Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 27 февруари 2017 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 211

ПРОЕКТОДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Краен срок за внасяне на изменения : 10-02-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно проекта на pешение за изпълнение на Съвета относно започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Краен срок за внасяне на изменения : 10-02-2017

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Краен срок за внасяне на изменения : 26-01-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Краен срок за внасяне на изменения : 12-01-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския съюз и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Краен срок за внасяне на изменения : 12-01-2017

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

16-02-2017 - 09:04
EMPL Заседание
13-02-2017 - 20:45
AFET Заседание
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент