Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 27 август 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 159

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Краен срок за внасяне на изменения : 13-07-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Краен срок за внасяне на изменения : 18-07-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Краен срок за внасяне на изменения : 12-07-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Краен срок за внасяне на изменения : 18-07-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Краен срок за внасяне на изменения : 16-07-2018

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

12-07-2018 - 10:35
EMPL Заседание
12-07-2018 - 09:11
DEVE Заседание
12-07-2018 - 09:11
TERR Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове