Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 131 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Краен срок за внасяне на изменения : 05-05-2017

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Краен срок за внасяне на изменения : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Краен срок за внасяне на изменения : 12-05-2017

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Краен срок за внасяне на изменения : 11-05-2017

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно прилагането на разпоредбите на Договора относно националните парламенти

12-04-2017 JURI_PA(2017)602921 PE 602.921v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Краен срок за внасяне на изменения : 10-05-2017

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

30-05-2017 - 09:26
BUDG CONT Заседание
30-05-2017 - 09:07
REGI Заседание
30-05-2017 - 09:03
CULT AFET Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент