Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове

2018/0041(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на методологията за оценка, съгласно която компетентните органи разрешават на институциите да използват усъвършенствани подходи за измерване на операционния риск

2018/2644(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Покрити облигации и публичен надзор по отношение на покритите облигации

2018/0043(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Експозиции под формата на покрити облигации

2018/0042(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове

2018/0045(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Икономически политики в еврозоната

2018/2033(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за процедурите за изключване на сделките с нефинансови контрагенти, установени в трета държава, от капиталовото изискване за риска от корекция на кредитната оценка

2018/2547(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност

2018/0005(CNS) * Процедура на консултация
ECON

Tibor SZANYI [S&D]

водеща комисия

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия

2018/0006(CNS) * Процедура на консултация
ECON

Tom VANDENKENDELAERE [PPE]

водеща комисия

Пруденциални изисквания към инвестиционните посредници

2017/0359(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Markus FERBER [PPE]

водеща комисия