[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Rialacha an Chomórtais

Airteagal 1: Téama an chomórtais

Tugann Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen cuireadh do dhaoine óga ó Bhallstáit uile AE páirt a ghlacadh i gcomórtas faoi fhorbairt AE, faoin imeascadh agus faoi cheisteanna na féiniúlachta Eorpaí.

Bronntar "Duais Eorpach Charlemagne don Óige" ar thionscadail:

 • lena gcuirtear comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn,
 • lena gcothaítear forbairt ar fhéiniúlacht chomónta Eorpach agus imeascadh,
 • a fheidhmíonn mar eiseamláir do dhaoine óga atá ina gcónaí san Eoraip agus a thugann samplaí praiticiúla d"Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin.

D"fhéadfadh na tionscadail díriú ar ócáidí óige, ar mhalartuithe óige nó ar thionscadail ar líne lena ngabhann gné Eorpach a eagrú.

Airteagal 2: Spriocdháta d"iarratais

 

Caithfear iarratais a chomhlánú ar líne ar shuíomh gréasáin Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige (www.charlemagneyouthprize.eu).

Chun breis faisnéise faoin gcomórtas a fháil déan teagmháil, le do thoil, le Rúnaíocht Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige ag ECYP2019@ep.europa.eu

Airteagal 3: Ceanglais don Rannpháirtíocht

Ní mór d"iarratasóirí a bheith idir 16 bliana agus 30 bliain d"aois agus a bheith ina saoránaigh nó ina n-áitritheoirí de cheann amháin den 28 mBallstát den Aontas Eorpach.

Is féidir le rannpháirtithe iarratas a chur isteach mar dhaoine aonair nó i ngrúpaí; i gcás tionscadal ghrúpa agus trasteorann, ní féidir an tionscadal a chur isteach ach in aon tír amháin, a bhfuil dlúthnasc aici leis an tionscadal.

Glacfar le hiarratais i ngach teanga oifigiúil den Aontas Eorpach.

I gcás na dtionscadal a chuirtear isteach don chomórtas, ní mór dóibh a bheith tosaithe agus:
a) a bheith críochnaithe idir an 1 Eanáir 2018 agus an 29 Eanáir 2019
b) a bheith fós ar siúl.
Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a bheith i ngach iarratas:

 • Sloinne agus céadainm an iarratasóra nó sloinne agus céadainm an teagmhálaí fhreagraigh i gcás gur grúpa nó eagraíocht atá i gceist)
 • Tír chónaithe
 • Náisiúntacht
 • Dáta breithe
 • Seoladh ríomhphoist
 • Uimhir theileafóin
 • Suíomh gréasáin (má tá sé ar fáil)
 • Teideal an tionscadail
 • Achoimre i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis
 • Tír ina gcuirtear an tionscadal isteach
 • Cur síos cuimsitheach ar an tionscadal
 • Dearbhú de mhaoiniú AE

Ní ghlacfar ach amháin leis na tionscadail a chuirtear isteach tríd an bhfoirm ar líne.

Airteagal 4: Bac ar rannpháirtíocht

Níl na tionscadail seo a leanas incháilithe (ní ghlacfar le hiarratais ina dtaobh):

 • tionscadail atá fós ag céim na pleanálanach bhfuil tosaithe go fóill.
 • tionscadail ó dhaoine atá ag obair leis na hinstitiúidí Eorpacha agus i bhFondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen
 • téiseanna acadúla agus foilseacháin
 • tionscadail a fhaigheann níos mó ná 50% dá maoiniú trí Institiúidí AE, a bhfuil sé mar aidhm ag an maoiniú sin costais a bhaineann le céim iarbhír chur i ngníomh an tionscadail a íoc. (Seachas costais reatha amhail costais do rannpháirtithe)
 • tionscadail a bhfuil duais faighte cheana acu ó Institiúid Eorpach. Áirítear leis sin na trí bhuaiteoir Eorpacha deiridh de bhabhtaí roimhe seo de Chomórtas Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige.
 • tionscadail a cuireadh isteach de láimh nó leis an bpost, tionscadail a bhfuil na hiarratais ina leith neamhiomlána ndearnadh na hiarratais ina leith a chur isteach ina chodanna éagsúla.

Airteagal 5: Critéir Mheasúnaithe

Déanfar na tionscadail a mheas de réir na gcritéar seo a leanas:

 • ní mór cuspóirí an chomórtais a chomhlíonadh; comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta a chur chun cinn; forbairt ar an bhféiniúlacht Eorpach a chothú agus samplaí praiticiúla a thabhairt d"Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin
 • tabharfar tús áite do thionscadail a chruthaigh daoine óga i gcomhpháirt mar ionadaithe do roinnt Ballstát éagsúil
 • tabharfar aird ar thionscadail a rinneadh ar bhonn deonach

Airteagal 6: Próiseas roghnaithe

Roghnófar buaiteoir Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige i bpróiseas a bhfuil dhá chéim ann.

An chéad chéim: giúiréithe náisiúnta ar a mbeidh ar a laghad beirt Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPE) agus ionadaí amháin ó eagraíochtaí óige, roghnóidh siad buaiteoir náisiúnta amháin as gach ceann de na 28 mBallstát faoin 15 Márta 2019.

An dara céim: an giúiré Eorpach, ar a mbeidh triúr Feisirí, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ceathrar ionadaithe ó Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen, roghnóidh siad an buaiteoir as an 28 dtionscadal a chuir na giúiréithe náisiúnta isteach faoin 11 Aibreán 2019.

Ní bheidh dul thar chinneadh an ghiúiré Eorpaigh. Forchoimeádann an giúiré an ceart diúltú d"aon iontráil nach gcomhlíonann na ceanglais a leagtar síos don chomórtas.

Airteagal 7: Duais

Is é €7500 an duais don tionscadal is fearr, €5000 don dara ceann, agus €2500 don tríú ceann.

Tabharfar cuireadh d"ionadaí amháin ó gach ceann den 28 dtionscadal náisiúnta bhuaiteacha chun freastal ar an searmanas dámhachtana ar an 28 Bealtaine 2019 agus chun cúpla lá a chaitheamh in Aachen, an Ghearmáin.

Bronnfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí ó Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen duaiseanna ar na trí thionscadal is fearr.

Mar chuid den duais, tabharfar cuireadh do na trí bhuaiteoir cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa (sa Bhruiséil nó in Strasbourg).

Airteagal 8: Cóipcheart

Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen an ceart an t-ábhar a cuireadh isteach a atáirgeadh chun críocha léirithe, na meán agus margaíochta.

Airteagal 9: Freagracht

Ní mheasfar go bhfuil an lucht eagair freagrach as aon chealú, cur siar ná modhnú a dhéantar ar an gcomórtas de bharr cúinsí nach raibh coinne leo. Moltar go mór gan fanacht go dtí an nóiméad deiridh chun iarratas a chur isteach. D'fhéadfadh deacrachtaí a bheith ann, e.g. an t-idirlíon a bheith mall, fadhbanna le freastalaí nó nithe eile nach bhfuil aon neart ag an lucht eagair air, arb é an toradh a bheadh orthu go mbeadh an sprioc-am caite agus gan an t-iarratas a bheith tagtha in am.

Airteagal 10: Glacadh leis na rialacha

Is intuigthe ó rannpháirtíocht sa chomórtas go nglactar ina n-iomláine leis na rialacha thuasluaite.