Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

2016/2186(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

Sander LOONES [ECR]

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски омбудсман

2016/2158(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Комитет на регионите

2016/2157(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет

2016/2156(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС

2016/2154(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество

2016/2018(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет

2016/2153(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент

2016/2152(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия

2016/2151(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

2016/0151(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище