Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 13 юли 2015 г. в Брюксел.

The situation in the Mediterranean, European Agenda on Migration: committee debates

LIBE 02-07-2015 - 09:43
The first plenary vote on TTIP, EU-Russia relations, corruption in football and the Mongolian President's visit will occupy MEPs in Strasbourg.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will look at the European Agenda on migration on 06.07.15 in Strasbourg. Particular attention will be given to, amongst others, provisional international protection measures for Italy and Greece, a European Resettlement Scheme, the Action Plan against migrant smuggling and the Guidelines on fingerprints. The Committee will also continue discussing the situation in the Mediterranean and the need for a holistic approach to migration.

European Citizens' Initiative, EU's electoral law reform: committee debates

AFCO 03-07-2015 - 15:52
Hands holding human silhouettes with the earth globe as background

The amendments to the non-legislative report on the European Citizens' Initiative will be discussed by the Committee on Constitutional Affairs during its meeting of 06.07.15 in Strasbourg. This report is being drafted as a means of review of the ECI three years after its onset. The Committee will also look at the legislative initiative report on the reform of the electoral law of the European Union.

EU agencies annual meeting: committee debate

BUDG 03-07-2015 - 15:54
Image with blocks spelling the word "agency"

Following the adoption of the 2016 Draft Budget by the Commission, the Committee on Budgets will hear the directors of EU agencies on their assessment of their budgetary needs. Decentralised agencies carry out technical, scientific or managerial tasks that help the EU institutions implement policies. The meeting will be held on 15.07.15, ahead of the deadline for budgetary amendments in September, to provide agencies with the possibility of influencing the budgetary procedure.

Human Rights conditionalities in trade agreements with African countries: hearing

DROI INTA 03-07-2015 - 09:21
DROI INTA

The Subcommittee on Human Rights and the Committee on International Trade will look at Economic Partnership Agreements (EPAs) and their potential to become a catalyst for regional integration, economic and social change in Africa. Such trade agreements could have an impact on human rights in these countries and regions. The joint hearing will be held on 14.07.15.

Ukraine and the frozen conflicts in Moldova and Georgia: public hearing

SEDE AFET 03-07-2015 - 09:21
SEDE/AFET public hearing poster Ukraine and the frozen conflicts in Moldova and Georgia

The Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Security and Defence will jointly hold a public hearing on security in Association Agreement countries. Particular attention will be given to the situation in Ukraine and the frozen conflicts in Moldova and Georgia. The hearing will be held on 14.07.15 with the participation of experts from the OSCE, NATO and the international affairs institute Chatham House.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 79

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за разрешаване съответно на Кралство Белгия и на Република Полша да ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) и на Република Австрия да се присъедини към нея

27-05-2015 JURI_PR(2015)557285 PE 557.285v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Краен срок за внасяне на изменения : 23-06-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани

27-05-2015 FEMM_PR(2015)557279 PE 557.279v01-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година

27-05-2015 FEMM_PA(2015)557295 PE 557.295v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

20-05-2015 INTA_PR(2015)554890 PE 554.890v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Краен срок за внасяне на изменения : 02-06-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби

21-04-2015 REGI_PR(2015)552059 PE 552.059v02-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Краен срок за внасяне на изменения : 19-05-2015

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

02-07-2015 - 15:09
LIBE Заседание
02-07-2015 - 10:02
TAXE Заседание
02-07-2015 - 09:10
DROI Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент