Начална страница

 
Акценти
 
DEVE meeting 8 December: Commissioner Mimica, vote on fisheries agreement EU-Senegal

On 8 December the Development Committee (DEVE) will hold its first exchange of views with the new Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica. MEPs will also discuss amendments on a report on the work of the ACP-EU JPA and the budgetary discharge for 2013 and the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World. The Committee will also vote on an Opinion on Parliament's assent to a Sustainable Fisheries Partnership Agreement with Senegal.

 
Допълнителна информация
 
Plenary Debates and Votes Post-2015 Goals and Child Malnutrition

During the November session, Parliament's plenary is set to discuss and adopt two resolutions prepared by the Committee on Development (DEVE). On early Monday evening, the first scheduled debate focusses on the EU position for the post 2015 development goals, based on a report by DEVE rapporteur Davor Stier (EPP). The resolution will be voted on Tuesday at noon. On Thursday, 27 November at 09:00 am, MEPs will question the Commission on EU action in relation to child malnutrition in developing countries. More than 165 million children under the age of five are undernourished or suffer from stunted growth. A resolution on the topic tabled by DEVE Committee Chair Linda McAvan on behalf of the Committee will be voted on Thursday noon.

   
Sakharov Prize laureate Denis Mukwege addressed Committees

On Monday evening (24 November, 19:00-20:30), Denis Mukwege, the Congolese winner of the European Parliament's 2014 Sakharov Prize, exchanged with Members of the Committees on Foreign Affairs and Development as well as the Subcommittee on Human Rights. Doctor Mukwege is being awarded the prize for his dedication to treating and empowering Congolese women and girls who are victims of rape and other forms of sexual violence in the Easter region of the Democratic Republic of Congo. The award ceremony will take place on Wednesday, 26 November at 12:00 CET.

   
 
Комисията отговаря за:
 
1. Насърчаването, провеждането и мониторинга на политиката на развитие и сътрудничество на Съюза, включително:
а) политическия диалог с развиващите се страни, на двустранна основа, както и в рамките на съответните международни организации и на междупарламентарни форуми,
б) помощта за развиващите се страни и споразуменията за сътрудничество с тях, по-специално надзора върху ефективността на финансирането и оценката на резултатите, включително по отношение на изкореняването на бедността,
в) мониторинга на взаимодействието между политиките на държавите членки и политиките, прилагани на равнището на Съюза,
г) насърчаването на демократичните ценности, доброто управление и правата на човека в развиващите се страни,
д) прилагането, мониторинга и подобряването на съгласуваността на политиките по отношение на политиката за развитие;
 
2. Цялото законодателство, планирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), Европейския фонд за развитие (ЕФР) (в тясно сътрудничество с националните парламенти) и Инструмента за хуманитарна помощ, както и за всички въпроси, свързани с хуманитарната помощ в развиващите се страни, и политиката, с която те са свързани;
3. Въпросите, отнасящи се до споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ и отношенията със съответните органи;
4. Въпросите, свързани с отвъдморските страни и територии (ОСТ);
5. Участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.
 
Комисията координира работата на междупарламентарните делегации и ad hoc делегациите, които влизат в кръга на нейната компетентност.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на уебсайта на комисията по развитие (DEVE) Имам честта да бъда председател на комисията от юли 2014 г.
 
Близо един милиард души по света живеят в крайна бедност. Много повече се сблъскват с глад и болести или нямат достъп до здравни грижи, или образование. Все пак световните усилия в областта на развитието в рамките на Целите на хилядолетието за развитие, доведоха до осезателен напредък, и през последните години милиони хора вече не живеят в бедност.  Същевременно обаче сме свидетели на нарастващо неравенство и необходимост да се намерят начини икономическият растеж да бъде по-полезен за повече хора.
 
Приносът на ЕС при подкрепата на развитието е от жизненоважно значение, като важен елемент са парламентарната подкрепа и контрол. Нашата комисия участва във вземането на решения относно бюджета на ЕС за разходи за помощ, наблюдаваме отблизо Европейската комисия, Службата за външна дейност и всички, които използват средства на ЕС за помощ, и оказваме натиск за по-добра координация между страните донори и агенциите. Участваме в изработването на законите, които създават рамката по отношение на помощта на ЕС за развитие. Също така се срещаме с длъжностни лица, заинтересовани страни и експерти от цял свят, за да обсъждаме решения и да изслушваме какво наистина е необходимо на място.  Приканвам Ви редовно да проверявате новините и съобщенията, да преглеждате документите за заседанията или дори да гледате на живо заседанията на нашата комисия.
 
Линда Макаван