Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна

21-12-2015 A8-0372/2015 PE 571.603v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/03911

ДОКЛАД относно отношенията между ЕС и Китай

02-12-2015 A8-0350/2015 PE 560.676v03-00
AFET

Bas BELDER

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/02474

ИЗМЕНЕНИЯ
001-001

ДОКЛАД относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

23-11-2015 A8-0338/2015 PE 560.836v02-00
AFET

Bodil VALERO

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/03500

ПОПРАВКИ / ДОПЪЛНЕНИЯ
ERR01
  • 535k
  • 61k

ДОКЛАД относно прегледа на европейската политика за съседство

19-06-2015 A8-0194/2015 PE 551.887v02-00
AFET

Eduard KUKAN

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/02473

ИЗМЕНЕНИЯ
001-001
002-003