Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Предложение за Директива на Съвета за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО, що се отнася до включването на община Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО

2018/0124(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции

2018/2701(DEA) Процедури по делегирани актове
LIBE ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на опростените, прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации и обезпечените с активи търговски ценни книжа, изискванията към активите, получени в рамките на обратни репо споразумения, и методиките за оценка на кредитното качество

2018/2659(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането

2018/0076(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на български език на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи

2018/2655(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги

2018/0073(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие

2018/0072(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Обслужващи предприятия, купувачи на кредити и събиране на обезпеченията

2018/0063(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции

2018/0060(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове

2018/0041(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия