Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 157

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

07-03-2017 BUDG_PR(2017)601085 PE 601.085v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Краен срок за внасяне на изменения : 27-03-2017

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

03-03-2017 BUDG_PA(2017)600929 PE 600.929v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година

02-03-2017 BUDG_PR(2017)599828 PE 599.828v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Краен срок за внасяне на изменения : 15-03-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599604 PE 599.604v01-00
BUDG

Jens GEIER

Краен срок за внасяне на изменения : 02-03-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599595 PE 599.595v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Краен срок за внасяне на изменения : 02-03-2017

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

30-03-2017 - 09:04
LIBE Заседание
27-03-2017 - 18:43
BUDG Заседание
27-03-2017 - 17:46
BUDG CONT Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент