Начална страница

 
Последни новини
 
Hearings: Commissioners-designate development and humanitarian aid

In the context of the approval of the new European Commission, the Committee on Development (DEVE) held two hearings: The hearing with the Commissioner-designate for development and international cooperation, Mr Neven Mimica (nominated by Croatia), took place on in the evening of 29 September. The hearing with the Commissioner-designate for humanitarian aid and crisis management, Mr. Christos Stylianides (nominated by Cyprus), took place Tuesday, 30 September. Recordings of both hearings are available below (first link). The DEVE Committee is also invited to the Foreign Affairs Committee hearing with Frederica Mogherini, High representative of the Union for Foreign Policy and Security Policy and Vice-President designate of the European Commission, scheduled for 6 October from 18:30 to 21:30 and taking place in Brussels in meeting room József Antall (JAN) 4Q2. 

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Комисията отговаря за:
 
1. Насърчаването, провеждането и мониторинга на политиката на развитие и сътрудничество на Съюза, включително:
а) политическия диалог с развиващите се страни, на двустранна основа, както и в рамките на съответните международни организации и на междупарламентарни форуми,
б) помощта за развиващите се страни и споразуменията за сътрудничество с тях, по-специално надзора върху ефективността на финансирането и оценката на резултатите, включително по отношение на изкореняването на бедността,
в) мониторинга на взаимодействието между политиките на държавите членки и политиките, прилагани на равнището на Съюза,
г) насърчаването на демократичните ценности, доброто управление и правата на човека в развиващите се страни,
д) прилагането, мониторинга и подобряването на съгласуваността на политиките по отношение на политиката за развитие;
 
2. Цялото законодателство, планирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), Европейския фонд за развитие (ЕФР) (в тясно сътрудничество с националните парламенти) и Инструмента за хуманитарна помощ, както и за всички въпроси, свързани с хуманитарната помощ в развиващите се страни, и политиката, с която те са свързани;
3. Въпросите, отнасящи се до споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ и отношенията със съответните органи;
4. Въпросите, свързани с отвъдморските страни и територии (ОСТ);
5. Участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.
 
Комисията координира работата на междупарламентарните делегации и ad hoc делегациите, които влизат в кръга на нейната компетентност.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на уебсайта на комисията по развитие (DEVE) Имам честта да бъда председател на комисията от юли 2014 г.
 
Близо един милиард души по света живеят в крайна бедност. Много повече се сблъскват с глад и болести или нямат достъп до здравни грижи, или образование. Все пак световните усилия в областта на развитието в рамките на Целите на хилядолетието за развитие, доведоха до осезателен напредък, и през последните години милиони хора вече не живеят в бедност.  Същевременно обаче сме свидетели на нарастващо неравенство и необходимост да се намерят начини икономическият растеж да бъде по-полезен за повече хора.
 
Приносът на ЕС при подкрепата на развитието е от жизненоважно значение, като важен елемент са парламентарната подкрепа и контрол. Нашата комисия участва във вземането на решения относно бюджета на ЕС за разходи за помощ, наблюдаваме отблизо Европейската комисия, Службата за външна дейност и всички, които използват средства на ЕС за помощ, и оказваме натиск за по-добра координация между страните донори и агенциите. Участваме в изработването на законите, които създават рамката по отношение на помощта на ЕС за развитие. Също така се срещаме с длъжностни лица, заинтересовани страни и експерти от цял свят, за да обсъждаме решения и да изслушваме какво наистина е необходимо на място.  Приканвам Ви редовно да проверявате новините и съобщенията, да преглеждате документите за заседанията или дори да гледате на живо заседанията на нашата комисия.
 
Линда Макаван