Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  AMENDMENTS 1 - 287 - Draft motion for a resolution 2019 UN Climate Change Conference in Santiago de Chile, Chile (COP25)

07-10-2019 ENVI_AM(2019)641381 PE641.381v01-00
ENVI

Peter LIESE, Nils TORVALDS, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Pär HOLMGREN, Mohammed CHAHIM, Mick WALLACE

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

28-08-2019 ENVI_AB(2019)640644 PE640.644v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 27 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN