Текуща дейност

Текуща дейност

 

Текущи процедури показва текущата работа по законодателните процедури във всяка комисия. Посочени са вида на процедурата, етапа на който се намира, името на докладчика, както и дали съответната комисия изпълнява ролята на водеща или подпомагаща комисия. С помощта на връзката към „Законодателна обсерватория“ можете да проследите цялата процедура в подробности, както и да намерите съответните документи. След като процедурата завърши на етап комисия, текстът се гласува в пленарно заседание и с това тя окончателно приключва.

 
 

Документи :

Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции

номер :

2014/0807(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Документи :

Статистика на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции

номер :

2014/0194(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (преработен текст)

номер :

2014/0091(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Cтруктурните мерки за подобряване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС

номер :

2014/0020(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Отчитане и прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа

номер :

2014/0017(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори

номер :

2013/0314(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Фондове на паричния пазар

номер :

2013/0306(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Обменни такси за платежни операции, свързани с карти

номер :

2013/0265(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Платежните услуги на вътрешния пазар

номер :

2013/0264(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

номер :

2013/0214(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Welcome words
 
 

Available soon