Начална страница

 
Последни новини
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1.    икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и валутен съюз и на Европейската парична и финансова система, включително отношенията със съответните институции или организации;
 
2.    свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);
 
3.    международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;
 
4.    правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;
 
5.    данъчните разпоредби;
 
6.    регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните правила, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, а комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Тъй като по-голямата част от парламентарната работа се извършва в комисиите, всъщност комисията ECON извършва значителен дял от парламентарната работа върху ключово важните области на икономическите и паричните политики. Това поставя ECON в центъра на парламентарната работа върху настоящата икономическа и финансова криза и предоставя на ECON значително влияние върху дневния ред на политиките в ЕС и в международен план.
 
Що се отнася до паричните политики на Съюза и функционирането на Икономическия и паричен съюз и европейската парична система, отчетността на Европейската централна банка пред Парламента играе основна роля, тъй като действа като важен уравновесяващ фактор на независимостта на централната банка.
 
ECON играе ключова роля в законотворчеството на ЕС, тъй като Парламентът, наред със Съвета, е съзаконодател в рамките на ЕС в повечето области на политики. Правото на ЕС често определя националните законодателства и регулаторни норми в държавите-членки, по-конкретно при финансовите услуги и — след влизането в сила на Договора от Лисабон — в областта на икономическото управление на ЕС. Това дава на членовете на ECON възможност да оформят правото на ЕС в тези важни области на политиката на ЕС.