Начална страница

 
Последни новини
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 24 September 2014 (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 25 September (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
 If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes:
 

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Presentation of the Italian presidency programme on 24/09 PM

Ms Simona Vicari (Italian Secretary of State for Economic development) and Mr Sandro Gozi (Italian Under-Secretary for European Affairs) will present the programme of the Italian Presidency. Amongst the priorities, special efforts will be made to complete the proposals put forward in the Single Market Act II. The programme will also focused on a new “Approach to the Internal Market” (AIM), since the European Union now needs a strongly integrated economic platform and a coherent set of policies.

 
Допълнителна информация
 
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

An analysis of the challenges related to defining a monitoring and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market - for use in the context of the European Semester exercise - is provided in this study. Based upon their research, the authors conclude that an integrated measurement system can be devised by combining different methodologies, including composite indicators, sets of indicators, sectoral tools and qualitative assessments.

 
Допълнителна информация
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

 
Допълнителна информация
 
Vote on budget 2015 draft opinion

At their meeting on 8 September, IMCO members had an exchange of views on the 2015 budget draft opinion. They  adopted the amendments by bloc vote (32-4-0) and the draft opinion (30-4-0). IMCO's responsibility in the budget procedure mainly covers budget lines in titles 2 (Enterprise), 12 (Internal market), 14 (Taxation and customs union) and 17 (Health and consumer protection).

 
Допълнителна информация
 
 
Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Координацията на националното законодателство на ниво Съюз в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:
а) свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,
б) свободата на установяване,
в) свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор;
 
2. Функционирането на единния пазар, включително мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за прилагането на единния пазар, включително на единния цифров пазар;
 
3. Насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните;
 
4. Политиката и законодателството по отношение на спазването на разпоредбите за единния пазар и на правата на потребителите.
 
Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Работата на комисията може да бъде проследявана на нейния уебсайт, който включва дневния ред, документи от заседанията, информация за изслушванията/работните групи, видео в непрекъснат поток и нейния информационен бюлетин.

Добре управляваният единен пазар е от ключово значение за засилването на просперитета, иновациите и конкурентоспособността в полза на предприятията и потребителите. Изправени сме пред много предизвикателства и възможности, в частност отключването на потенциала на цифровия единен пазар и единния пазар на услугите.
 
Нашата задача е да гарантираме безопасни продукти и правата на потребителите, както и да информираме потребителите относно продукти/услуги, да предприемаме активни мерки срещу поведение, което накърнява конкуренцията, и да намаляваме административните тежести.

Комисията работи с всички държави-членки на ЕС с цел гарантиране на това, че правилата на единния пазар са приложими на практика, правилно прилагани и своевременно изпълнявани.

За мен е привилегия да бъда председател на тази важна комисия и да работя с членове на ЕП от целия политически спектър с цел постигане на реални ползи за потребителите, предприятията и други организации в рамките на единния пазар.


Вики Форд
Председател