Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на приоритетните вредители

2019/2777(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

2019/2764(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

2018/0216(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика

2018/0217(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

водеща комисия

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море

2018/0218(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

водеща комисия

Определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2016 г.

2016/0086(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

водеща комисия

Пускане на пазара на храни от клонирани животни

2013/0434(APP) Процедура на одобрение
AGRI

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели

2019/2776(RPS) Процедура по регулиране с контрол
AGRI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

2019/2055(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
AGRI

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

2019/2056(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
AGRI

подпомагаща комисия