Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 291

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

13-07-2018 ECON_PA(2018)625343 PE 625.343v01-00
ECON

Miguel VIEGAS

Краен срок за внасяне на изменения : 04-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

10-07-2018 ITRE_PA(2018)625401 PE 625.401v01-00
ITRE

Barbara KAPPEL

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

04-07-2018 IMCO_PA(2018)625314 PE 625.314v01-00
IMCO

Marc TARABELLA

Краен срок за внасяне на изменения : 12-07-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

21-06-2018 EMPL_PA(2018)623789 PE 623.789v01-00
EMPL

Neoklis SYLIKIOTIS

Краен срок за внасяне на изменения : 18-07-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

21-06-2018 CULT_PA(2018)623815 PE 623.815v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Краен срок за внасяне на изменения : 12-07-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

13-09-2018 - 09:15
BUDG Заседание
13-09-2018 - 08:37
ENVI Заседание
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове