Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 27 септември 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 281 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

19-09-2018 BUDG_PR(2018)627769 PE 627.769v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Краен срок за внасяне на изменения : 01-10-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625568 PE 625.568v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Краен срок за внасяне на изменения : 18-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625567 PE 625.567v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Краен срок за внасяне на изменения : 18-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625570 PE 625.570v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Краен срок за внасяне на изменения : 18-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625562 PE 625.562v01-00
BUDG

John HOWARTH

Краен срок за внасяне на изменения : 18-09-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

13-09-2018 - 09:15
BUDG Заседание
13-09-2018 - 08:37
ENVI Заседание
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове