skip to content
 
 
 

Víťazi za rok 2008


    
    
    

PRVÁ CENA

"Študenti bez hraníc"

Program Študenti bez hraníc je určený pre 135 študentov zo Slovenska, z Rumunska, z Ukrajiny a zo Srbska, ktorí sa každoročne zúčastňujú na kurzoch riadenia. Program podporuje rozvoj výmeny skúseností medzi študentmi o otázkach, akými sú možnosti vzdelávania v Európe, rozširovanie EÚ a spoločné fondy. Počas dvojtýždňového pobytu si odovzdávajú aj poznatky o svojom kultúrnom dedičstve. Po ukončení programu sa vrátia domov a v tejto výmene skúseností a vo vytváraní spoločenstva pokračujú prostredníctvom internetu.
Letná škola obsahuje kurzy o ľudských právach a histórii a pomáha rozvíjať spoločný zmysel pre európsku identitu a integráciu.
Výber účastníkov sa každý rok uskutočňuje na základe predložených písomných prác na rôzne témy, napríklad Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008. Účastníci môžu predniesť svoje eseje na kurzoch, čím otvárajú diskusie o aktuálnych otázkach. Výberový proces vykonávajú zástupcovia z piatich krajín spoločne.
Ciele EÚ týkajúce sa rozvoja spoločnosti bez hraníc sa zhodujú s cieľmi programu Študenti bez hraníc: členovia generácie mladých ľudí z EÚ a z kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín uskutočňujú myšlienku života spoločenstva Európanov v multikultúrnej Európe. Tábor sa tak stáva fórom na výchovu v duchu európskych hodnôt, ako je kultúrne, národnostné a náboženské porozumenie medzi mladými vedúcimi pracovníkmi.
Program Študenti bez hraníc slúži ako model pre európsku spoluprácu, pretože podporuje európsku integráciu: po ukončení letného programu sa študenti vracajú domov a zapájajú svoje miestne komunity do tohto programu.
Bývalí účastníci, t. j. 1 500 študentov z piatich krajín, dnes tvoria spoločenstvo, ktoré sa nazýva Rákocziho rodina. Je to spoločenstvo, ktoré predstavuje praktický príklad Európanov žijúcich spoločne ako jedno spoločenstvo a slúži aj ako komunita on-line a ako fórum pre tvorbu pracovných miest, spoločné podávanie žiadostí o finančné prostriedky, o vzdelávacie projekty a právne otázky.

 

DRUHÁ CENA

"London Festival of Europe"

London Festival of Europe (Londýnsky festival Európy) je každoročná dvojtýždenná séria otvorených, verejných prednášok, diskusií a umeleckých podujatí v najprestížnejších priestoroch Londýna. Jeho cieľom je propagácia zapojenia sa mládeže a ostatných ľudí do európskych záležitostí a oslava kultúr Európy. Organizátori spolupracujú s množstvom partnerov vrátane Londýnskej školy ekonómie (London School of Economics), galérie TATE modern, Chelsea College of Art and Design, Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Francúzskeho inštitútu (Institut Français) a Rumunského kultúrneho inštitútu.
Prvý ročník festivalu sa konal v marci 2007 na oslavu 50. výročia prijatia Rímskej zmluvy. Na jeho 10 podujatiach bolo prítomných 1 500 ľudí vrátane 250 ľudí, ktorí sa na deň výročia, 25. marca, zúčastnili na ústrednej diskusii o európskych hodnotách.
Festival založili Lorenzo Marsili a Niccolo Milanese a tím pozostáva z jedenástich mladých dobrovoľníkov, ktorí zastupujú deväť rôznych európskych krajín a ktorí pracujú s pocitom občianskej povinnosti a naplnení duchom dobrodružstva. Segolene Pruvotová sa stala vedúcou tímu. Členovia festivalového tímu pracujú celý rok na rôznych miestach a navzájom komunikujú rôznymi spôsobmi, pretože sa často pohybujú po celej Európe. Cieľom festivalu je aktívne rozvíjať vzťahy so študentskými organizáciami zo Spojeného kráľovstva a zo zahraničia a aktívne podporovať iniciatívy ďalších mladých ľudí.
Festival podporuje oslavu odlišnosti aj príbuznosti kultúr a usiluje sa o rozvoj hlbokého zmyslu pre spoločnú európsku identitu. Zaradil sa medzi každoročné udalosti v londýnskom kultúrnom kalendári a Londýnsky festival Európy 2008, ktorý sa uskutoční v marci, má ešte bohatší program.

 

TRETIA CENA

Prvá stredná škola lorda Byrona (Atény)

Prvá stredná škola lorda Byrona sa už 30 rokov (od roku 1979) usiluje oboznámiť svojich študentov s Európskou úniou a rozvíjať v nich európsku identitu. Naše úsilie týkajúce sa aktivít zameraných na EÚ sa posilnilo po roku 1981, keď sa Grécko stalo členom Európskej únie, a po roku 1996 s cieľom ešte väčšmi posilniť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín; rozvíjať spoločnú európsku identitu a zároveň poskytnúť konkrétne príklady Európanov, ktorí žijú vedno v spoločenstve.

Všetky tieto aktivity viedli k zavedeniu úplne nového predmetu do našich učebných osnov - kurzu Európske štúdiá. Na celoštátnej úrovni sa to gréckemu ministerstvu školstva zatiaľ nepodarilo nedosiahnuť.
K aktivitám v roku 2008 patrili tieto:
i) nadviazali sme styky s Gymnáziom č. 10 v Rzeszówe (Poľsko);
ii) pripravujeme marcové podujatie Európska jar zamerané na otázky multikulturalizmu;
iii) pozvali sme 22 študentov zo školy Emmaus College v Rotterdame (Holandsko), ktorí k nám prídu už štvrtýkrát za sebou osláviť Deň Európy dňa 6. mája.

Prostredníctvom našich spoločných aktivít počas týchto rokov sme dokázali zvýšiť informovanosť niekoľkých tisícov študentov o Európskej únii. Pokračujeme v našom úsilí, lebo veríme, že prostredníctvom vzdelania ľudí najúčinnejším spôsobom oboznámime s európskymi myšlienkami. Nikdy nezabúdame na slová Jacquesa Delorsa: "Musíme sa naučiť poznávať, musíme sa naučiť konať, musíme sa naučiť žiť vedľa seba ... musíme sa naučiť žiť."

 .