Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза

17-09-2015 A8-0254/2015 PE 557.253v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/00412

ДОКЛАД относно прегледа на европейската политика за съседство

19-06-2015 A8-0194/2015 PE 551.887v02-00
AFET

Eduard KUKAN

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/02473

ИЗМЕНЕНИЯ
001-001
002-003

ДОКЛАД относно състоянието на отношенията между ЕС и Русия

13-05-2015 A8-0162/2015 PE 551.764v05-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/02472

ИЗМЕНЕНИЯ
010-012