Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 29 септември 2016 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 160

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

09-09-2016 BUDG_PR(2016)589207 PE 589.207v01-00
BUDG

Georgios KYRTSOS

Краен срок за внасяне на изменения : 16-09-2016

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2016 SE/002/Ericsson)

08-09-2016 BUDG_PR(2016)587430 PE 587.430v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Краен срок за внасяне на изменения : 16-09-2016

ПРОЕКТОДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: Сигурност на институциите

07-09-2016 BUDG_PR(2016)589108 PE 589.108v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES, Gérard DEPREZ

Краен срок за внасяне на изменения : 13-09-2016

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2016/001/Microsoft)

30-08-2016 BUDG_PR(2016)587428 PE 587.428v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Краен срок за внасяне на изменения : 15-09-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз

14-07-2016 BUDG_PA(2016)587434 PE 587.434v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2016

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

27-09-2016 - 09:09
DEVE Заседание
27-09-2016 - 09:07
PANA Заседание
26-09-2016 - 16:40
AGRI Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент