| Charter |

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Samlet tekst
(charteret)

filet

Forklaringer fra
til charteret
Forsamlingen

filet
ARKIV 2000:
Reference-
dokumenter
(EN + FR)
filet

Det civile
samfund (ngo)
(EN + FR)
filet

Links
(EN + FR)

INDLEDNING

Dette websted gengiver hele ordlyden af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev underskrevet og proklameret af formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission på Det Europæiske Råds møde i Nice den 7. december 2000.

Dette charter er resultatet af en særlig procedure, der er enestående i den Europæiske Unions historie - og kan resumeres som følger:

 • Det Europæiske Råd i Köln (3.-4. juni 1999) gav en forsamling beføjelse til at udarbejde et udkast,
 • denne forsamling blev nedsat i december 1999 (Se forsamlingens sammensætning i bilaget: EN - FR) og vedtog udkastet den 2. oktober 2000,
 • Det Europæiske Råd i Biarritz (13.-14. oktober 2000) godkendte enstemmigt udkastet og fremsendte det til Europa-Parlamentet og Kommissionen,
 • Europa-Parlamentet godkendte udkastet den 14. november 2000 og Kommissionen godkendte det den 6. december 2000,
 • formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen underskrev og proklamerede charteret den 7. december 2000 i Nice på vegne af deres institutioner.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samler for første gang i europæisk historie i én tekst de europæiske borgeres samlede borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder og ligeledes rettighederne for alle personer, der opholder sig inden for Unionens grænser.

Disse rettigheder er opdelt i 6 store kapitler

 • Værdighed
 • Frihed
 • Lighed
 • Solidaritet
 • Unionsborgerskab
 • Retfærdighed

De er navnlig baseret på de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der er anerkendt i den europæiske menneskerettighedskonvention, Den Europæiske Unions medlemslandes forfatningstraditioner, Europarådets europæiske socialpagt og fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, og ligeledes i andre internationale konventioner, som Den Europæiske Union eller dens medlemsstater har tilsluttet sig.

Spørgsmålet om charterets retlige status, dvs. charterets retskraft ved inkorporeringen i TEU, blev stillet af Det Europæiske Råd i Köln, som startede projektet. Forsamlingen har udarbejdet udkastet til charteret med henblik på en eventuel inkorporering, og Europa-Parlamentet har udtalt sig til fordel for dette. Det Europæiske Råd i Nice (jf. bilag 1 i konklusionerne) besluttede at undersøge spørgsmålet om charterets retlige status i forbindelse med drøftelsen om Den Europæiske Unions fremtid, der påbegyndtes 1. januar 2001.

Erklæringer fra formændene

Bilaget: Forsamlingens sammensætning (EN - FR)

Samlet tekst (54 artikler) - pdf

Forklaringer fra Forsamlingen til den fuldstændige tekst til charteret,
doc. CONVENT 49 (11 oktober 2000) - pdf

Foto fra charterets underskrivelse i Nice:
Select a picture to enlarge it
Sélectionnez une image pour l'agrandir

photo signature Nice 1
photo signature Nice 2
photo signature Nice

Erklæringer fra Det Europæiske Råds formand, Europa-Parlamentets formand og Kommissionens formand om charteret om grundlæggende rettigheder

Jacques Chirac, Det Europæiske Råds formand

»I Nice meddelte vi Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Charteret er af stor politisk værdi. Vi vil i fremtiden kunne konstatere dets betydning, og jeg takker Parlamentet, der har ydet en stor indsats i forbindelse med udarbejdelsen».

(Strasbourg, den 12. december 2000)

Nicole Fontaine, Europa-Parlamentets formand

»At underskrive er at engagere sig(...) - alle Unionens borgere skal vide, at fra i dag (...) har charteret bindende virkning for Parlamentet (...). Det vil herefter tjene som reference for alle Europa-Parlamentets handlinger, der har direkte eller indirekte betydning for borgere overalt i Unionen».

(Nice, den 7. december 2000)

Romano Prodi, Kommissionens formand

»For Kommissionen markerer proklamationen institutionernes tilsagn om at overholde charteret i forbindelse med alle Unionens handlinger og politikker (…). Unionsborgerne kan regne med, at Kommissionen sikrer, at charteret overholdes ».

(Nice, den 7. december 2000)