Връзки

Връзки

 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли в COMAGRI!
 
 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI) отговаря преди всичко за разглеждането и, при необходимост, изменението на законодателните предложения на Европейската комисия, като изготвя докладите на селскостопанска тематика, които след това се приемат от Парламента в пленарно заседание. Тя наброява 45 членове и още толкова заместници, които работят с ентусиазъм,  тъй като редица от тях са свързани по специфичен начин със земеделието, поради своя произход или заемани преди това длъжности.
 
 
Правомощията на нашата комисия са по-важни от всякога, тъй като след влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент разполага с правомощия за съвместно вземане на решение относно Общата селскостопанска политика (ОСП) заедно със Съвета на министрите по земеделие.
 
Не се колебайте да се запознаете по-отблизо с нашия сайт: тук ще намерите - на всички езици на Европейския съюз - необходимата информация, за да проследите нашата дейност (връзка към нашите заседания, предавани в интернет, проектодоклади и други заседателни документи, които можете да изтеглите, дневен ред на заседанията и график на работата, справки и адреси за контакт с нашите членове и други).
 
Paolo De Castro,
Председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони