Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Назначаване на председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление

2017/0811(NLE) Незаконодателни процедури
ECON

водеща комисия

Сертифицирано данъчно задължено лице

2017/0248(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Harmonising and simplifying certain rules in the value added tax system and introducing the definitive system for the taxation of trade between Member States

2017/0251(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, които трябва да се спазват от платежните картови схеми и обработващите субекти, за да се осигури прилагането на изискванията за независимост по отношение на счетоводството, организацията и процеса на вземане на решения

2017/2890(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с установяването на условия за оценка на въздействието от прекратяване на изготвянето или промяната на съществуващ референтен показател

2017/2889(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на начина, по който се прилагат критериите в член 20, параграф 1, буква в), подточка iii), когато се оценява дали определени събития биха могли да доведат до значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки

2017/2885(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на начина на оценка на номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от дериватите, на условната стойност на дериватите и на нетната стойност на активите на инвестиционните фондове

2017/2884(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на техническите елементи на определенията в член 3, параграф 1 от него

2017/2883(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно регулаторните технически стандарти за стандартизираната на равнището на Съюза терминология за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка

2017/2882(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките

2017/2864(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия