Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the cooperation and exchange of information between competent authorities relating to the exercise of the right of establishment and the freedom to provide services of payment institutions

2017/2751(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements

2017/0138(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на централните банки на някои трети държави при осъществяването на паричната политика, валутната политика и политиката в областта на финансовата стабилност от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките

2017/2741(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (инфраструктурни предприятия)

2017/2738(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на допълнителните обективни критерии за прилагане на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или на институционална защитна схема

2017/2713(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходния период за смекчаване на въздействието върху собствените средства от въвеждането на МСФО 9 и на въздействието от третирането на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в ненационални валути на държавите членки, като големи експозиции

2016/0360B(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Peter SIMON [S&D]

водеща комисия

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

2017/0090(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

2017/0075(NLE) Незаконодателни процедури
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

водеща комисия

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.

2017/2072(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

Sander LOONES [ECR]

водеща комисия

План за действие относно финансовите услуги на дребно

2017/2066(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

Olle LUDVIGSSON [S&D]

водеща комисия