Algus

 
Viimased uudised
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Tähtsündmused
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Lisateave
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Parlamendi alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
1.    keskkonnapoliitika ja keskkonnakaitsemeetmed, eelkõige:
a)    õhu-, pinnase- ja veereostus, jäätmemajandus ning ringlussevõtt, ohtlikud ained ja valmistised, müratase, kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse kaitse;
b)    säästev areng;
c)    rahvusvahelised ja piirkondlikud meetmed ning kokkulepped, mille eesmärk on kaitsta keskkonda;
d)    keskkonnale tekitatud kahju kõrvaldamine;
e)    kodanikukaitse;
f)    Euroopa Keskkonnaagentuur;
g)    Euroopa Kemikaaliamet;
 
2.    rahvatervis, eelkõige:
a)    rahvatervisealased programmid ja erimeetmed;
b)    farmaatsia- ja kosmeetikatooted;
c)    bioterrorismi inimtervisega seotud aspektid;
d)    Euroopa Ravimiamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus;
 
3.    toiduohutuse küsimused, eelkõige:
a)    toiduainete märgistamine ja ohutus;
b)    veterinaaria-alased õigusaktid, mis käsitlevad inimeste tervise kaitset; toiduainete ja nende tootmissüsteemide sanitaarkontroll;
c)    Euroopa Toiduohutusamet ning Euroopa Toidu- ja Veterinaaramet.
 
Järgmised ülekanded
 
Multimeedia arhiiv
 
Tere tulemast
 
 

Tere tulemast keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse (ENVI) komisjoni veebisaidile!
 
ENVI-komisjon on oma 69 liikmega Euroopa Parlamendi suurim seadusandlusega tegelev komisjon.
 
Komisjoni liikmed töötavad aktiivselt selle nimel, et anda tarbijatele põhjalikumat toidualast teavet, eelkõige toodete märgistamise ja turuleviimise reguleerimise abil. ENVI-komisjon on võtnud oma kohustuseks ka rahvaterviseprobleemidele üleeuroopaliste lahenduste pakkumise.
 
Lisaks kuuluvad ENVI-komisjoni vastutusalasse mitmed muud poliitikavaldkonnad, näiteks õhu- ja veesaaste, jäätmemajandus või bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Komisjoni liikmed on võtnud endale ülesandeks ressursitõhusa ja säästva Euroopa edendamise.
 
Komisjoni töös on kesksel kohal võitlus kliimamuutuste vastu. See on ka Euroopa Parlamendi käesoleva ametiaja tegevuskavas tähtsal kohal, arvestades eelseisvaid kliimamuutuste teemalisi tippkohtumisi, mis on 2015. aastaks kavandatud kliimamuutuste alase rahvusvahelise kokkuleppe saavutamiseks otsustava tähtsusega. GMOde kasvatamine ja nende võimalik piiramine või keelamine liikmesriikides on samuti Euroopa Parlamendi käesoleva ametiaja alguses tähelepanu keskmes.
 
Loodame, et see veebisait annab parema ülevaate meie tööst, ja kutsume Teid üles esitama omapoolseid märkusi mis tahes teemade kohta, mis Teile huvi pakuvad.
 
Giovanni La Via