Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 30 ноември 2015 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 91

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно Годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

Краен срок за внасяне на изменения : 11-11-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно „Към Акт за цифровия единен пазар“

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Краен срок за внасяне на изменения : 15-10-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

ПРОЕКТОДОКЛАД относно ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Краен срок за внасяне на изменения : 14-10-2015

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

26-11-2015 - 08:43
AFET Заседание
19-11-2015 - 15:12
AFCO Заседание
19-11-2015 - 09:39
ENVI Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент