Template : Vue d'ensemble

Следваща седмица за работа по комисии 3 ноември 2014 г. в Брюксел.
Комисии Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Допълнителна информация
Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите
По комисии
 
 
 
 

Резултат(и) : 50 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores от Гърция)

Дата : 09-10-2014

номер :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Краен срок за внасяне на изменения : 23-10-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)

Дата : 09-10-2014

номер :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Краен срок за внасяне на изменения : 23-10-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Дата : 20-10-2014

номер :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия

Дата : 24-09-2014

номер :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Краен срок за внасяне на изменения : 16-10-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно ЕС и рамката за световно развитие в периода след 2015 г.

Дата : 20-10-2014

номер :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Краен срок за внасяне на изменения : 17-10-2014

References :

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека