Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België:

Wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Winnaars 2009

EERSTE PRIJS

"YOUrope needs YOU!" AEGEE Krakau

"YOUrope needs YOU!" is ontwikkeld en voorbereid door leden van het European students' Forum AEGEE. Het heeft tot doel middelbare scholieren in heel Europa de middelen te verschaffen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Tijdens workshops zullen we hun begrip van Europese zaken verdiepen, hun de kansen tonen die Europa biedt en jongeren aanmoedigen die kansen te grijpen. Wij maken daarbij gebruik van non-formele onderwijsmethoden. Het project werd bedacht door een internationaal team gedurende een European School 2, een geavanceerd trainingsprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van projecten op Europees niveau. Uit onderzoek was de initiatiefnemers gebleken dat op school, Europa vaak wordt voorgesteld als iets kunstmatigs, dat het wordt teruggebracht tot geschiedenis en geografische grenzen. Het feit dat er geen interactieve of non-formele onderwijsmethoden worden gebruikt, verergert het gebrek aan belangstelling van middelbare scholieren voor Europa, Europese zaken en Europese waarden. Om verandering te brengen in deze situatie, benadert YOUrope needs YOU! universiteitsstudenten die hun kennis willen delen door workshops op scholen te geven. Zij worden opgeleid tot trainers. De eerste trainingen werden gehouden in Duitsland en Nederland. Er zullen er nog drie volgen in Polen, Spanje en Turkije. De deelnemers zullen workshops geven op scholen, waarbij zij gebruik kunnen maken van een door het projectteam samengesteld boekje dat een samenvatting biedt van wetenswaardigheden over Europa en de EU, multiculturalisme, Europese identiteit en waarden, alsmede richtsnoeren voor het organiseren van een workshop. Ook hebben zij trainingen gekregen van deskundigen op dit gebied. In december 2008 werd de eerste workshop op een middelbare school gegeven in Gostyn, Polen. Poolse leerlingen en dertig Franse uitwisselingsstudenten werden ingewijd in Europa en in de kansen die het continent biedt. De tieners toonden grote belangstelling voor het onderwerp en de gebruikte methoden en waren blij met deze afwisseling in hun lesprogramma. Op dit moment telt het projectteam mensen van zeven verschillende nationaliteiten, zowel van de EU als van daarbuiten, die op vrijwillige basis samenwerken en graag hun visie van een verdraagzame en actieve maatschappij delen met middelbare scholieren.

 

TWEEDE PRIJS

"Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi" Acthéa

Acthéa is een Europees festival van universiteitstheater en straatvoorstellingen. Acthéa biedt een week lang cultureel vuurwerk - internationaal theater, concerten in uiteenlopende genres en straatvoorstellingen. Voortbouwend op ervaringen die in zijn tienjarige bestaan zijn opgedaan, heeft het festival in de loop der tijd een vastere vorm en inhoud gekregen. Het huidige succes toont aan wat er is bereikt - Acthéa is het grootste door studenten georganiseerde culturele evenement van Albi geworden. Het wordt in april gehouden en duurt een week. Elke avond kan het publiek twee theaterstukken bezoeken, gepassioneerd opgevoerd door getalenteerde jonge universiteitsstudenten uit heel Europa. De hele week zijn er tal van activiteiten. Zo is er een dag gewijd aan kinderen, waarop zij kennis maken met Europa en Europese culturen, door middel van muziek en straatvoorstellingen.

Het Acthéa-team werd zes jaar na de oprichting van de École des Mines van Albi-Carmaux gevormd door Mathieu Lauras, die destijds aan de École des Mines studeerde. Tegenwoordig is het een non-profit studentenvereniging, verbonden aan de studentenbond (BDE) van de École des Mines van Albi. Het bestaat uit ongeveer dertig studenten, van verschillende jaren. Deze leerlingen van een technische opleiding hebben ervoor gekozen om op vrijwillige basis, in hun vrije tijd, te doen wat nodig is om dit evenement tot een succes te maken. De ervaring die kon worden geput uit de vorige tien festivals is daarbij van groot nut geweest.

Acthéa maakt cultuur voor iedereen toegankelijk. Ruim honderd Europese acteurs treden de hele week op, helpen mee om de stad meer glans te geven en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het festival. Het voornaamste doel van het evenement is om een algemeen publiek in aanraking te brengen met de wereld van het theateramusement, ter bevordering van een uitwisseling tussen Europese artiesten en het Franse publiek. Daarom hebben wij de entree op een symbolische 1 euro gehouden, en is de toegang tot concerten gratis. Voor de echte fans geldt een bijzonder tarief van 3 euro voor de hele week. Elk studentengezelschap kan kiezen voor een productie in de eigen taal en zijn passie voor theater overbrengen. Stil spel, intonatie, bewegingen van het lichaam en gebaren zijn stuk voor stuk middelen waarmee acteurs een buitenlands publiek aan zich kunnen binden.  
Het festival van 2009 zal een nog internationaler karakter hebben dan anders - Franse en buitenlandse studentengezelschappen zullen hun producties voor het voetlicht brengen in de gemeentelijke schouwburg van Albi. Dit jaar doen acht gezelschappen mee. De voorstellingen van een Servisch en een Russisch gezelschap zullen voor het eerst te zien zijn. Een gezelschap van jonge gehandicapte volwassenen (Papillons Blancs, witte vlinders) zal voor de derde keer optreden. Ook dit jaar kan Acthéa in enkele getallen worden samengevat: een budget van 18 680 euro, 8 Franse en buitenlandse theatergezelschappen die het tegen elkaar opnemen, 100 acteurs, elke avond een theaterpubliek van ruim 200 mensen, 1000 posters en 8000 flyers, en bezoekersaantallen tot 200 per concert.

 

DERDE PRIJS

"Oberkannte Unterlippe" Die Diplomaten in Gummistiefeln (De diplomaten in rubberlaarzen)

'Oberkante Unterlippe' (Tot hier en niet verder) is de op een woordspeling gebaseerde titel van een praktijk- en onderzoeksgericht ecologisch leerproject, waarin jonge mensen uit Nederland, Polen en Hongarije, samen met hun gasten in Soest, zich aan een onderwerp wijden dat een mondiale politieke dimensie heeft. In het dagelijkse spraakgebruik betekent de uitdrukking 'Oberkante Unterlippe' dat de maat vol is, dat de kruik zo lang te water gaat tot zij barst. In dit geval wordt hiermee verwezen naar het toenemende gevaar van hoogwater en overstromingen in dichtbewoonde cultuurgebieden in Centraal Europa, waar natuurlijke waterlopen als gevolg van de industriële ontwikkeling zouden zijn gekanaliseerd. Tegelijkertijd is 'Oberkante Unterlippe' ook de naam van de benedenloop van de rivier de Lippe, een zijrivier van de Rijn.

Het project behandelt de politieke problemen die bescherming tegen hoogwater met zich meebrengt: als democratische uitdaging voor lokale overheden én als een taak die territoriale grenzen overschrijdt. De overstromingen die zich in de zomer van 2007 voordeden, doordrongen ons er eens te meer van dat bescherming tegen overstromingen dringend gewenst is, zodat mensen die dichtbij rivieren wonen niet worden beheerst door de voortdurende angst dat die rivier buiten zijn oevers treedt in periodes van slecht weer. Aangezien mensen de voornaamste veroorzakers zijn van de klimaatverandering en dus ook van de hoogwaterproblematiek die ermee verband houdt, is het onze plicht een manier te vinden om dit probleem op te lossen. Omdat wij menen dat onze bevindingen op het gebied van overstromingen niet alleen over een lokaal probleem gaan, hebben wij jonge mensen in onze jumelagesteden Strzelce Opolskie (Polen), Sárospatak (Hongarije) en Kampen (Nederland) benaderd, hun verteld over de resultaten van ons onderzoek naar de rivier de Lippe en uitgenodigd het onderwerp met ons te bespreken, in praktische zin, op locatie, omdat de natuur en milieubescherming geen grenslijnen kennen: de analyse van problemen moet grensoverschrijdend zijn, net als het treffen van maatregelen. Onze jumelagepartners deden vervolgens vergelijkbaar hoogwateronderzoek in hun eigen landen: over de rivier de Oder bij Strzelce Opolskie, over de Bodrog in Sárospatak, en over de IJssel in Kampen. Wij konden die studies toen vergelijken met ons gezamenlijke onderzoek naar die delen van de uiterwaarden van de Lippe die in hun natuurlijke staat zijn hersteld.

In de herfst van 2007 kwamen wij als een internationale werkgemeenschap aan de oevers van de Lippe bijeen en voerden gezamenlijk ecologisch en biologisch veldonderzoek uit. 'Bestaan er lokale antwoorden op mondiale problemen?' Dat was de vraag die we als centraal thema van ons project kozen, waarmee we een verband legden tussen lokale actie en mondiale maatschappelijke verantwoordelijkheden. Wij stellen ons ten doel om aan te tonen dat de gevolgen van de globalisering ook altijd op plaatselijk niveau merkbaar zijn en dat ze invloed hebben op elk individu, maar wij willen ook - en vooral - vaststellen met welke stappen het maatschappelijk middenveld op democratische wijze bij deze problematiek kan worden betrokken. Wat wij nastreven is geen berusting ten opzichte van de globalisering, maar aanmoediging om eraan deel te nemen en betrokken te raken. Dat zijn de toekomstige doelstellingen van ons project. Daarnaast hebben de gemeenschappen waar de deelnemende scholen zijn gelegen gemeen dat zij de dreiging van overstromingen ervaren, waardoor zij door het onderwerp van ons onderzoek met elkaar worden verbonden en het om meer gaat dan eenvoudigweg een samenwerkingsverband tussen scholen. Nadat elk team een presentatie had verzorgd van zijn lokale ecologische onderzoek, brachten we tien dagen door in de uiterwaarden van de Lippe om studie te doen naar de aantoonbare effecten van het project dat werd uitgevoerd om hun natuurlijke staat te herstellen. Wij deden dit door subgroepen van gemengde nationaliteit te vormen, die nauwkeuriger onderzoek deden op een eigen onderdeel, zoals wateranalyses en onderzoek naar flora en fauna, maar die de situatie en het milieu ook door middel van grafische presentaties of theater weergaven. Biologische verslagen gingen vergezeld van een creatieve en mediagerichte verwerking en presentatie van uitkomsten. De resultaten van de onderzoeken wijzen uit dat de restauratie van de Lippe een succes is geweest, in zoverre dat de opnieuw uitgezette flora en fauna een goed weermiddel blijken te vormen tegen lage en gemiddelde hoogwaterstanden. Ze wijzen echter ook uit dat de gevolgen van de opwarming van de aarde ook waarneembaar zijn in de bio-indicatoren in het Lippe-gebied. Ter afronding organiseerden we een paneldiscussie met zowel besluitvormers als deelnemers aan het project. Ten slotte stuurden we een kopie van concrete resultaten en een lijst van verzoeken om politieke en ecologische actie naar de bevoegde volksvertegenwoordigingen en ministers. Dr. Peter Liese, een lid van het Europees Parlement dat aan de paneldiscussie deelnam, houdt het Europees Parlement en de verantwoordelijke EU-commissaris op de hoogte. Het project heeft veel erkenning gekregen van deskundigen. Het won de milieuprijs van Noordrijn-Westfalen, in het kader van het concours 'Jugend forscht' (Jeugdonderzoek), waarbij sommige van onze deelnemers een presentatie van het project verzorgden. Op dit moment treffen wij voorbereidingen om het project te vervolgen: in de herfst van 2009 zullen wij een presentatie in Nederland houden, getiteld: 'De gevolgen van klimaatverandering voor Nederland' (werktitel), onder leiding van onze Nederlandse vrienden. Hieraan zullen jongeren van vijf landen (NL, PL, H, S and D) deelnemen. Het zal ons vijftiende gezamenlijke Europese project zijn.

 .