Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 15 февруари 2016 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 144

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2016 г.

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Краен срок за внасяне на изменения : 02-02-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г.

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Искра МИХАЙЛОВА

Краен срок за внасяне на изменения : 18-01-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

ПРОЕКТОДОКЛАД относно новите инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Краен срок за внасяне на изменения : 16-12-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година: общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

04-02-2016 - 09:01
CONT Заседание
01-02-2016 - 19:04
LIBE Заседание
28-01-2016 - 15:10
INTA Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент