Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението

2017/3020(DEA) Процедури по делегирани актове
LIBE ECON

водеща комисия

Изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

2017/0810(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AFCO ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно деривативните финансови инструменти, които се използват единствено с цел хеджиране, достатъчната продължителност на жизнения цикъл на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, критериите за оценка на пазара за потенциални купувачи и оценката на активите, които подлежат на продажба, както и относно видовете и характеристиките на услугите, които са на разположение на непрофесионалните инвеститори

2017/2997(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Местонахождение на седалището на Европейския банков орган

2017/0326(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация

2017/2991(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

2017/2984(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методологията за оценяване на стойността на активите и задълженията на институцията или дружествата

2017/2970(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методологията за оценяване на разликите в третирането при режим на преструктуриране

2017/2969(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

2017/0272(NLE) Незаконодателни процедури
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението

2017/2944(DEA) Процедури по делегирани актове
LIBE ECON

водеща комисия