Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 6 ноември 2017 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 113 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

02-06-2017 ENVI_PA(2017)604700 PE 604.700v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT

Краен срок за внасяне на изменения : 05-07-2017

  DRAFT REPORT on the nomination of Iliana Ivanova as a Member of the Court of Auditors

03-10-2017 CONT_PR(2017)610903 PE 610.903v02-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610920 PE 610.920v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Bettina Jakobsen as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610912 PE 610.912v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Baudilio Tomé Muguruza as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610909 PE 610.909v01-00
CONT

Indrek TARAND

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

16-10-2017 - 15:11
FEMM Заседание
16-10-2017 - 15:09
TERR Заседание
16-10-2017 - 15:08
ECON Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент