Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 27 март 2017 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 143

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

22-03-2017 BUDG_PR(2017)595622 PE 595.622v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Краен срок за внасяне на изменения : 22-03-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства

20-03-2017 BUDG_PR(2017)595627 PE 595.627v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Краен срок за внасяне на изменения : 22-03-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599628 PE 599.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Краен срок за внасяне на изменения : 02-03-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599626 PE 599.626v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Краен срок за внасяне на изменения : 02-03-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави

02-02-2017 ECON_PR(2017)597532 PE 597.532v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Краен срок за внасяне на изменения : 06-03-2017

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-03-2017 - 14:08
EMPL Заседание
23-03-2017 - 14:06
LIBE Заседание
23-03-2017 - 10:48
EMPL Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент