Текуща дейност

Текуща дейност

 

Текущи процедури показва текущата работа по законодателните процедури във всяка комисия. Посочени са вида на процедурата, етапа на който се намира, името на докладчика, както и дали съответната комисия изпълнява ролята на водеща или подпомагаща комисия. С помощта на връзката към „Законодателна обсерватория“ можете да проследите цялата процедура в подробности, както и да намерите съответните документи. След като процедурата завърши на етап комисия, текстът се гласува в пленарно заседание и с това тя окончателно приключва.

 
 

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно информацията, която компетентните органи трябва да представят на Европейския орган за ценни книжа и пазари по силата на член 67, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

номер :

2014/3022(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия, засилено сътрудничество

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на рисковите маржин периоди

номер :

2014/3021(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определени регулаторни технически стандарти относно големите притежания

номер :

2014/3016(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия, засилено сътрудничество

Документи :

Поправка на Делегиран регламент С(2014) 6200 final на Комисията от 4 септември 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режийни разходи капиталови изисквания за дружествата

номер :

2014/3013(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Индекси на потребителските цени (отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95)

номер :

2014/0346(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

водеща комисия

Документи :

Назначаване на председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление

номер :

2014/0902(NLE) Незаконодателни процедури
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането

номер :

2014/2923(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 918/2012 по отношение на уведомленията за значителни нетни къси позиции в държавни дългови инструменти

номер :

2014/2910(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Приложения към Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълнение на Директива 2009/138/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

номер :

2014/2893(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Документи :

Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции

номер :

2014/2891(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
ПРИВЕТСТВИЕ
 
 

Добре дошли на членовете на комисията по икономически и парични въпроси (ECON)! Комисията отговаря за Икономическия и паричен съюз (ИПС), регулирането на финансовите услуги, свободното движение на капитали и плащания, политиките на данъчно облагане и конкуренция и въпросите, свързани с международната финансова система.
Седмият парламентарен мандат беше белязан от най-сериозната икономическа, финансова и социална криза в последно време. Комисията ECON изигра решаваща роля при приемането на законодателство в отговор на кризата и пое увеличен обем работа във връзка с упражняването на контрол и изготвянето на доклади. Вследствие на това Парламентът реши да увеличи състава на комисията от 50 на 61 членове.
Наш основен приоритет днес е растежът и създаването на работни места. Стабилността, насърчаването на инвестициите, реформите и социалното сближаване трябва да се стимулират взаимно. Комисията ECON ще насърчи сериозния дебат по този дневен ред.
Убеден съм, че сега трябва да вървим към един истински ИПС с ефективно икономическо управление, което да се отчита пред Парламента.
Трябва да приключим приемането на основното законодателство относно банковата реформа, финансовата престъпност и насърчаването на инвестициите в дългосрочни проекти, свързани с растежа.
Трябва също така да гарантираме правилното прилагане и преразглеждане на новата регулаторна рамка и за целта ще наблюдаваме отблизо Комисията и европейските надзорни органи. Добре регулираните и функциониращи капиталови пазари са от ключово значение за растежа.
И накрая, комисията ще се присъедини към усилията за укрепване на демократичната легитимност въз основа на общностния метод. Задълбоченият и истински ИПС трябва да бъде демократичен. Поради това комисията ще засили сътрудничеството си с националните парламенти.