Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nenechte si ujít
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Další informace
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Působnost stálých výborů
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
1.    politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:
a)    znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku, změn klimatu a ochrany biologické rozmanitosti,
b)    udržitelného rozvoje,
c)    mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,
d)    nápravu škod na životním prostředí,
e)    civilní ochrany,
f)    Evropské agentury pro životní prostředí,
g)    Evropské agentury pro chemické látky;
 
2.    veřejného zdraví, zejména:
a)    činností a specifických programů v oblasti veřejného zdraví,
b)    léčivých a kosmetických přípravků,
c)    zdravotních aspektů bioterorismu,
d)    Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;
 
3.    otázek bezpečnosti potravin, a to zejména:
a)    označování a bezpečnosti potravin;
b)    veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,
c)    Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.
 
Příští vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte
 
 

Vítejte na internetových stránkách výboru ENVI
 
Se svými 69 členy je výbor ENVI největším legislativním výborem Evropského parlamentu.
 
Členové výboru ENVI aktivně pracují na zlepšování informací o potravinách poskytovaných spotřebitelům, a to zejména prostřednictvím regulace označování a uvádění výrobků na trhu. Výbor ENVI má za úkol navrhovat řešení otázek veřejného zdraví na evropské úrovni.
 
Je také zodpovědný za celou řadu oblastí politik, včetně znečištění vzduchu a vody, nakládání s odpady, ochrany biodiverzity a mnoha dalších. Členové výboru se také zaměřují na podporu účinného využívání zdrojů a udržitelného rozvoje v Evropě.
 
Ústředním bodem práce výboru je boj proti změně klimatu. Na začátku tohoto volebního období bude jedním z nejdůležitějších bodů programu s ohledem na nadcházející summity o klimatu, které budou mít rozhodující význam pro očekávané přijetí mezinárodní dohody o klimatu v roce 2015. Pěstování geneticky modifikovaných organismů a jejich případné omezení nebo zákaz v členských státech bude na začátku tohoto volebního období další oblastí, na níž bude zaměřena pozornost.
 
Doufáme, že vám tato internetová stránka poskytne široký přehled o naší práci a vybízíme vás, abyste se vyjádřili k jakémukoli tématu, které je pro vás důležité.
 
Giovanni La Via