Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Директива за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

2015/0276(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Директива за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

2015/0275(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г.

2015/0263(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Costas MAVRIDES [S&D]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г.

2015/2326(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS [ALDE]

подпомагаща комисия

Механизъм за преместване в кризисни ситуации и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство

2015/0208(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Етикетиране на енергийната ефективност

2015/0149(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление

2014/0121(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Olle LUDVIGSSON [S&D]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Еднолични дружества с ограничена отговорност

2014/0120(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

2013/0432(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата

2013/0157(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище