Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 221

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

20-02-2017 INTA_PR(2017)594050 PE 594.050v02-00
INTA

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Краен срок за внасяне на изменения : 26-01-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст)

08-02-2017 JURI_PR(2017)599671 PE 599.671v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно „Към нова рамка за търговията между Европейския съюз и Турция и модернизацията на митническия съюз”

23-01-2017 AFET_PA(2017)597544 PE 597.544v01-00
AFET

Kati PIRI

Краен срок за внасяне на изменения : 01-02-2017

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година

23-01-2017 DEVE_PA(2017)597491 PE 597.491v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Краен срок за внасяне на изменения : 08-02-2017

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2017 DEVE_PA(2017)597490 PE 597.490v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Краен срок за внасяне на изменения : 08-02-2017

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

16-02-2017 - 09:04
EMPL Заседание
13-02-2017 - 20:45
AFET Заседание
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент