Съобщения за членовете на ЕП

Съобщенията за членовете на ЕП се използват от комисиите за информиране на техните членове по въпроси, които не попадат в никоя от другите категории документи. Такава информация са например резюметата за посещения на делегации, срещи с експерти, въпроси към членове на Европейската комисия или публикуване на получени петиции.
Използвайте функцията търсене за всички налични съобщения за членовете на ЕП.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Draft calendar of 2014 ECON Committee meetings

Дата : 11-09-2013

номер :

ECON_CM(2013)519468 PE 519.468v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/00338

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Revised draft calendar of ECON Committee meetings in 2013

Дата : 11-02-2013

номер :

ECON_CM(2013)494567 PE 494.567v03-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/00338

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Calendar of ECON Committee meetings in 2012

Дата : 12-07-2011

номер :

ECON_CM(2011)469774 PE 469.774v03-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/00338

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Contribution by the Romanian Senate

Дата : 08-03-2011

номер :

ECON_CM(2011)460745 PE 460.745v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/04706

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Contribution by the Senate of the Parliament of the Czech Republic

Дата : 08-03-2011

номер :

ECON_CM(2011)460751 PE 460.751v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/04706

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Contribution by the Italian Chamber of Deputies

Дата : 08-03-2011

номер :

ECON_CM(2011)460752 PE 460.752v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/04706

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Contribution by the Senate of Italy (Economic Planning and Budget Committee)

Дата : 08-03-2011

номер :

ECON_CM(2011)460788 PE 460.788v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/04706

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Contribution by the Senate of Italy (EU Policies Committee)

Дата : 08-03-2011

номер :

ECON_CM(2011)460789 PE 460.789v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/04706

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Contribution by the Italian Senate

Дата : 03-03-2011

номер :

ECON_CM(2011)460680 PE 460.680v02-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/04706

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Contribution by the Portuguese National Assembly

Дата : 03-03-2011

номер :

ECON_CM(2011)460684 PE 460.684v02-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/04706

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, а комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Тъй като по-голямата част от парламентарната работа се извършва в комисиите, всъщност комисията ECON извършва значителен дял от парламентарната работа върху ключово важните области на икономическите и паричните политики. Това поставя ECON в центъра на парламентарната работа върху настоящата икономическа и финансова криза и предоставя на ECON значително влияние върху дневния ред на политиките в ЕС и в международен план.
 
Що се отнася до паричните политики на Съюза и функционирането на Икономическия и паричен съюз и европейската парична система, отчетността на Европейската централна банка пред Парламента играе основна роля, тъй като действа като важен уравновесяващ фактор на независимостта на централната банка.
 
ECON играе ключова роля в законотворчеството на ЕС, тъй като Парламентът, наред със Съвета, е съзаконодател в рамките на ЕС в повечето области на политики. Правото на ЕС често определя националните законодателства и регулаторни норми в държавите-членки, по-конкретно при финансовите услуги и — след влизането в сила на Договора от Лисабон — в областта на икономическото управление на ЕС. Това дава на членовете на ECON възможност да оформят правото на ЕС в тези важни области на политиката на ЕС.