Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 24 май 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 103

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014–2020 г.

25-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v02-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.

20-04-2018 LIBE_PR(2018)620824 PE 620.824v01-00
LIBE

Claude MORAES

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния

22-03-2018 LIBE_PR(2018)618142 PE 618.142v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Краен срок за внасяне на изменения : 02-05-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза

19-02-2018 AFCO_PR(2018)618070 PE 618.070v02-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Краен срок за внасяне на изменения : 20-03-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Краен срок за внасяне на изменения : 20-02-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

17-05-2018 - 15:06
ITRE Заседание
17-05-2018 - 11:38
DEVE Заседание
17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове