Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 195

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз

17-01-2018 JURI_PA(2018)615361 PE 615.361v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Краен срок за внасяне на изменения : 05-02-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2017/007)

12-01-2018 BUDG_PR(2018)616588 PE 616.588v01-00
BUDG

Urmas PAET

Краен срок за внасяне на изменения : 05-02-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз

10-01-2018 BUDG_PR(2018)616543 PE 616.543v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ, Janusz LEWANDOWSKI

Краен срок за внасяне на изменения : 31-01-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

10-01-2018 BUDG_PR(2018)615478 PE 615.478v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Краен срок за внасяне на изменения : 31-01-2018

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

22-02-2018 - 10:34
PETI Заседание
22-02-2018 - 09:46
AFET Заседание
22-02-2018 - 09:39
TERR Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове