Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 84

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за назначаване на Лео Бринкат за член на Сметната палата

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно темата „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Краен срок за внасяне на изменения : 09-06-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно темата „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Неджми АЛИ

Краен срок за внасяне на изменения : 30-05-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно бюджетния контрол върху финансирането на НПО от бюджета на ЕС

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Краен срок за внасяне на изменения : 30-05-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламенти на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Краен срок за внасяне на изменения : 27-05-2016

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Заседание
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Заседание
21-06-2016 - 15:16
AGRI Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент