Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник

2017/2782(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Контрол на парите в брой, които се внасят и изнасят от ЕС

2016/0413(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
LIBE ECON

Mady DELVAUX [S&D] Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

водеща комисия

Общоевропейски личен пенсионен продукт

2017/0143(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

2017/2759(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции

2017/2751(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Задължителен автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане

2017/0138(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД)

2017/0134(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

водеща комисия

Изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави

2017/0136(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на централните банки на някои трети държави при осъществяването на паричната политика, валутната политика и политиката в областта на финансовата стабилност от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките

2017/2741(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (инфраструктурни предприятия)

2017/2738(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия