Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 30 май 2016 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 95

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления

14-04-2016 LIBE_PR(2016)580425 PE 580.425v01-00
LIBE

Martina ANDERSON

Краен срок за внасяне на изменения : 24-05-2016

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници

05-04-2016 LIBE_PR(2016)578659 PE 578.659v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Краен срок за внасяне на изменения : 28-04-2016

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

04-04-2016 LIBE_PR(2016)578713 PE 578.713v01-00
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Краен срок за внасяне на изменения : 28-04-2016

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно eвропейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО

23-03-2016 LIBE_PR(2016)578803 PE 578.803v01-00
LIBE

Artis PABRIKS

Краен срок за внасяне на изменения : 20-04-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно достъпа до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в Съюз на капиталовите пазари

22-03-2016 CULT_PA(2016)580400 PE 580.400v01-00
CULT

Luigi MORGANO

Краен срок за внасяне на изменения : 26-04-2016

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

25-05-2016 - 19:13
REGI Заседание
25-05-2016 - 19:11
AGRI Заседание
24-05-2016 - 16:40
BUDG Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент