Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

2016/0398(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

2016/0412(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO [PPE]

подпомагаща комисия

Борба с изпирането на пари чрез наказателното право

2016/0414(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Eva JOLY [Verts/ALE]

подпомагаща комисия

Адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

2016/0400(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

подпомагаща комисия

Вътрешния пазар на електроенергия [преработен текст]

2016/0379(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници [преработен текст]

2016/0382(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Управление на енергийния съюз

2016/0375(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор

2016/0377(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия [преработен текст]

2016/0380(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст)

2016/0378(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище