Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 24 септември 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 291 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно новата европейска програма за култура

17-07-2018 CULT_PR(2018)625477 PE 625.477v01-00
CULT

Giorgos GRAMMATIKAKIS

Краен срок за внасяне на изменения : 12-09-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

29-06-2018 EMPL_PR(2018)623825 PE 623.825v02-00
EMPL

Laura AGEA

Краен срок за внасяне на изменения : 11-09-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

20-11-2017 EMPL_PR(2017)612058 PE 612.058v02-00
EMPL

Guillaume BALAS

Краен срок за внасяне на изменения : 12-01-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for amending Parliament’s Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties

20-09-2018 PETI_PA(2018)623941 PE 623.941v01-00
PETI

Margrete AUKEN

  DRAFT REPORT on the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy

14-09-2018 ITRE_PR(2018)627719 PE 627.719v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Краен срок за внасяне на изменения : 11-10-2018

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-09-2018 - 09:15
BUDG Заседание
13-09-2018 - 08:37
ENVI Заседание
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове