Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 124

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проект за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна

13-10-2017 TRAN_PR(2017)610891 PE 610.891v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Краен срок за внасяне на изменения : 21-11-2017

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.

20-09-2017 TRAN_PA(2017)610555 PE 610.555v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Краен срок за внасяне на изменения : 24-10-2017

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

20-09-2017 REGI_PA(2017)610735 PE 610.735v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Краен срок за внасяне на изменения : 26-10-2017

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията

19-09-2017 INTA_PA(2017)610689 PE 610.689v01-00
INTA

Tokia SAÏFI

Краен срок за внасяне на изменения : 25-10-2017

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно „Към стратегия за електронна търговия“

18-09-2017 INTA_PR(2017)609638 PE 609.638v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Краен срок за внасяне на изменения : 02-10-2017

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-11-2017 - 09:22
ECON Заседание
23-11-2017 - 09:14
AGRI Заседание
23-11-2017 - 09:12
CULT Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент