Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства

2017/0115(CNS) * Процедура на консултация
ECON

Markus FERBER [PPE]

подпомагаща комисия

Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

2017/0114(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой

2017/0226(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

2017/0224(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Roberts ZĪLE [ECR]

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет

2017/2138(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт

2017/0116(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS [ALDE]

подпомагаща комисия

Определяне на условията и процедурата, в съответствие с които Комисията може да поиска от предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация по отношение на вътрешния пазар и свързаните с него области

2017/0087(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

2017/0048(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

2017/0035(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

подпомагаща комисия

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване

2016/0403(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Olle LUDVIGSSON [S&D]

подпомагаща комисия