[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Rialacha an Chomórtais

Airteagal 1: Téama an chomórtais

Tugann Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen cuireadh do dhaoine óga ó Bhallstáit uile AE páirt a ghlacadh i gcomórtas faoi fhorbairt AE, faoin imeascadh agus faoi cheisteanna na féiniúlachta Eorpaí.

Bronntar "Duais Eorpach Charlemagne don Óige" ar thionscadail:

 • lena gcuirtear comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn,
 • lena gcothaítear forbairt ar fhéiniúlacht chomónta Eorpach agus imeascadh,
 • a fheidhmíonn mar eiseamláir do dhaoine óga atá ina gcónaí san Eoraip agus a thugann samplaí praiticiúla d"Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin.

D"fhéadfadh na tionscadail díriú ar ócáidí óige, ar mhalartuithe óige nó ar thionscadail ar líne lena ngabhann gné Eorpach a eagrú.

Airteagal 2: Spriocdháta d"iarratais

 

Caithfear iarratais a chomhlánú ar líne ar shuíomh gréasáin Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige (www.charlemagneyouthprize.eu).

Chun breis faisnéise faoin gcomórtas a fháil déan teagmháil, le do thoil, le Rúnaíocht Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige ag ECYP2019@ep.europa.eu

Airteagal 3: Ceanglais don Rannpháirtíocht

Ní mór d"iarratasóirí a bheith idir 16 bliana agus 30 bliain d"aois agus a bheith ina saoránaigh nó ina n-áitritheoirí de cheann amháin den 28 mBallstát den Aontas Eorpach.

Is féidir le rannpháirtithe iarratas a chur isteach mar dhaoine aonair nó i ngrúpaí; i gcás tionscadal ghrúpa agus trasteorann, ní féidir an tionscadal a chur isteach ach in aon tír amháin, a bhfuil dlúthnasc aici leis an tionscadal.

Glacfar le hiarratais i ngach teanga oifigiúil den Aontas Eorpach.

I gcás na dtionscadal a chuirtear isteach don chomórtas, ní mór dóibh a bheith tosaithe agus:
a) a bheith críochnaithe idir an 1 Eanáir 2018 agus an 29 Eanáir 2019
b) a bheith fós ar siúl.
Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a bheith i ngach iarratas:

 • Sloinne agus céadainm an iarratasóra nó sloinne agus céadainm an teagmhálaí fhreagraigh i gcás gur grúpa nó eagraíocht atá i gceist)
 • Tír chónaithe
 • Náisiúntacht
 • Dáta breithe
 • Seoladh ríomhphoist
 • Uimhir theileafóin
 • Suíomh gréasáin (má tá sé ar fáil)
 • Teideal an tionscadail
 • Achoimre i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis
 • Tír ina gcuirtear an tionscadal isteach
 • Cur síos cuimsitheach ar an tionscadal
 • Dearbhú de mhaoiniú AE

Ní ghlacfar ach amháin leis na tionscadail a chuirtear isteach tríd an bhfoirm ar líne.

Airteagal 4: Bac ar rannpháirtíocht

Níl na tionscadail seo a leanas incháilithe (ní ghlacfar le hiarratais ina dtaobh):

 • tionscadail atá fós ag céim na pleanálanach bhfuil tosaithe go fóill.
 • tionscadail ó dhaoine atá ag obair leis na hinstitiúidí Eorpacha agus i bhFondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen
 • téiseanna acadúla agus foilseacháin
 • tionscadail a fhaigheann níos mó ná 50% dá maoiniú trí Institiúidí AE, a bhfuil sé mar aidhm ag an maoiniú sin costais a bhaineann le céim iarbhír chur i ngníomh an tionscadail a íoc. (Seachas costais reatha amhail costais do rannpháirtithe)
 • tionscadail a bhfuil duais faighte cheana acu ó Institiúid Eorpach. Áirítear leis sin na trí bhuaiteoir Eorpacha deiridh de bhabhtaí roimhe seo de Chomórtas Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige.
 • tionscadail a cuireadh isteach de láimh nó leis an bpost, tionscadail a bhfuil na hiarratais ina leith neamhiomlána ndearnadh na hiarratais ina leith a chur isteach ina chodanna éagsúla.

Airteagal 5: Critéir Mheasúnaithe

Déanfar na tionscadail a mheas de réir na gcritéar seo a leanas:

 • ní mór cuspóirí an chomórtais a chomhlíonadh; comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta a chur chun cinn; forbairt ar an bhféiniúlacht Eorpach a chothú agus samplaí praiticiúla a thabhairt d"Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin
 • tabharfar tús áite do thionscadail a chruthaigh daoine óga i gcomhpháirt mar ionadaithe do roinnt Ballstát éagsúil
 • tabharfar aird ar thionscadail a rinneadh ar bhonn deonach

Airteagal 6: Próiseas roghnaithe

Roghnófar buaiteoir Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige i bpróiseas a bhfuil dhá chéim ann.

An chéad chéim: giúiréithe náisiúnta ar a mbeidh ar a laghad beirt Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPE) agus ionadaí amháin ó eagraíochtaí óige, roghnóidh siad buaiteoir náisiúnta amháin as gach ceann de na 28 mBallstát faoin 15 Márta 2019.

An dara céim: an giúiré Eorpach, ar a mbeidh triúr Feisirí, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ceathrar ionadaithe ó Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen, roghnóidh siad an buaiteoir as an 28 dtionscadal a chuir na giúiréithe náisiúnta isteach faoin 11 Aibreán 2019.

Ní bheidh dul thar chinneadh an ghiúiré Eorpaigh. Forchoimeádann an giúiré an ceart diúltú d"aon iontráil nach gcomhlíonann na ceanglais a leagtar síos don chomórtas.

Airteagal 7: Duais

Is é €7500 an duais don tionscadal is fearr, €5000 don dara ceann, agus €2500 don tríú ceann.

Tabharfar cuireadh d"ionadaí amháin ó gach ceann den 28 dtionscadal náisiúnta bhuaiteacha chun freastal ar an searmanas dámhachtana ar an 28 Bealtaine 2019 agus chun cúpla lá a chaitheamh in Aachen, an Ghearmáin.

Bronnfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí ó Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen duaiseanna ar na trí thionscadal is fearr.

Mar chuid den duais, tabharfar cuireadh do na trí bhuaiteoir cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa (sa Bhruiséil nó in Strasbourg).

Airteagal 8: Cóipcheart

Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen an ceart an t-ábhar a cuireadh isteach a atáirgeadh chun críocha léirithe, na meán agus margaíochta.

Airteagal 9: Freagracht

Ní mheasfar go bhfuil an lucht eagair freagrach as aon chealú, cur siar ná modhnú a dhéantar ar an gcomórtas de bharr cúinsí nach raibh coinne leo. Moltar go mór gan fanacht go dtí an nóiméad deiridh chun iarratas a chur isteach. D'fhéadfadh deacrachtaí a bheith ann, e.g. an t-idirlíon a bheith mall, fadhbanna le freastalaí nó nithe eile nach bhfuil aon neart ag an lucht eagair air, arb é an toradh a bheadh orthu go mbeadh an sprioc-am caite agus gan an t-iarratas a bheith tagtha in am.

Airteagal 10: Glacadh leis na rialacha

Is intuigthe ó rannpháirtíocht sa chomórtas go nglactar ina n-iomláine leis na rialacha thuasluaite.