skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Víťazi za rok 2008


    
    
    

PRVÁ CENA

"Študenti bez hraníc"

Program Študenti bez hraníc je určený pre 135 študentov zo Slovenska, z Rumunska, z Ukrajiny a zo Srbska, ktorí sa každoročne zúčastňujú na kurzoch riadenia. Program podporuje rozvoj výmeny skúseností medzi študentmi o otázkach, akými sú možnosti vzdelávania v Európe, rozširovanie EÚ a spoločné fondy. Počas dvojtýždňového pobytu si odovzdávajú aj poznatky o svojom kultúrnom dedičstve. Po ukončení programu sa vrátia domov a v tejto výmene skúseností a vo vytváraní spoločenstva pokračujú prostredníctvom internetu.
Letná škola obsahuje kurzy o ľudských právach a histórii a pomáha rozvíjať spoločný zmysel pre európsku identitu a integráciu.
Výber účastníkov sa každý rok uskutočňuje na základe predložených písomných prác na rôzne témy, napríklad Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008. Účastníci môžu predniesť svoje eseje na kurzoch, čím otvárajú diskusie o aktuálnych otázkach. Výberový proces vykonávajú zástupcovia z piatich krajín spoločne.
Ciele EÚ týkajúce sa rozvoja spoločnosti bez hraníc sa zhodujú s cieľmi programu Študenti bez hraníc: členovia generácie mladých ľudí z EÚ a z kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín uskutočňujú myšlienku života spoločenstva Európanov v multikultúrnej Európe. Tábor sa tak stáva fórom na výchovu v duchu európskych hodnôt, ako je kultúrne, národnostné a náboženské porozumenie medzi mladými vedúcimi pracovníkmi.
Program Študenti bez hraníc slúži ako model pre európsku spoluprácu, pretože podporuje európsku integráciu: po ukončení letného programu sa študenti vracajú domov a zapájajú svoje miestne komunity do tohto programu.
Bývalí účastníci, t. j. 1 500 študentov z piatich krajín, dnes tvoria spoločenstvo, ktoré sa nazýva Rákocziho rodina. Je to spoločenstvo, ktoré predstavuje praktický príklad Európanov žijúcich spoločne ako jedno spoločenstvo a slúži aj ako komunita on-line a ako fórum pre tvorbu pracovných miest, spoločné podávanie žiadostí o finančné prostriedky, o vzdelávacie projekty a právne otázky.

 

DRUHÁ CENA

"London Festival of Europe"

London Festival of Europe (Londýnsky festival Európy) je každoročná dvojtýždenná séria otvorených, verejných prednášok, diskusií a umeleckých podujatí v najprestížnejších priestoroch Londýna. Jeho cieľom je propagácia zapojenia sa mládeže a ostatných ľudí do európskych záležitostí a oslava kultúr Európy. Organizátori spolupracujú s množstvom partnerov vrátane Londýnskej školy ekonómie (London School of Economics), galérie TATE modern, Chelsea College of Art and Design, Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Francúzskeho inštitútu (Institut Français) a Rumunského kultúrneho inštitútu.
Prvý ročník festivalu sa konal v marci 2007 na oslavu 50. výročia prijatia Rímskej zmluvy. Na jeho 10 podujatiach bolo prítomných 1 500 ľudí vrátane 250 ľudí, ktorí sa na deň výročia, 25. marca, zúčastnili na ústrednej diskusii o európskych hodnotách.
Festival založili Lorenzo Marsili a Niccolo Milanese a tím pozostáva z jedenástich mladých dobrovoľníkov, ktorí zastupujú deväť rôznych európskych krajín a ktorí pracujú s pocitom občianskej povinnosti a naplnení duchom dobrodružstva. Segolene Pruvotová sa stala vedúcou tímu. Členovia festivalového tímu pracujú celý rok na rôznych miestach a navzájom komunikujú rôznymi spôsobmi, pretože sa často pohybujú po celej Európe. Cieľom festivalu je aktívne rozvíjať vzťahy so študentskými organizáciami zo Spojeného kráľovstva a zo zahraničia a aktívne podporovať iniciatívy ďalších mladých ľudí.
Festival podporuje oslavu odlišnosti aj príbuznosti kultúr a usiluje sa o rozvoj hlbokého zmyslu pre spoločnú európsku identitu. Zaradil sa medzi každoročné udalosti v londýnskom kultúrnom kalendári a Londýnsky festival Európy 2008, ktorý sa uskutoční v marci, má ešte bohatší program.

 

TRETIA CENA

Prvá stredná škola lorda Byrona (Atény)

Prvá stredná škola lorda Byrona sa už 30 rokov (od roku 1979) usiluje oboznámiť svojich študentov s Európskou úniou a rozvíjať v nich európsku identitu. Naše úsilie týkajúce sa aktivít zameraných na EÚ sa posilnilo po roku 1981, keď sa Grécko stalo členom Európskej únie, a po roku 1996 s cieľom ešte väčšmi posilniť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín; rozvíjať spoločnú európsku identitu a zároveň poskytnúť konkrétne príklady Európanov, ktorí žijú vedno v spoločenstve.

Všetky tieto aktivity viedli k zavedeniu úplne nového predmetu do našich učebných osnov - kurzu Európske štúdiá. Na celoštátnej úrovni sa to gréckemu ministerstvu školstva zatiaľ nepodarilo nedosiahnuť.
K aktivitám v roku 2008 patrili tieto:
i) nadviazali sme styky s Gymnáziom č. 10 v Rzeszówe (Poľsko);
ii) pripravujeme marcové podujatie Európska jar zamerané na otázky multikulturalizmu;
iii) pozvali sme 22 študentov zo školy Emmaus College v Rotterdame (Holandsko), ktorí k nám prídu už štvrtýkrát za sebou osláviť Deň Európy dňa 6. mája.

Prostredníctvom našich spoločných aktivít počas týchto rokov sme dokázali zvýšiť informovanosť niekoľkých tisícov študentov o Európskej únii. Pokračujeme v našom úsilí, lebo veríme, že prostredníctvom vzdelania ľudí najúčinnejším spôsobom oboznámime s európskymi myšlienkami. Nikdy nezabúdame na slová Jacquesa Delorsa: "Musíme sa naučiť poznávať, musíme sa naučiť konať, musíme sa naučiť žiť vedľa seba ... musíme sa naučiť žiť."

 .