Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Ďalšie informácie
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Pôsobnosť stálych výborov
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
1.    environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:
a)    znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,
b)    trvalo udržateľného rozvoja,
c)    medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia,
d)    obnovy narušeného životného prostredia,
e)    civilnej ochrany,
f)    Európskej agentúry pre životné prostredie,
g)    Európskej chemickej agentúry;
 
2.    verejné zdravie, najmä:
a)    programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva,
b)    farmaceutické a kozmetické výrobky,
c)    zdravotné aspekty bioterorizmu,
d)    Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;
 
3.    otázky bezpečnosti potravín, najmä:
a)    označovanie a bezpečnosť potravín,
b)    veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,
c)    Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.
 
Nasledujúce vysielania
 
Multimediálna knižnica
 
Vitajte
 
 

Vitajte na internetovej stránke výboru ENVI.
 
Výbor ENVI je so 69 členmi najväčším legislatívnym výborom Európskeho parlamentu.
 
Členovia výboru ENVI sa aktívne zapájajú do práce na zlepšovaní poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom, najmä prostredníctvom regulácie označovania a umiestňovania výrobkov na trhu. Výbor ENVI je odhodlaný navrhovať európske riešenia otázok verejného zdravia.
 
Je tiež zodpovedný za široké spektrum oblastí politík vrátane napr. znečisťovania vzduchu a vody, nakladania s odpadom alebo ochrany biodiverzity. Členovia výboru sú odhodlaní podporovať Európu, ktorá je udržateľná a efektívne využíva zdroje.
 
Ústredným bodom práce výboru je boj proti zmene klímy. Vzhľadom na blížiace sa samity o klíme, ktoré budú z hľadiska očakávaného prijatia medzinárodnej dohody o klíme v roku 2015 kľúčové, bude boj proti klíme na začiatku tohto volebného obdobia jedným z najdôležitejších bodov programu. Pestovanie geneticky modifikovaných organizmov a ich možné obmedzenie alebo zákaz v členských štátoch bude na začiatku tohto volebného obdobia ďalšou oblasťou záujmu.
 
Dúfame, že vám táto internetová stránka poskytne široký náhľad do našej práce a vyzývam vás, aby ste sa vyjadrovali k akejkoľvek téme, ktorá je pre vás dôležitá.
 
Giovanni La Via