Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

14-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

14-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  ENMIENDAS 1 - 41 - Proyecto de opinión Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  AMENDMENTS 1 - 76 - Draft report Conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Jan ZAHRADIL

  AMENDMENTS 9 - 45 - Draft report Requirements for payment service providers

13-11-2019 ECON_AM(2019)643160 PE643.160v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

  AMENDMENTS 7 - 23 - Draft report Measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud

13-11-2019 ECON_AM(2019)643162 PE643.162v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft recommendation on the draft Council decision on the Conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties Applied by the United States to Certain Products of the European Union (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 8 - Проект на препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

  AMENDEMENTEN 1 - 20 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD