Проектостановища


Проектостановищаето е документ, който се изготвя от члена на Парламента, назначен за докладчик по становище, което след това се представя на подпомагащата комисия за евентуално изменение и се поставя на гласуване.
В случай на законодателни доклади, проектостановищата са под формата на изменения към законодателното предложение на Комисията, придружени, по целесъобразност , от кратки обосновки. В случай на незаконодателни доклади, проектостановищата са под формата на предложения, които, ако бъдат приети, се предават на водещата комисия, която изготвя доклада, за включване в него. На тази страница можете да се запознаете с проектостановищата във вида им, преди да бъдат гласувани от подпомагащата комисия.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични проектостановища.

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641207 PE641.207v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Краен срок за внасяне на изменения : 09-10-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641208 PE641.208v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Краен срок за внасяне на изменения : 09-10-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641171 PE641.171v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Краен срок за внасяне на изменения : 09-10-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641172 PE641.172v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Краен срок за внасяне на изменения : 09-10-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019