skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Regulamin konkursu

Artykuł 1: Temat konkursu

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do udziału w konkursie poświęconym kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:

 • propagują wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym,
 • budzą wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji,
 • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i dają praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

Projekty mogą dotyczyć organizacji różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do młodych ludzi, wymiany młodzieżowej lub być projektami internetowymi o wymiarze europejskim.

Artykuł 2: Termin składania zgłoszeń

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 28 stycznia 2019 r. Formularze zgłoszeń wypełnia się online na stronie internetowej Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (www.charlemagneyouthprize.eu)

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego pod adresem ECYP2019@ep.europa.eu

Artykuł 3: Warunki uczestnictwa

Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej w wieku od 16 do 30 lat.

Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; w przypadku projektów grupowych i transgranicznych można je zgłaszać tylko w jednym
państwie, które jest ściśle związane z danym projektem.
Zgłoszenia mogą być zredagowane w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Do konkursu należy zgłaszać projekty, których realizacja już się rozpoczęła i:

a) zakończy się między 1 stycznia 2018 r. a 28 stycznia 2019 r. lub
b) które są nadal w toku.

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub imię nazwisko osoby kontaktowej w przypadku projektu zgłaszanego przez grupę lub organizację
 • państwo zamieszkania
 • obywatelstwo
 • data urodzenia
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres strony internetowej (jeżeli istnieje)
 • tytuł projektu
 • streszczenie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim
 • państwo, w którym projekt zostaje zgłoszony
 • szczegółowy opis projektu
 • oświadczenie o finansowaniu przez UE

Dopuszczone zostaną jedynie projekty zgłoszone za pośrednictwem formularza online.

Artykuł 4: Wykluczenie z udziału

Nie kwalifikują się do udziału (nie zostaną dopuszczone) następujące projekty:

 • projekty, które są jedynie w fazie planowania i które jeszcze się nie rozpoczęły
 • projekty zgłoszone przez pracowników instytucji europejskichFundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie
 • rozprawy i publikacje naukowe
 • projekty, które są w ponad 50% finansowane przez instytucje UE w celu pokrycia wydatków związanych z fazą faktycznej realizacji projektu (z wyłączeniem bieżących wydatków, takich jak koszty ponoszone przez uczestników)
 • projekty już nagrodzone przez jakąś instytucję europejską; dotyczy to także trzech finalistów poprzednich edycji Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego
 • projekty zgłoszone własnoręcznie lub drogą pocztową, projekty z niekompletnym formularzem zgłoszeniowym lub ze zgłoszeniem wysłanym w kilku częściach.

Artykuł 5: Kryteria oceny

Projekty są oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • spełnienie celów konkursu: propagowanie wzajemnego zrozumienia na szczeblu europejskimmiędzynarodowym; budzenie wspólnego poczucia tożsamości europejskiej i dawanie praktycznych przykładów współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty;
 • pierwszeństwo przyznawane jest projektom opracowanym wspólnie przez młodych ludzi reprezentujących kilka państw członkowskich;
 • szczególną uwagę zwraca się na projekty realizowane na zasadzie wolontariatu.

Artykuł 6: Procedura selekcji

Laureat Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego zostanie wyłoniony w dwuetapowej procedurze.

Etap pierwszy: do dnia 15 marca 2019 r. w każdym z 28 państw członkowskich jury krajowe złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i z jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych wyłoni jednego laureata krajowego.

Etap drugi: do dnia 11 kwietnia 2019 r. europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, wyłoni zwycięzcę konkursu spośród 28 projektów zgłoszonych przez jury krajowe.

Decyzja europejskiego jury jest ostateczna. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszeń niespełniających warunków konkursu.

Artykuł 7: Nagroda

Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 EUR.

Jeden przedstawiciel każdego z 28 laureatów krajowych zostanie zaproszony na uroczystość wręczenia nagrody, która odbędzie się w Akwizgranie (Niemcy) w dniu 28 maja 2019 r.

Nagrody za trzy najlepsze projekty zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu).

Artykuł 8: Prawa autorskie

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zastrzegają sobie prawo do reprodukcji przesłanych materiałów w celu ich prezentacji, do użytku medialnego oraz w celach promocyjnych.

Artykuł 9: Odpowiedzialność

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. Zdecydowanie nie zaleca się zwlekania z wysłaniem zgłoszenia do ostatniej chwili. Powolność internetu, problemy z serwerem czy inne kwestie poza kontrolą organizatorów mogą spowodować, że nie uda się wysłać zgłoszenia przed upływem terminu.

Artykuł 10: Akceptacja postanowień regulaminu

Udział w konkursie oznacza pełną akceptację powyższych postanowień regulaminu.