohtina yhteisessä tutkimuksessamme, jossa tarkasteltiin luonnolliseen tilaansa palautettuja Lippen tulvaniittyjen osia.
Syksyllä 2007 kokoonnuimme kaikki kansainvälisenä työryhmänä Lippen rannalle tekemään yhteisiä ekologisia ja biologisia kenttätutkimuksia. "Onko maailmanlaajuisiin ongelmiin paikallistason ratkaisuja?" oli keskeinen kysymys hankkeessa, jossa luodaan yhteys paikallisen toiminnan ja maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten tehtävien välille. Pyrimme osoittamaan, että globalisaation tulokset näkyvät aina myös paikallistasolla ja että ne vaikuttavat yksittäisiin henkilöihin. Pyrimme kuitenkin ennen kaikkea myös löytämään toimintatapoja, joilla edistetään kansalaisyhteiskunnan demokraattista osallistumista. Emme halua luovuttaa globalisaation aiheuttamassa haasteessa, vaan kannustamme osallistumaan ja toimimaan aktiivisesti. Nämä ovat hankkeen tavoitteet. Koska hankkeeseen osallistuvien koulujen lähiympäristössä eläviä yhteisöjä yhdistää tulvan pelko, tutkimuksen kohteessa on lisäksi yhteinen painopiste, minkä vuoksi se on enemmän kuin pelkkä koulujen välinen kumppanuusohjelma. Kun kukin ryhmä oli esitellyt oman paikallisen ympäristötutkimuksensa, vietimme kymmenen päivää Lippen tulvaniityillä tutkien niiden luonnolliseen tilaan palauttamiseksi toteutetun hankkeen todistettavissa olevia vaikutuksia. Muodostimme eri kansallisuuksista koostuvia pienryhmiä, jotka keskittyivät tiettyihin aiheisiin, kuten vesianalyyseihin sekä kasveja ja eläimiä koskeviin tutkimuksiin, mutta esittelivät tilannetta ja ympäristöä myös grafiikan ja näytelmien avulla. Biologisia raportteja täydennettiin tulosten luovalla, mediapohjaisella käsittelyllä ja esityksellä. Tutkimusten tulosten perusteella Lippe-joen ympäristö on onnistuttu palauttamaan luonnolliseen tilaansa, sillä taannoin alueelle palanneet luonnolliset kasvit ja eläimet osoittavat, että alhaisten ja keskisuurten tulvatasojen käsittely on parantunut huomattavasti. Tulokset osoittavat kuitenkin myös sen, että ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat havaittavissa myös Lippe-joen alueen bioindikaattoreissa. Hankkeen päätteeksi järjestettiin paneelikeskustelu, jossa oli mukana sekä päättäjiä että hankkeeseen osallistujia. Lopuksi toimivaltaisille parlamenteille ja ministereille lähetettiin jäljennös käytännön tuloksista sekä luettelo pyynnöistä, jotka koskevat kaikissa asianomaisissa valtioissa toteutettavia poliittisia ja ympäristöalan toimia. Paneelikeskusteluun osallistuneen Euroopan parlamentin jäsenen Peter Liesen kautta tietoja välitetään myös Euroopan parlamentille ja asiasta vastaavalle Euroopan komission jäsenelle. Hanke sai paljon kiitosta asiantuntijoilta, kun se voitti Nordrhein-Westfalenin ympäristöpalkinnon, joka myönnettiin nuorten "Jugend forscht"  tutkimuskilpailussa, jossa jotkin osanottajamme esittelivät hankkeen. Hankkeelle suunnitellaan parhaillaan jatkoa. Syksyllä 2009 Alankomaissa järjestetään alankomaalaisten ystäviemme johdolla tapahtuma, jonka työnimenä on "Ilmastonmuutoksen vaikutukset Alankomaissa". Tapahtumaan osallistuu nuoria viidestä maasta (NL, PL, H, S ja D). Se on viidestoista yhteinen eurooppalainen hankkeemme.

 .