Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  REPORT on implementation and review of the EU-Central Asia Strategy

08-03-2016 A8-0051/2016 PE 567.841v02-00
AFET

Tamás MESZERICS

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/04358

ИЗМЕНЕНИЯ
001-001

ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна

21-12-2015 A8-0372/2015 PE 571.603v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/03911

ДОКЛАД относно отношенията между ЕС и Китай

02-12-2015 A8-0350/2015 PE 560.676v03-00
AFET

Bas BELDER

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/02474

ИЗМЕНЕНИЯ
001-001