Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 29 юни 2017 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 82 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2018 г.

08-06-2017 BUDG_PR(2017)605968 PE 605.968v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Краен срок за внасяне на изменения : 20-06-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León – добив на суровини

06-06-2017 BUDG_PR(2017)606014 PE 606.014v01-00
BUDG

Monika VANA

Краен срок за внасяне на изменения : 20-06-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Краен срок за внасяне на изменения : 06-06-2017

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

28-03-2017 CULT_PA(2017)602746 PE 602.746v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Краен срок за внасяне на изменения : 11-05-2017

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии

22-03-2017 ENVI_PA(2017)601214 PE 601.214v01-00
ENVI

Damiano ZOFFOLI

Краен срок за внасяне на изменения : 03-05-2017

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

26-06-2017 - 16:15
IMCO Заседание
26-06-2017 - 15:56
DEVE Заседание
26-06-2017 - 15:12
FEMM Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент