Template : Vue d'ensemble

Следваща седмица за работа по комисии 3 ноември 2014 г. в Брюксел.
ITRE ACER Market Monitoring, Horizon 2020, key enabling technologies: committee debates

The Committee on Industry, Research and Energy will discuss the Market Monitoring Report of the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) and its on-going activities. The Committee will also look at an example of Horizon 2020 implementation by means of the bio-based industries joint undertaking and the recent study on Key Enabling Technologies (KETs). These meetings will take place on 05-06.11.14.

Допълнителна информация
DROI Human Rights in the Western Balkans: public hearing

The Subcommittee on Human Rights will organise a public hearing focusing on the human rights situation in the Western Balkans. Particular attention will be given to the latest progress reports and the state of play as regards the rule of law, the implementation of legal frameworks and access to justice. The hearing will be held on 05.11.14 in association with European Parliament delegations dealing with the region.

Допълнителна информация
EMPL European Platform for prevention and deterrence of undeclared work: in committee

The Committee on Employment and Social Affairs will meet with Commission representatives and stakeholders to discuss the initiative taken to launch a European platform for the prevention and deterrence of undeclared work. This discussion will feed into the Committee's upcoming legislative report on this issue.

Допълнителна информация
PECH The oyster industry in Europe - challenges for producers: public hearing

Representatives and scientific experts from the oyster industry will meet the Committee on Fisheries during a public hearing focusing on the current state of play of the sector in Europe and the challenges for producers. The speakers will specifically address issues concerning oyster health and the actions needed to ensure a better future for the oyster industry. The hearing will take place on 06.11.14.

Допълнителна информация
AFCO Challenges in constitutional affairs in the new parliamentary term: workshop

The challenges in constitutional affairs after the European elections will be discussed during a workshop organised for the Committee on Constitutional Affairs on 06.11.14. Following an assessment of the current EU inter-institutional dynamics after the European elections, the discussions will focus on governance in the EU, democratic legitimacy and future constitutional evolution. The structure of the Europarty system after the elections will also be looked at.

Допълнителна информация
Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите
По комисии
 
 
 
 

Резултат(и) : 60

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores от Гърция)

Дата : 09-10-2014

номер :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Краен срок за внасяне на изменения : 23-10-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)

Дата : 09-10-2014

номер :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Краен срок за внасяне на изменения : 23-10-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)

Дата : 20-10-2014

номер :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия

Дата : 24-09-2014

номер :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Краен срок за внасяне на изменения : 16-10-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно ЕС и рамката за световно развитие в периода след 2015 г.

Дата : 20-10-2014

номер :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Краен срок за внасяне на изменения : 17-10-2014

References :

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека