skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Pravidlá súťaže

Článok 1: Téma súťaže

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen pozývajú mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby sa zúčastnili na súťaži venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity.

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré:

 • podporujú európskemedzinárodné porozumenie,
 • posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii,
 • slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a ponúkajú praktické príklady spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva.

Projekty sa môžu zameriavať na organizáciu rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetových projektov s európskym rozmerom.

Článok 2: Termín na podávanie prihlášok

Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 18. februára 2019! 

Prihlášky musia byť vyplnené na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež(www.charlemagneyouthprize.eu).

Ďalšie informácie o súťaži možno získať na sekretariáte Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež na:ECYP2019@ep.europa.eu

Článok 3: Požiadavky na účasť

Kandidáti musia byť vo veku od 16 do 30 rokov a musia mať občianstvo alebo bydlisko v jednom z 28 členských štátov  Európskej únie.

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny; skupinové projekty a projekty, na ktorých sa zúčastňujú viaceré krajiny, sa môžu predložiť len v jednej krajine, ktorá úzko súvisí s daným projektom.

Prihlášky možno podať vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Projekty predložené do súťaže museli začať a


a) skončiť v období od 1. januára 2018 do 28. januára 2019, alebo
b) stále prebiehať.


Všetky prihlášky musia obsahovať tieto údaje:

 • Priezvisko a krstné meno kandidáta alebo priezvisko a krstné meno zodpovednej osoby v prípade skupiny alebo organizácie
 • Krajina bydliska
 • Štátna príslušnosť
 • Dátum narodenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Internetová stránka (ak existuje)
 • Názov projektu
 • Zhrnutie v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku;
 • Krajina, v ktorej je projekt predkladaný
 • Úplný popis projektu
 • Vyhlásenie o financovaní EÚ

Prijaté budú iba projekty predložené prostredníctvom internetového formuláru.

Článok 4: Vylúčenie z účasti

Tieto projekty nie sú oprávnené zúčastniť sa:

 • projekty, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania a ktoré ešte neboli začaté
 • projekty predložené osobami pracujúcimi v európskych inštitúciách a v Nadácii medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen
 • akademické práce publikácie
 • projekty, ktoré prijímajú viac ako 50 % financovania určeného na pokrytie výdavkov súvisiacich so skutočnou fázou vykonávania projektu (okrem súčasných nákladov, ako sú náklady účastníkov) prostredníctvom inštitúcií EÚ.
 • projekty, ktoré už dostali cenu od niektorej európskej inštitúcie. Patria sem traja finálni víťazi predchádzajúcich ročníkov Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež;
 • fyzicky predložené projekty, projekty predložené poštou, projekty s nekompletnými prihláškami alebo prihláškami zaslanými vo viacerých častiach.

Článok 5: Hodnotiace kritériá

Projekty budú hodnotené na základe týchto kritérií:

 • musia spĺňať ciele súťaže, ktorými sú: podpora európskehomedzinárodného porozumenia, posilnenie vývoja spoločného povedomia o európskej identite a poskytnutie praktických príkladov spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva
 • prednosť budú mať projekty, ktoré spoločne vytvorili mladí ľudia zastupujúci viaceré členské štáty
 • pozornosť sa bude venovať projektom vypracovaných na základe dobrovoľníctva

Článok 6: Postup výberu

Víťaz Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež sa vyberie postupom pozostávajúcim z dvoch krokov.

Prvý krok: národné poroty zložené aspoň z dvoch poslancov Európskeho parlamentu a jedného zástupcu mládežníckej organizácie vyberú do 15. marca 2019 jedného národného víťaza z každého z 28 členských štátov.

Druhý krok: európska porota zložená z troch poslancov a predsedu Európskeho parlamentu a štyroch zástupcov Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyberie 11. apríla 2019 víťaza z 28 projektov predložených národnými porotami.

Rozhodnutie európskej poroty je konečné. Porota si vyhradzuje právo zamietnuť každú prihlášku, ktorá nespĺňa podmienky súťaže.

Článok 7: Cena

Najlepší projekt získa 7 500 EUR, druhý v poradí 5 000 EUR a tretí 2 500 EUR.

Jeden zástupca z každého z 28 národných víťazných projektov bude 28. mája 2019 pozvaný na slávnostné odovzdávanie a niekoľkodňový pobyt v meste Aachen v Nemecku.

Ceny za tri najlepšie projekty odovzdajú predseda Európskeho parlamentu a zástupcovia Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

Okrem finančnej odmeny dostanú laureáti pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo Štrasburgu).

Článok 8: Autorské práva

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen si vyhradzujú právo na reprodukciu dodaných materiálov na prezentačné, mediálne a komerčné účely.

Článok 9: Zodpovednosť

Organizátori nenesú zodpovednosť za zrušenie, presunutie alebo zmenu súťaže v dôsledku nepredvídaných okolností. Dôrazne sa odporúča nečakať so zasielaním žiadostí na poslednú chvíľu. Môže dôjsť k spomaleniu internetu, problémom so serverom alebo iným problémom, ktoré sú mimo kontroly organizátorov, a teda sa môže stať, že lehota uplynie bez toho, aby bola žiadosť podaná.

Článok 10: Súhlas s týmito pravidlami

Účastníci súťaže sú povinní v plnej miere dodržať uvedené pravidlá.