Проектостановища


Проектостановищаето е документ, който се изготвя от члена на Парламента, назначен за докладчик по становище, което след това се представя на подпомагащата комисия за евентуално изменение и се поставя на гласуване.
В случай на законодателни доклади, проектостановищата са под формата на изменения към законодателното предложение на Комисията, придружени, по целесъобразност , от кратки обосновки. В случай на незаконодателни доклади, проектостановищата са под формата на предложения, които, ако бъдат приети, се предават на водещата комисия, която изготвя доклада, за включване в него. На тази страница можете да се запознаете с проектостановищата във вида им, преди да бъдат гласувани от подпомагащата комисия.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични проектостановища.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Краен срок за внасяне на изменения : 11-12-2019

  DRAFT OPINION on competition policy – annual report 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2018

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section X - European External Action Service

14-11-2019 AFET_PA(2019)643198 PE643.198v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

14-11-2019 ECON_PA(2019)643215 PE643.215v01-00
ECON

Bas EICKHOUT

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2018 година

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) for the financial year 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за финансовата 2018 година

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019