Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Protocol on the implementation of that Partnership Agreement

13-09-2019 PECH_PR(2019)641099 PE641.099v01-00
PECH

Carmen AVRAM

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия

10-09-2019 LIBE_PR(2019)641119 PE641.119v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)

09-09-2019 EMPL_PR(2019)641097 PE641.097v01-00
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

  DRAFT REPORT on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2018

09-09-2019 PETI_PR(2019)639781 PE639.781v01-00
PETI

Peter JAHR

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

29-08-2019 ECON_PR(2019)639671 PE639.671v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка

29-08-2019 ECON_PR(2019)639816 PE639.816v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно икономическите политики на еврозоната

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON

Esther de LANGE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019

ПРОЕКТ НА ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019