skip to content
 
 
 

Tävlingsregler

Artikel 1: Tävlingens tema

Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen inbjuder ungdomar från alla EU-medlemsstater att delta i en tävling på temat EU:s utveckling, integration och europeisk identitet.

Europeiska Karlspriset för ungdomar ges till projekt som

 • främjar europeisk och internationell förståelse,
 • gynnar framväxten av en gemensam europeisk identitet och europeisk integration,
 • tjänar som förebild för ungdomar i Europa och ger praktiska exempel på européer som lever i samhörighet med varandra.

Projekten kan vara inriktade på att anordna olika ungdomsevenemang, ungdomsutbyten eller webbprojekt med en europeisk dimension.

Artikel 2: Sista ansökningsdag

Nytt datum för sista ansökningsdag: 18 februari 2019

Ansökningar måste fyllas i online på webbplatsen för Europeiska Karlspriset för ungdomar (www.charlemagneyouthprize.eu).

För mer information om tävlingen, vänligen kontakta sekretariatet för Europeiska Karlspriset för ungdomar på denna adress: ECYP2019@ep.europa.eu

Artikel 3: Villkor för deltagande

Sökande måste vara i åldrarna 16–30 år och måste vara medborgare eller bosatta i en av EU:s 28 medlemsstater.

Ansökan får lämnas in av antingen en enskild person eller en grupp. När det rör sig om grupprojekt och gränsöverskridande projekt får projektet endast lämnas in i ett land, som är nära kopplat till projektet.

Ansökan får lämnas in på vilket som helst av de officiella EU-språken.

Enbart redan pågående projekt får delta i tävlingen, och projekten ska

a) ha avslutats mellan den 1 januari 2018 och den 28 januari 2019, eller
b) fortfarande pågå.


Alla ansökningar måste innehålla följande uppgifter:

 • Sökandens för- och efternamn (eller för- och efternamn på den ansvariga kontaktpersonen ifall det rör sig om en grupp eller organisation)
 • Bosättningsland
 • Nationalitet
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Webbplats (om sådan finns)
 • Projektets namn
 • Sammanfattning på engelska, franska eller tyska
 • Det land där projektet har lämnats in
 • Fullständig projektbeskrivning
 • Förklaring om EU-finansiering

Enbart projekt som lämnas in via webbformuläret kommer att godtas.

Artikel 4: Uteslutning från deltagande

Följande typer av projekt får inte delta i tävlingen:

 • Projekt som bara befinner sig på planeringsstadiet och ännu inte har inletts.
 • Projekt som lämnas in av personer som arbetar inom EU:s institutioner eller stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.
 • Akademiska avhandlingar och publikationer.
 • Projekt som finansieras till mer än 50 procent via EU:s institutioner för att täcka omkostnader för det faktiska genomförandet av projektet (undantaget löpande kostnader, t.ex. deltagarkostnader).
 • Projekt som redan mottagit ett pris från en EU-institution. Detta innefattar tidigare års tre europeiska mottagare av Europeiska Karlspriset för ungdomar.
 • Projekt som lämnats in personligen eller skickats med posten samt projekt för vilka ansökningshandlingarna är ofullständiga eller skickas in i flera delar.

Artikel 5: Bedömningskriterier

Projekten kommer att bedömas på följande grunder:

 • Projekten måste uppfylla tävlingens mål, dvs. att främja europeisk och internationell förståelse, gynna framväxten av en gemensam europeisk identitet och ge praktiska exempel på européer som lever i samhörighet med varandra.
 • Projekt som startats gemensamt av ungdomar från flera olika medlemsstater kommer att ges företräde.
 • Projekt som genomförs ideellt kommer att uppmärksammas.

Artikel 6: Urvalsförfarande

Vinnaren av Karlspriset kommer att utses i två steg.

Steg ett: Nationella juryer bestående av minst två ledamöter av Europaparlamentet och en företrädare för en ungdomsorganisation kommer att senast den 15 mars 2019 utse en nationell vinnare från var och en av de 28 medlemsstaterna.

Steg två: Den europeiska juryn bestående av tre ledamöter av Europaparlamentet, Europaparlamentets talman samt fyra företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen kommer att senast den 11 april 2019 utse vinnaren bland de 28 projekt som de nationella juryerna valt ut.

Den europeiska juryns beslut är slutgiltigt. Juryn förbehåller sig rätten att utesluta alla bidrag som inte uppfyller tävlingsvillkoren.

Artikel 7: Pris

Det bästa projektet tilldelas en prissumma på 7 500 euro, andrapriset är 5 000 euro och tredjepriset 2 500 euro.

En företrädare för vart och ett av de 28 nationella vinnarprojekten kommer att bjudas in att närvara vid prisceremonin den 28 maj 2019 och tillbringa ett antal dagar i Aachen i Tyskland.

Priserna för de tre bästa projekten kommer att delas ut av Europaparlamentets talman och en företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

Som en del av priset kommer pristagarna att bjudas in till Europaparlamentet (i Bryssel eller Strasbourg).

Artikel 8: Upphovsrätt

Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen förbehåller sig rätten att använda tävlingsbidrag i kontakterna med media och i PR- och reklamsyfte.

Artikel 9: Ansvar

Organisatörerna kan inte hållas ansvariga om tävlingen ställs in, skjuts upp eller ändras på grund av oförutsedda omständigheter. De sökande rekommenderas starkt att inte vänta till sista minuten med att lämna in sin ansökan. Det kan uppstå problem med långsam internetuppkoppling, serverproblem och andra problem utanför organisatörernas kontroll, vilka gör att tidsfristen löper ut utan att ansökan översänts.

Artikel 10: Samtycke till reglerna

Tävlingsdeltagande innebär fullt samtycke till ovanstående regler.