Текуща дейност

Текуща дейност

 

Текущи процедури показва текущата работа по законодателните процедури във всяка комисия. Посочени са вида на процедурата, етапа на който се намира, името на докладчика, както и дали съответната комисия изпълнява ролята на водеща или подпомагаща комисия. С помощта на връзката към „Законодателна обсерватория“ можете да проследите цялата процедура в подробности, както и да намерите съответните документи. След като процедурата завърши на етап комисия, текстът се гласува в пленарно заседание и с това тя окончателно приключва.

 
 

Документи :

Дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (преработен текст)

номер :

2014/0091(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурните правила относно санкциите, налагани на регистрите на трансакции от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, включително правилата относно правото на защита и временни разпоредби

номер :

2014/2682(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез приемане на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват изискванията за инвеститор, спонсор, първоначални кредитори и институции инициатори във връзка с експозиции към прехвърлен кредитен риск

номер :

2014/2675(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на използвания като приближение спред и на критерия за ограничен брой по-малки портфейли за риска във връзка с корекцията на кредитната оценка

номер :

2014/2674(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на понятието „пазар“

номер :

2014/2673(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които правилно отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие и са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения

номер :

2014/2666(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на това какво представлява близкото съответствие между стойността на покрити облигации на институцията и стойността на активите на институцията

номер :

2014/2665(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за по-конкретно определяне на значимите експозиции и праговете за вътрешните подходи към специфичните рискове в търговския портфейл

номер :

2014/2664(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширяването на обхвата и изменянето на вътрешнорейтинговия подход и на усъвършенствания подход за измерване

номер :

2014/2663(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск

номер :

2014/2662(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, а комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Тъй като по-голямата част от парламентарната работа се извършва в комисиите, всъщност комисията ECON извършва значителен дял от парламентарната работа върху ключово важните области на икономическите и паричните политики. Това поставя ECON в центъра на парламентарната работа върху настоящата икономическа и финансова криза и предоставя на ECON значително влияние върху дневния ред на политиките в ЕС и в международен план.
 
Що се отнася до паричните политики на Съюза и функционирането на Икономическия и паричен съюз и европейската парична система, отчетността на Европейската централна банка пред Парламента играе основна роля, тъй като действа като важен уравновесяващ фактор на независимостта на централната банка.
 
ECON играе ключова роля в законотворчеството на ЕС, тъй като Парламентът, наред със Съвета, е съзаконодател в рамките на ЕС в повечето области на политики. Правото на ЕС често определя националните законодателства и регулаторни норми в държавите-членки, по-конкретно при финансовите услуги и — след влизането в сила на Договора от Лисабон — в областта на икономическото управление на ЕС. Това дава на членовете на ECON възможност да оформят правото на ЕС в тези важни области на политиката на ЕС.