Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

06-09-2019 AGRI_AB(2019)640618 PE640.618v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 53 - Проект на становище Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO