Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 26 февруари 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 195 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Краен срок за внасяне на изменения : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Краен срок за внасяне на изменения : 20-02-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно изменение на член 174, параграф 8 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно реда за гласуване на изменения

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Краен срок за внасяне на изменения : 31-01-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Краен срок за внасяне на изменения : 17-01-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Краен срок за внасяне на изменения : 15-12-2017

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

22-02-2018 - 10:34
PETI Заседание
22-02-2018 - 09:46
AFET Заседание
22-02-2018 - 09:39
TERR Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове