Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 233

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна

14-12-2017 INTA_PA(2017)615404 PE 615.404v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

Краен срок за внасяне на изменения : 24-01-2018

ПРОЕКТ НА ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно прилагане на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.

02-02-2018 INTA_PA(2018)616876 PE 616.876v01-00
INTA

Bernd LANGE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Анеми Търтелбоом за член на Сметната палата

30-01-2018 CONT_PR(2018)616842 PE 616.842v01-00
CONT

Indrek TARAND

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест

26-01-2018 ENVI_PR(2018)616705 PE 616.705v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Краен срок за внасяне на изменения : 07-02-2018

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

16-01-2018 INTA_PR(2018)578797 PE 578.797v01-00
INTA

Daniel CASPARY

Краен срок за внасяне на изменения : 30-01-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

08-02-2018 - 11:10
TERR Заседание
01-02-2018 - 14:04
LIBE Заседание
01-02-2018 - 10:46
AFET Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове