Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Директива на Комисията за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията

2019/2743(RPS) Процедура по регулиране с контрол
EMPL

водеща комисия

Директива на Комисията за изменение на приложения I, II и ІII към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации

2019/2739(RPS) Процедура по регулиране с контрол
EMPL

водеща комисия

Директива на Комисията за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество

2019/2726(RPS) Процедура по регулиране с контрол
EMPL

водеща комисия

Координация на системите за социална сигурност

2016/0397(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
EMPL

водеща комисия

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

2019/2028(BUD) Бюджетна процедура
EMPL

подпомагаща комисия

Предложение за решение на Съвета относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Съединените американски щати, Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия

2019/0126(NLE) Незаконодателни процедури
EMPL

подпомагаща комисия

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

2019/0108(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
EMPL

подпомагаща комисия

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

2019/0107(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
EMPL

подпомагаща комисия

Бюджет за 2020 г. – Мандат за тристранната среща

2019/2010(BUD) Бюджетна процедура
EMPL

подпомагаща комисия

Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

2018/0427(NLE) Незаконодателни процедури
EMPL

подпомагаща комисия