Начална страница

 
Последни новини
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

 
Допълнителна информация
 
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

CONT 17-03-2014 - 16:51  

The European Commission’s management of EU funds in 2012 won the Budgetary Control Committee’s “budget discharge” seal of approval on Tuesday. Yet MEPs expressed reservations about the high error rate in agriculture and regional policy spending at national level. In separate votes, discharges to the Council and the Riga-based electronic communications regulatory body BEREC were postponed.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1.    Контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза и на Европейския фонд за развитие и решенията за освобождаване от отговорност, които трябва да бъдат взети от Парламента, включително вътрешната процедура по освобождаване от отговорност и всички други мерки, които съпровождат или привеждат в изпълнение такива решения;
 
2.    Приключването, представянето и извършването на одит на сметките и счетоводните баланси на Съюза, неговите институции и всички органи, финансирани от него, включително определянето на бюджетните кредити, които подлежат на пренос, и установяването на салдата по сметките; 
 
3.    Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;
 
4.    Оценката на разходната ефективност на различните форми на финансиране на Съюза при осъществяването на неговите политики с участието, по искане на комисията по бюджетен контрол, на специализираните комисии и действайки, по искане на комисията по бюджетен контрол, в сътрудничество със специализираните комисии при разглеждането на специалните доклади на Сметната палата;
 
5.    Отношенията с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), проверката на измами и нередности при изпълнението на бюджета на Съюза, мерките, целящи предотвратяването и съдебното преследване на такива случаи, стриктната защита на финансовите интереси на Съюза и съответните действия на Европейската прокуратура в тази област;
 
6.    Отношенията със Сметната палата, назначаването на нейните членове и разглеждането на нейните доклади;
 
7.    Финансовия регламент, що се отнася до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.
 
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

С голямо удоволствие Ви приветствам с добре дошли на интернет страниците на комисията по бюджетен контрол (CONT). Сайтът е разработен с цел да осигури на гражданите възможност да проследяват нашата работа.
 
Комисията CONT проверява как се изразходват средствата от бюджета на ЕС, до каква степен са постигнати целите и дали програмите са икономически съобразни и гарантират, че парите на европейските данъкоплатци се изразходват ефикасно, ефективно и съобразно правото на ЕС. В този контекст комисията работи в тясно сътрудничество със Сметната палата и прави предложения за подобрения въз основа на резултатите от одитите на Палатата, за да се гарантира добро финансово управление.
 
Освен това комисията CONT си сътрудничи с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за засилване на борбата с измамите и корупцията по отношение на бюджета на ЕС.
 
Основният инструмент, с който разполага комисията CONT, е процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. В рамките на тази процедура комисията CONT контролира изпълнението на бюджета на ЕС от страна на всички участници, а именно, наред с другото, Комисията, Парламента, другите институции и агенциите.
 
Ако се интересувате как прилагаме теорията на практика, Ви препоръчвам да се запознаете с нашите доклади. Можете също така да проследявате на живо нашите заседания и да разгледате различните интернет връзки, публикувани на тази страница, благодарение на което ще придобиете по-добра представа за работата на комисията CONT.
 
Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.
 
 
Michael Theurer