Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

2019/2028(BUD) Бюджетна процедура
DEVE

подпомагаща комисия

Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

2019/0099(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

2019/0090(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

2019/0078(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

2019/0076(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

2019/0070(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
DEVE

подпомагаща комисия

Бюджет за 2020 г. – Мандат за тристранната среща

2019/2010(BUD) Бюджетна процедура
DEVE

подпомагаща комисия

Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

2018/0356(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

2018/0358(NLE) Незаконодателни процедури
DEVE

подпомагаща комисия

Общи стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)

2018/0329(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
DEVE

подпомагаща комисия