Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 118

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

23-05-2018 ECON_PA(2018)622207 PE 622.207v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Краен срок за внасяне на изменения : 07-06-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

23-04-2018 ECON_PR(2018)619275 PE 619.275v01-00
ECON

Roberts ZĪLE

Краен срок за внасяне на изменения : 23-05-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

11-12-2017 ECON_PR(2017)613409 PE 613.409v03-00
ECON

Peter SIMON

Краен срок за внасяне на изменения : 26-01-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала

16-11-2017 ECON_PR(2017)613410 PE 613.410v01-00
ECON

Peter SIMON

Краен срок за внасяне на изменения : 26-01-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО

27-09-2017 ECON_PR(2017)610856 PE 610.856v01-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Краен срок за внасяне на изменения : 25-01-2018

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

11-06-2018 - 20:17
AGRI Заседание
11-06-2018 - 19:35
AFCO Заседание
11-06-2018 - 19:32
LIBE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове