Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 2 февруари 2015 г. в Брюксел.

European Commission

The Investment Plan for Europe and employment: committee debate

EMPL 23-01-2015 - 09:55

The Employment and Social Committee will discuss the possible impact of the recently announced investment plan on the labour market in the EU. The discussion is expected to provide input to the Committee's prospective contribution to Parliament's position on the investment package. The meeting will take place on 29.01.15, with the participation of representatives of the International Labour Organisaion and the European Commission

Poster SEDE Public Hearing: Poster "The review of the Non-Proliferation Treaty"

Non-Proliferation Treaty review: public hearing

SEDE 22-01-2015 - 11:12

The Subcommittee on Security and Defence will hold a public hearing on the review of the Non-Proliferation Treaty (NPT), which is due in 2015. The discussions will focus on the state of play and possible evolution of the NPT, progress and challenges within the global nuclear order, and EU action in nuclear disarmament and non-proliferation. The hearing will take place on 29.01.15 with the participation of representatives from think tanks, NGOs and the European External Action Service.

Trucks at sunset

Weights and Dimensions Directive for heavy goods vehicles: committee debate

TRAN 26-01-2015 - 17:58

Heavy goods vehicles transporting goods in Europe must comply with certain rules on weights and dimensions for road safety reasons. The Committee on Transport and Tourism will discuss a second-reading recommendation on the legislative proposal which aims to facilitate the use of more energy-efficient and safer trucks. The meeting will take place on 29.01.15.

La Via - ENVI Chair

Alcohol strategy: committee vote. Preventing future Ebola crises: debate

ENVI 26-01-2015 - 09:30

An oral question to the Commission on the EU's alcohol strategy, which coordinates action in reducing alcohol related harm, will be voted on by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety on 29.01.15. A discussion on a related motion for a resolution will follow. The Committee will also look at its opinion on a non-legislative report being prepared by the Development Committee on the Ebola crisis, focussing on strengthening health systems in developing countries.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 101

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2015 г.

05-01-2015 BUDG_PA(2015)546556 PE 546.556v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Краен срок за внасяне на изменения : 26-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541435 PE 541.435v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Краен срок за внасяне на изменения : 13-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541395 PE 541.395v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Краен срок за внасяне на изменения : 13-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541393 PE 541.393v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Краен срок за внасяне на изменения : 13-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541392 PE 541.392v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Краен срок за внасяне на изменения : 13-01-2015

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

29-01-2015 - 09:12
ENVI Заседание
29-01-2015 - 09:11
EMPL Заседание
29-01-2015 - 09:11
TRAN Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент