Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 23 май 2016 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 128

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Мария ГАБРИЕЛ

Краен срок за внасяне на изменения : 22-03-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Краен срок за внасяне на изменения : 05-04-2016

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Мария ГАБРИЕЛ

Краен срок за внасяне на изменения : 22-03-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Краен срок за внасяне на изменения : 14-04-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници

01-04-2016 AFET_PA(2016)578843 PE 578.843v01-00
AFET

Marielle de SARNEZ

Краен срок за внасяне на изменения : 27-04-2016

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

02-05-2016 - 16:03
ECON Заседание
28-04-2016 - 15:12
TAX2 Заседание
28-04-2016 - 15:04
EMIS Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент