Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 247

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

29-08-2018 LIBE_PA(2018)626976 PE 626.976v01-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Краен срок за внасяне на изменения : 14-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014

31-07-2018 REGI_PA(2018)626678 PE 626.678v01-00
REGI

Mirosław PIOTROWSKI

Краен срок за внасяне на изменения : 07-09-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399 и Регламент (ЕС) 2017/2226

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622263 PE 622.263v03-00
LIBE

Jeroen LENAERS

Краен срок за внасяне на изменения : 10-07-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция)

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622253 PE 622.253v03-00
LIBE

Nuno MELO

Краен срок за внасяне на изменения : 10-07-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013

11-07-2018 REGI_PA(2018)625424 PE 625.424v01-00
REGI

Maria Gabriela ZOANĂ

Краен срок за внасяне на изменения : 24-09-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

11-10-2018 - 09:10
ENVI Заседание
11-10-2018 - 09:07
LIBE Заседание
11-10-2018 - 09:04
JURI Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове