Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 24 септември 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 277

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Краен срок за внасяне на изменения : 01-06-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Краен срок за внасяне на изменения : 01-06-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия – EGF/2018/001 NL/Предоставяне на финансови услуги

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Краен срок за внасяне на изменения : 07-09-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), увеличаване на средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и за хуманитарната помощ за други неотложни действия и изменение на щатното разписание на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) в контекста на инициативата WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Краен срок за внасяне на изменения : 11-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Краен срок за внасяне на изменения : 13-07-2018

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-09-2018 - 09:15
BUDG Заседание
13-09-2018 - 08:37
ENVI Заседание
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове