Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт

2017/0116(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS [ALDE]

подпомагаща комисия

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

2017/2071(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

Luděk NIEDERMAYER [PPE]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Определяне на условията и процедурата, в съответствие с които Комисията може да поиска от предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация по отношение на вътрешния пазар и свързаните с него области

2017/0087(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз

2017/2053(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

Luigi MORGANO [S&D]

подпомагаща комисия

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

2017/0048(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

2017/0035(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

подпомагаща комисия

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване

2016/0403(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Olle LUDVIGSSON [S&D]

подпомагаща комисия

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и оперативна рамка за европейската електронна карта за услуги, въведена с Регламент ... [Регламент за ЕEКУ]

2016/0402(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Olle LUDVIGSSON [S&D]

подпомагаща комисия

Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

2016/0398(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

2016/0412(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO [PPE]

подпомагаща комисия