Становища


Ако комисия счита, че въпросите, обхванати от даден доклад, изпратен на друга комисия, засяга нейните области на отговорност, тя може да поиска да бъде призната за „подпомагаща комисия“ (чл. 53). Приетото становище се изпраща на водещата комисия, която след това го поставя на гласуване. Измененията на асоциирана подпомагаща комисия (чл. 54), които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия, трябва да се приемат от водещата комисия без гласуване. Всички становища и позиции под формата на изменения, приети от подпомагаща комисия, трябва да се приложат към окончателния доклад. Тази страница показва становища, които са били приети от комисиите.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични становища и позиции под формата на изменения.

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море.

31-01-2019 ENVI_AD(2019)630373 PE630.373v02-00
ENVI

Herbert DORFMANN

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00
ENVI

Андрей КОВАЧЕВ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2017 година

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали (ECHA) за финансовата 2017 година

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627810 PE627.810v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627682 PE627.682v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627701 PE627.701v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN