Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

2018/2208(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

2018/2168(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

водеща комисия

Контрольор на процесуалните гаранции

2014/0173(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
CONT

водеща комисия

Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн за борба с измамите

2008/0234(NLE) Незаконодателни процедури
CONT

водеща комисия

Европейски институт за иновации и технологии (преработен текст)

2019/0151(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
CONT

подпомагаща комисия

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

2019/2028(BUD) Бюджетна процедура
CONT

Corina CREȚU [S&D]

подпомагаща комисия

Бюджет за 2020 г. – Мандат за тристранната среща

2019/2010(BUD) Бюджетна процедура
CONT

подпомагаща комисия

Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

2018/0216(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
CONT

подпомагаща комисия

Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика

2018/0217(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
CONT

подпомагаща комисия

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море

2018/0218(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
CONT

подпомагаща комисия