Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 8 януари 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 115 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

06-12-2017 ITRE_PR(2017)613549 PE 613.549v01-00
ITRE

Angelo CIOCCA

Краен срок за внасяне на изменения : 14-12-2017

  DRAFT REPORT on the nomination of Tony James Murphy as a Member of the Court of Auditors

04-12-2017 CONT_PR(2017)615276 PE 615.276v01-00
CONT

Indrek TARAND

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

20-10-2017 EMPL_PA(2017)612191 PE 612.191v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Краен срок за внасяне на изменения : 15-11-2017

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.

20-10-2017 ITRE_PA(2017)609632 PE 609.632v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Краен срок за внасяне на изменения : 14-11-2017

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

28-09-2017 LIBE_PR(2017)609537 PE 609.537v01-00
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Краен срок за внасяне на изменения : 26-10-2017

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

14-12-2017 - 10:23
AFCO Заседание
11-12-2017 - 19:39
ECON Заседание
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент