Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 24 септември 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 273

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Краен срок за внасяне на изменения : 11-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Краен срок за внасяне на изменения : 12-09-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно защитата на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2018

ПРОЕКТ НА ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Краен срок за внасяне на изменения : 10-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Краен срок за внасяне на изменения : 12-07-2018

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-09-2018 - 09:15
BUDG Заседание
13-09-2018 - 08:37
ENVI Заседание
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове