Template : Vue d'ensemble

Следваща седмица за работа по комисии 5 януари 2015 г. в Брюксел.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

Допълнителна информация
LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

Допълнителна информация
CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Допълнителна информация
Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите
По комисии
 
 
 
 

Резултат(и) : 102

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно Годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — борба с измамите

Дата : 17-11-2014

номер :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Краен срок за внасяне на изменения : 09-12-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОДОКЛАД относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС във връзка с това

Дата : 28-11-2014

номер :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Краен срок за внасяне на изменения : 09-12-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) и за отмяна и замяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета

Дата : 26-11-2014

номер :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Краен срок за внасяне на изменения : 16-12-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2013 г. на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент

Дата : 25-11-2014

номер :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Краен срок за внасяне на изменения : 16-12-2014

References :

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него

Дата : 20-11-2014

номер :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека