Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 1 юни 2015 г. в Брюксел.

Vote

TTIP recommendations on ongoing negotiations: committee vote

INTA 22-05-2015 - 09:58

The Committee on International Trade will vote on its recommendations to the Commission regarding the on-going negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership on 28.05.15. In order to build a robust and broad majority, INTA Committee Chair and rapporteur for the TTIP dossier, Bernd Lange, has taken into consideration almost 900 amendments as well as the 13 opinions submitted by other committees. As a result, the Committee will vote on more than 50 compromise amendments.

Multimodal transport

Multimodal integrated ticketing in Europe: committee vote

TRAN 22-05-2015 - 10:40

The non-legislative report on establishing a multimodal integrated ticketing system in Europe will be voted on by the Committee on Transport and Tourism on 28.05.15. The long-term aim of an EU-wide multimodal service for travel information, journey planning and ticketing is to facilitate the provision of comprehensive information about travel by air, rail, sea and road.

Democratic oversight intelligence services

Democratic oversight of intelligence services in the EU: inter-parliamentary meeting

LIBE 20-05-2015 - 10:55

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is holding an inter-parliamentary meeting on democratic oversight of intelligence services in the EU, together with the Belgian, the Italian and the German parliaments. This meeting takes place on 28-29.05.15, following Parliament's resolution of March 2014 on the US surveillance programme, Member States' surveillance bodies, their impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs.

Tunisian flag and Monastir tower

Tunisia: joint committee debate with Prime Minister Habib Essid

AFET DROI SEDE 20-05-2015 - 16:43

The Committee on Foreign Affairs will meet the Head of Government of Tunisia, Habib Essid, in order to discuss the current state of play of EU cooperation with Tunisia. This will be Essid's first visit to the EU following his appointment as Prime Minister in February this year. The meeting will be held jointly with the Subcommittee on Human Rights and the Subcommittee on Security and Defence on 28.05.15.

Maciej Popowski

Foreign Affairs Council on defence: committee debate

SEDE 21-05-2015 - 13:38

The Subcommittee on Security and Defence will meet the European External Action Service's Deputy Secretary General, Maciej Popowski, in order to be debriefed on the Foreign Affairs Council (FAC - Defence) of 18.05.15. The discussions focused on instability in Iraq, Libya, the Sahel, Syria and Ukraine, as well as the progress made on the initiatives launched at the December 2013 Defence European Council. The meeting will take place on 28.05.15.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 87

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г.

16-04-2015 DEVE_PA(2015)554746 PE 554.746v01-00
DEVE

Arne LIETZ

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност

14-04-2015 DEVE_PA(2015)554780 PE 554.780v01-00
DEVE

Louis MICHEL

ПРОЕКТОДОКЛАД относно избягването на данъци и данъчните измами като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се страни

12-03-2015 DEVE_PR(2015)551919 PE 551.919v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г.

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554943 PE 554.943v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Краен срок за внасяне на изменения : 12-05-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент № (ЕО) 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти

01-04-2015 IMCO_PR(2015)552005 PE 552.005v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Краен срок за внасяне на изменения : 28-04-2015

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

28-05-2015 - 10:41
INTA Заседание
28-05-2015 - 10:29
SEDE Заседание
28-05-2015 - 10:22
DROI Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент