skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Laureaci nagrody w 2009 r.

PIERWSZA NAGRODA

"YOUrope needs YOU!" AEGEE Kraków

Projekt "YOUrope needs YOU!" ("Europa potrzebuje Ciebie!") został stworzony i zaplanowany przez członków Europejskiego Forum Studentów AEGEE. Ma on na celu zmotywowanie uczniów szkół średnich w całej Europie do czynnego działania jako członkowie społeczeństwa. Podczas warsztatów pogłębimy ich wiedzę o sprawach europejskich, pokażemy szanse, które daje Europa, i zachęcimy młodzież do wykorzystania tych możliwości przy użyciu metod nieformalnego nauczania. Pomysł projektu powstał w międzynarodowym zespole podczas szkolenia European School 2, zaawansowanego kursu koncentrującego się na opracowywaniu projektów na szczeblu europejskim. Podczas gromadzenia informacji inicjatorzy przedsięwzięcia stwierdzili, że na lekcjach Europa jest często przedstawiana jako twór sztuczny, a informacje na jej temat są zawężane do historii i danych geograficznych. To, że nie są stosowane żadne interaktywne i nieformalne metody nauczania, pogłębia brak zainteresowania Europą, sprawami i wartościami europejskimi wśród uczniów szkół średnich. Aby zmienić tę sytuację, do udziału w projekcie "YOUrope needs YOU!" zachęcani są studenci uniwersytetów, którzy pragną podzielić się swoją wiedzą na warsztatach prowadzonych w szkołach i którzy w ramach programu odbywają kursy dla szkoleniowców. Pierwsze kursy przeprowadzono w Niemczech i w Holandii, trzy następne odbędą się w Polsce, Hiszpanii i Turcji. Uczestnicy otrzymują przygotowaną przez zespół zajmujący się projektem broszurę podsumowującą przydatne informacje dotyczące Europy i UE, a także wielokulturowości, tożsamości i wartości europejskich oraz wytyczne dotyczące sposobu organizacji warsztatów i zostają przeszkoleni przez specjalistów w tych dziedzinach, a ich zadaniem jest prowadzenie warsztatów w szkołach. W grudniu 2008 r. w Gostyniu w Polsce odbyły się pierwsze szkolne warsztaty. Uczniom z Polski i 30 uczniom z Francji przebywającym w Polsce w ramach wymiany przedstawiono Europę i możliwości, które ona przed nimi otwiera. Uczestnicy wykazali znaczne zainteresowanie tematem i zastosowanymi metodami oraz byli zadowoleni ze zmiany programu nauczania. Obecnie zespół zajmujący się projektem może polegać na osobach siedmiu różnych narodowości współpracujących jako ochotnicy. Należą do nich osoby pochodzące zarówno z państw członkowskich UE, jak i z państw trzecich, które chcą podzielić się swoją wizją tolerancyjnego i aktywnego społeczeństwa z uczniami szkół średnich.

 

DRUGA NAGRODA

"Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi" Acthéa

Acthéa jest europejskim festiwalem teatrów uniwersyteckich i występów ulicznych. Acthéa to tydzień imprez kulturalnych - występów międzynarodowego teatru, koncertów w różnych stylach, występów ulicznych. Festiwal odbywa się od dziesięciu lat - przez ten czas organizatorzy zdołali zgromadzić cenne doświadczenie i nadać mu ostateczny kształt. Powodzenie przedsięwzięcia jest świadectwem osiągnięć jego pomysłodawców - festiwal Acthéa jest dziś największym organizowanym przez studentów wydarzeniem kulturalnym w Albi. Festiwal odbywa się w kwietniu i trwa tydzień. Co wieczór w teatrze w Albi publiczność może obejrzeć dwie sztuki, odgrywane z zapałem przez utalentowanych młodych studentów z całej Europy. Przez cały tydzień organizowane są różne zajęcia, a jeden dzień poświęcony jest dzieciom - najmłodszym przedstawiane są wówczas podstawowe informacje o Europie i jej kulturach w formie muzycznej i przedstawień ulicznych.

Sześć lat po założeniu szkoły górniczej w Albi-Carmaux Mathieu Lauras, ówczesny student uczelni, utworzył zespół zajmujący się festiwalem Acthéa. Obecnie jest to zrzeszenie studentów działające na zasadzie non profit przy związku studentów (BDE) w szkole górniczej w Albi. Zespół składa się z około 30 studentów z różnych roczników uczących się w szkole. Ci studenci nauk inżynieryjnych decydują się ochotniczo na poświęcenie swojego wolnego czasu, aby zapewnić sukces tego wydarzenia. Bardzo pomocne jest doświadczenie uzyskane podczas organizacji poprzednich festiwali.

Acthéa, kultura otwarta na wszystkich. W ciągu tygodnia występuje ponad 100 artystów europejskich, którzy pomagają ożywiać miasto i zwiększać skalę festiwalu. Głównym celem festiwalu jest otwarcie drzwi do świata rozrywki rzeszom obywateli, aby zachęcić do wymiany między artystami europejskimi a widownią francuską. Z tego względu ustaliliśmy opłatę za wstęp w symbolicznej wysokości 1 euro, a wstęp na koncerty jest bezpłatny. Dla prawdziwych fanów ustalono specjalną stawkę 3 euro na cały tydzień. Każdy zespół studencki może wystawić sztukę we własnym języku i podzielić się zamiłowaniem do teatru. Gra sceniczna, sposoby mówienia, ruch ciała i gestykulacja są zasadniczymi elementami pozwalającymi zagranicznej publiczności zrozumieć artystów.

Festiwal w 2009 r. będzie miał charakter bardziej międzynarodowy niż zwykle - kilka francuskich i zagranicznych zespołów studenckich wystąpi w teatrze miejskim w Albi. W tym roku w konkursie weźmie udział osiem zespołów. Po raz pierwszy zobaczymy zwłaszcza występy zespołu serbskiego i rosyjskiego. Po raz trzeci wystąpi również zespół złożony z młodych osób niepełnosprawnych - Papillons Blancs (Białe Motyle). Tegoroczny festiwal Acthéa 2009 można podsumować kilkoma liczbami: budżet w wysokości 18 680 euro, 8 francuskich i zagranicznych zespołów teatralnych biorących udział w konkursie, 100 artystów komediowych, ponad 200 widzów teatralnych co wieczór, 1000 plakatów i 8000 ulotek, do 200 słuchaczy na koncertach.

 

TRZECIA NAGRODA

"Oberkannte Unterlippe" Die Diplomaten in Gummistiefeln

"Oberkante Unterlippe" ("Już dość") to wykorzystujący grę słów tytuł zorientowanego ekologicznie praktycznego i opartego na badaniach projektu uczenia się, w ramach którego młodzi ludzie z Holandii, Polski i Węgier wraz z gospodarzami w Soest zajmują się tematem o globalnym wymiarze politycznym. W języku codziennym wyrażenie "Oberkante Unterlippe" oznacza, że miara się przebrała lub zawartość zaraz się przeleje, w tym przypadku zaś odnosi się do coraz większego niebezpieczeństwa podniesienia się poziomu wód i powodzi na gęsto zaludnionych obszarach kulturowych Europy Środkowej, na których postęp przemysłowy doprowadził do uregulowania naturalnych dróg wodnych. Jednocześnie "Oberkante Unterlippe" jest również tytułem szczegółowej analizy z zakresu planowania regionalnego przeprowadzonej na dolnym odcinku rzeki Lippe, dopływu Renu.
Projekt dotyczy wyzwania politycznego, którym jest ochrona przeciwpowodziowa, jako zarówno demokratycznego wyzwania dla władz lokalnych, jak i zadania wykraczającego poza granice terytorialne. Powodzie, które wystąpiły w lecie 2007 r., ponownie przypomniały nam o konieczności traktowania ochrony przeciwpowodziowej jako sprawy najwyższej wagi, aby w okresach złej pogody osoby mieszkające w pobliżu rzek nie żyły w ciągłym strachu, że rzeki wystąpią z brzegów. Ponieważ ludzie są głównymi sprawcami zmian klimatu, a więc i związanych z nimi powodzi, mamy obowiązek znalezienia sposobów rozwiązania tego problemu. Z naszych obserwacji wynika, że powodzie to nie tylko problem lokalny i dlatego skontaktowaliśmy się z młodymi ludźmi w naszych miastach partnerskich - w Strzelcach Opolskich (Polska), Sárospataku (Węgry) i Kampen (Holandia) - oraz poinformowaliśmy ich o wynikach naszej analizy rzeki Lippe i zaprosiliśmy ich do wspólnej praktycznej dyskusji na ten temat na miejscu. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nie zna bowiem granic - analiza problemów i opracowywanie środków musi odbywać się na zasadzie transgranicznej. Następnie ludzie ci przeprowadzili porównywalne analizy sytuacji powodziowej w swoich krajach: na rzece Odrze w pobliżu Strzelec Opolskich, na rzece Bodrog w Sárospataku i na rzece IJssel w Kampen. Mogliśmy wówczas wykorzystać te analizy jako punkty porównawcze w naszych wspólnych badaniach na tych częściach terenów zalewowych rzeki Lippe, które zostały przywrócone do ich naturalnego stanu.
Jesienią 2007 r. spotkaliśmy się jako międzynarodowy zespół roboczy na brzegu rzeki Lippe i przeprowadziliśmy wspólnie ekologiczne i biologiczne analizy w terenie. "Czy istnieją lokalne rozwiązania problemów globalnych?" - tak brzmiało pytanie przyjęte przez nas jako główny temat naszego projektu, w którym stworzono powiązanie między działaniem lokalnym i zadaniami społecznymi w skali globalnej. Naszym celem jest wykazanie, że skutki globalizacji są zawsze odczuwane również na szczeblu lokalnym i że mają wpływ na poszczególnych ludzi. Dążymy też - przede wszystkim - do określenia sposobów działania, które doprowadzą do demokratycznego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Nie chcemy poddawać się zmianom wynikającym z postępu globalizacji, lecz zachęcać do uczestnictwa i aktywnego zaangażowania. Są to przyszłe cele naszego projektu. Ponadto wspólny problem, jakim jest zagrożenie powodziowe odczuwane przez społeczności, w których działają uczestniczące szkoły, łączy te społeczności w obszarze tematycznym analizy, co stanowi o tym, że projekt to więcej niż jedynie partnerstwo między szkołami. Po przedstawieniu lokalnych analiz ekologicznych przez wszystkie zespoły spędziliśmy dziesięć dni na terenach zalewowych rzeki Lippe, gdzie badaliśmy widoczne skutki projektu, który został tam zrealizowany w celu przywrócenia tego obszaru do naturalnego stanu. Odbyło się to poprzez utworzenie podgrup osób różnych narodowości, które bardziej szczegółowo zbadały poszczególne obszary tematyczne, np. przeprowadziły analizy wody oraz badania fauny i flory, lecz również przygotowały graficzne i teatralne prezentacje sytuacji i stanu środowiska naturalnego. Informacjom dotyczącym aspektów biologicznych towarzyszyło twórcze opracowanie i przedstawienie wyników z pomocą mediów. Wyniki analiz pokazują, że przywrócenie naturalnego stanu rzeki Lippe powiodło się w tym znaczeniu, że nowo wprowadzona naturalna flora i fauna okazuje się skutecznym środkiem zaradczym, jeśli chodzi o problem niskiego i średniego zagrożenia powodziowego. Jednakże pokazują one również, że skutki globalnego ocieplenia można zauważyć także na podstawie wskaźników biologicznych regionu Lippe. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy dyskusję panelową, w której udział wzięli zarówno decydenci, jak i uczestnicy projektu. Wreszcie przesłaliśmy kopię praktycznych wyników i listę żądań dotyczących działań politycznych i ekologicznych we wszystkich krajach, których dotyczył projekt, do właściwych parlamentów i ministrów. Za pośrednictwem dr. Petera Liesego, posła do Parlamentu Europejskiego, który także uczestniczył w dyskusji panelowej, informacje otrzymują również Parlament Europejski i właściwy komisarz UE. Projekt zyskał duże uznanie ekspertów, gdy otrzymał nagrodę ekologiczną Nadrenii Północnej-Westfalii, przyznaną w konkursie "Jugend forscht" ("Młodzież bada"), w ramach którego nasi uczestnicy przedstawili informacje na temat projektu. Obecnie przygotowujemy się do jego kontynuacji - jesienią 2009 r. będziemy organizować w Holandii imprezę pt. "Skutki zmian klimatu w przypadku Holandii" (tytuł roboczy) pod kierownictwem naszych holenderskich przyjaciół. Udział w nim wezmą młodzi ludzie z pięciu krajów (NL, PL, H, S i D). Będzie to nasz piętnasty wspólny projekt europejski.

 .