skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Víťazi za rok 2009

PRVÁ CENA

"YOUrope needs YOU!"

Projekt "YOUrope needs YOU!" vytvorili a naplánovali členovia európskeho študentského fóra AEGEE. Jeho cieľom je umožniť študentom stredných škôl z celej Európy, aby sa stali aktívnymi členmi spoločnosti. Počas seminárov prehlbujeme ich chápanie európskych záležitostí, ukazujeme im príležitosti, ktoré sa v Európe núkajú, a povzbudzujeme mládež, aby sa týchto príležitostí chopila, pričom využívame metodiku neformálneho vzdelávania. Projekt vypracoval medzinárodný tím počas moderného vzdelávacieho kurzu European School 2 (Európska škola 2), ktorý je zameraný na tvorbu projektov na európskej úrovni. Počas výskumu autori projektu zistili, že pri vyučovaní je Európa často predstavovaná ako čosi umelé, obmedzené na históriu a zemepisné hranice. Skutočnosť, že sa vo vzdelávaní neuplatňujú žiadne interaktívne ani neformálne výukové techniky, zhoršuje už aj tak malý záujem študentov stredných škôl o Európu, európske záležitosti a hodnoty. S cieľom zmeniť tento stav oslovuje projekt "YOUrope needs YOU!" študentov vysokých škôl, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje vedomosti prostredníctvom seminárov na školách, a zacvičuje ich ako školiteľov. Prvé školenia sa uskutočnili v Nemecku a v Holandsku, tri ďalšie sa budú konať v Poľsku, Španielsku a Turecku. Účastníci školení dostanú brožúru, ktorú vypracoval projektový tím a v ktorej sú zhrnuté užitočné fakty o Európe a EÚ, multikulturalizme, európskej identite a európskych hodnotách, ako aj inštrukcie, ako viesť seminár, a po vyškolení odborníkmi v daných oblastiach začnú organizovať semináre na školách. V decembri 2008 sa v poľskom meste Gostyň uskutočnil prvý stredoškolský seminár. Európa a jej možnosti boli predstavené žiakom z Poľska a 30 študentom z Francúzska, ktorí boli na výmennom pobyte. Mládež prejavila veľký záujem o túto tému a techniky výučby a privítala zmenu osnov. V súčasnosti sú členmi projektového tímu ľudia siedmich rôznych národností z EÚ a z krajín mimo EÚ, ktorí vzájomne spolupracujú na dobrovoľníckej báze a ktorí sa chcú podeliť sa o svoju predstavu tolerantnej a aktívnej spoločnosti so študentmi stredných škôl.

 

DRUHÁ CENA

"Európsky festival univerzitného divadla v Albi" Acthéa

Acthéa je európsky festival univerzitného divadla a pouličných predstavení. Je to týždenný ohňostroj kultúry - medzinárodné divadlo, koncerty v rôznych štýloch, pouličné predstavenia. Vychádzajúc zo skúseností, ktoré sa za desať rokov existencie festivalu nahromadili, získal festival svoju dnešnú podobu a postupne sa rozšíril. Jeho dnešný úspech je dokladom toho, čo festival dokázal - Acthéa sa stal najväčšou kultúrnou udalosťou v meste Albi organizovanou študentmi. Festival sa koná počas jedného týždňa v apríli. Každý večer môže verejnosť sledovať dve hry v mestskom divadle v Albi, ktoré s vášňou odohrajú nadaní mladí študenti univerzít z celej Európy. Celý týždeň prekypuje aktivitami vrátane dňa venovaného deťom, počas ktorého im je prostredníctvom hudby a pouličných vystúpení predstavená Európa a jej kultúry.

Tím Acthéy založil šesť rokov po otvorení banskej školy Albi-Carmaux Ecole des Mines pán Mathieu Lauras, ktorý bol v tom čase študentom na tejto škole. V súčasnosti je to neziskové združenie študentov pridružené k študentskému zväzu (BDE) na Ecole des Mines v Albi. Tím tvorí približne 30 študentov navštevujúcich rôzne ročníky školy. Títo študenti techniky sa rozhodli dobrovoľne sa vo svojom voľnom čase zapojiť do prípravy podujatia, aby zabezpečili jeho úspech. Skúsenosti z predchádzajúcich desiatich ročníkov festivalu sú veľmi užitočné.

Acthéa je kultúrnou príležitosťou pre každého. Počas týždňa vystúpi vyše 100 európskych umelcov, ktorí oživujú mesto a prispievajú k ďalšiemu rozvoju festivalu. Hlavným cieľom festivalu je otvoriť širokej verejnosti dvere do sveta zábavy s cieľom podporiť výmenu medzi európskymi umelcami a francúzskym publikom. Preto sme zaviedli symbolický vstupný poplatok 1 euro a vstup na koncerty je zadarmo. Pre naozajstných fanúšikov bol zavedený špeciálny poplatok 3 eurá na celý týždeň. Každý študentský spolok môže usporiadať predstavenie vo svojom vlastnom jazyku a podeliť sa o svoju vášeň k divadlu. Udalosti na javisku, spôsob reči, pohyb tela a gestikulácia sú kľúčom k pochopeniu hercov inojazyčným publikom.

Festival v roku 2009 bude ešte viac medzinárodný než kedykoľvek predtým - mnoho francúzskych a zahraničných študentských spolkov uvedie svoje predstavenie v mestskom divadle v Albi. Tento rok bude súťažiť osem spolkov. Predovšetkým budeme mať po prvý raz možnosť sledovať prestavenie spolkov zo Srbska a z Ruska. Po tretíkrát vystúpi aj spolok, ktorý tvoria zdravotne postihnutí mladí ľudia - spolok Papillons Blancs (Biele motýle). Tento ročník festivalu Acthéa 2009 možno opäť zhrnúť do niekoľkých čísel: rozpočet vo výške 18 680 EUR, 8 súťažiacich francúzskych a zahraničných divadelných spolkov, 100 hercov, každý večer viac ako 200 divadelných divákov, 1 000 plagátov a 8 000 letákov, až 200 divákov na koncertoch.

 

TRETIA CENA

"Oberkannte Unterlippe" Die Diplomaten in Gummistiefeln (Diplomati v gumových čižmách)

"Oberkante Unterlippe" (Až po krk) je slovná hračka a súčasne aj názov praktického, ekologicky zameraného a výskumného vzdelávacieho projektu, v ktorom mladí ľudia z Holandska, Poľska a Maďarska spoločne so svojimi hostiteľmi z mesta Soest pracujú na téme s globálnym politickým rozmerom. V bežnej reči znamená výraz "Oberkante Unterlippe" buď plnú mieru niečoho, alebo že pohár už-už pretečie. Tu odkazuje na rastúcu hrozbu vysokých hladín riek a záplav v husto obývaných hospodárskych oblastiach strednej Európy, kde priemyselný pokrok pravdepodobne viedol k regulácii prirodzených vodných tokov. Súčasne je však aj názvom osobitnej štúdie regionálneho plánovania týkajúcej sa dolného toku rieky Lippe, prítoku rieky Rýn.

V projekte sa študenti zaoberajú politickou výzvou, ktorú ochrana pred záplavami predstavuje ako demokratická výzva pre miestne orgány a ako úloha presahujúca zemepisné hranice. Záplavy z leta 2007 nám opäť pripomenuli skutočnosť, že ochrana pred záplavami sa musí chápať ako naliehavá otázka, aby ľudia, ktorí žijú v blízkosti riek, nemuseli v čase zlého počasia žiť s neutíchajúcimi obavami, že sa tieto rieky vylejú z brehov. Keďže ľudia sú hlavnou príčinou zmeny klímy, a teda aj problémov súvisiacich so záplavami, ktoré sú následkom tejto zmeny, je našou povinnosťou hľadať spôsoby riešenia týchto problémov. Nami sledované problémy týkajúce sa záplav nepovažujeme len za miestny problém, a preto sme oslovili mladých ľudí z partnerských miest Strzelce Opolskie (Poľsko), Sárospatak (Maďarsko) a Kampen (Holandsko), informovali sme ich o výsledkoch našej štúdie o rieke Lippe a pozvali sme ich, aby s nami túto tému prebrali prakticky a na mieste, lebo ochrana prírody a životného prostredia nemá hranice: problémy sa musia analyzovať a opatrenia vypracúvať na cezhraničnom základe. Naši kolegovia potom vykonali podobné štúdie týkajúce sa záplavovej situácie v ich vlastnej krajine: na rieke Odra pri meste Strzelce Opolskie, na rieke Bodrog pri Sárospataku a na rieke Ijssel pri Kampene. Mohli sme tak využiť tieto štúdie na porovnanie nášho spoločného výskumu tých častí mokradí rieky Lippe, ktoré boli navrátené do pôvodného stavu.
Na jeseň roku 2007 sme sa všetci stretli ako medzinárodná pracovná skupina na brehoch rieky Lippe a vykonali sme spoločné ekologické a biologické terénne štúdie. "Existujú miestne odpovede na globálne problémy?" To bola otázka, ktorá sa stala ústrednou témou nášho projektu, v ktorom sme načrtli súvislosť medzi miestnymi opatreniami a spoločenskými úlohami na globálnej úrovni. Naším cieľom bolo názorne ukázať, že následky globalizácie sa vždy prejavia aj na miestnej úrovni a že ovplyvňujú individuálne ľudské bytosti, no súčasne - a predovšetkým - sa snažíme určiť možné opatrenia, ktoré povedú k demokratickému zapojeniu občianskej spoločnosti. To, o čo sa usilujeme, nie je rezignácia zoči-voči globalizácii, ale skôr snaha podnietiť účasť a aktívne zapojenie sa. Toto sú očakávané ciele nášho projektu. Okrem toho je spoločné hľadisko vyplývajúce z hrozby záplav, ktorú prežívajú spoločenstvá v oblastiach, kde sa nachádzajú zúčastnené školy, niečím, čo v tematickej oblasti, ktorej je táto štúdia venovaná, spája tieto spoločenstvá, čím sa z nej stáva čosi viac než len partnerstvo medzi školami. Po tom, ako každá skupina predstavila výsledky svojej miestnej ekologickej štúdie, sme strávili desať dní v mokradiach rieky Lippe, kde sme sledovali preukázateľné výsledky projektu, ktorý sa na týchto miestach uskutočnil s cieľom navrátiť mokrade do ich pôvodného stavu. Vytvorili sme menšie skupiny, v ktorých boli študenti rôznych národností, a tie sa podrobnejšie zaoberali jednotlivými tematickými oblasťami, ako je analýza vody a pozorovanie flóry a fauny, ale aj grafické a dramatizované prezentácie danej situácie a životného prostredia. Biologické správy sprevádzalo tvorivé mediálne spracovanie a predstavenie výsledkov. Vo výsledkoch štúdií sa ukazuje, že obnovenie toku rieky Lippe bolo úspešné vzhľadom na to, že pôvodná flóra a fauna, ktoré sa sem navrátili, sa ukazujú byť účinným riešením v súvislosti s problémom nízkych a stredných úrovní záplav. Sú však aj dôkazom toho, že následky globálneho otepľovania sa dajú rozpoznať aj na biologických ukazovateľoch oblasti rieky Lippe. Na záver projektu sme usporiadali otvorenú diskusiu s osobami prijímajúcimi rozhodnutia a s účastníkmi projektu. Napokon sme poslali kópiu praktických výsledkov a zoznam požiadaviek týkajúcich sa politických a ekologických opatrení vo všetkých zúčastnených krajinách príslušným parlamentom a ministrom. Dr. Peter Liese, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý sa zúčastnil aj tejto otvorenej diskusie, o projekte informuje Európsky parlament a zodpovedného komisára. Projekt získal významné uznanie odborníkov, keď vyhral environmentálnu cenu Severného Porýnia-Vestfálska, udelenú v súťaži "Jugend forscht" (Mladí výskumníci), na ktorej niektorí z účastníkov predstavili náš projekt. V súčasnosti plánujeme pokračovanie projektu: na jeseň roku 2009 usporiadame v Holandsku podujatie s názvom Vplyv zmeny klímy na Holandsko (pracovný názov), ktoré povedú naši holandskí priatelia. Na podujatí sa zúčastní mládež z piatich krajín (NL, PL, H, S a D). Bude to náš pätnásty spoločný európsky projekt.

 .