Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 155

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно стратегия за въздухоплаването в Европа

26-05-2016 ENVI_PA(2016)583948 PE 583.948v01-00
ENVI

Tibor SZANYI

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

25-05-2016 IMCO_PA(2016)583879 PE 583.879v01-00
IMCO

Marco ZULLO

Краен срок за внасяне на изменения : 28-06-2016

ПРОЕКТОДОКЛАД относно начина, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони

06-04-2016 AGRI_PR(2016)580547 PE 580.547v02-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Краен срок за внасяне на изменения : 17-05-2016

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Краен срок за внасяне на изменения : 18-07-2016

ПРОЕКТОДОКЛАД относно борбата срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Краен срок за внасяне на изменения : 31-05-2016

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

28-09-2016 - 15:13
ECON Заседание
28-09-2016 - 09:13
BUDG Заседание
27-09-2016 - 09:09
DEVE Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент