Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 27 септември 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 281 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

05-07-2018 ENVI_PA(2018)625334 PE 625.334v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

26-06-2018 AFCO_PA(2018)623888 PE 623.888v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

18-06-2018 AGRI_PR(2018)623672 PE 623.672v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Краен срок за внасяне на изменения : 13-07-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme

11-09-2018 REGI_PA(2018)627661 PE 627.661v01-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

04-09-2018 CONT_PA(2018)626991 PE 626.991v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Краен срок за внасяне на изменения : 01-10-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

24-09-2018 - 15:10
SEDE Заседание
24-09-2018 - 14:33
AFCO PETI Заседание
13-09-2018 - 09:15
BUDG Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове