Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 117

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно прилагането на Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

26-02-2018 CJ01_PR(2018)618057 PE 618.057v02-00
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, Angelika MLINAR

Краен срок за внасяне на изменения : 06-03-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

31-01-2018 REGI_PA(2018)616617 PE 616.617v01-00
REGI

Daniel BUDA

Краен срок за внасяне на изменения : 04-04-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза

21-03-2018 REGI_PA(2018)619142 PE 619.142v02-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Краен срок за внасяне на изменения : 04-04-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно политиката на сближаване и кръговата икономика

07-03-2018 REGI_PR(2018)619126 PE 619.126v02-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Краен срок за внасяне на изменения : 11-04-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

19-04-2018 CONT_PA(2018)620996 PE 620.996v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Краен срок за внасяне на изменения : 30-04-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

25-04-2018 - 16:11
LIBE Заседание
25-04-2018 - 16:04
CONT Заседание
25-04-2018 - 16:04
DROI Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове