Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 4 май 2015 г. в Брюксел.

Miguel Arias Canete

Climate action priorities: committee debate with Commissioner Arias Cañete

ENVI 17-04-2015 - 10:12

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet Commissioner Arias Cañete to discuss the Commission's climate action priorities as regards the implementation of its 2015 Work Programme and look ahead to 2016. Key topics for the Committee include the implementation of the 2030 climate and energy framework, the international climate negotiations, and the climate and decarbonisation aspects of the EU energy union. The meeting will be held on 27.04.15 in Strasbourg.

YEI

Youth Employment Initiative - increase of initial pre-financing: plenary vote

EMPL 13-04-2015 - 10:53

The changes required to increase the amount of pre-financing made available to Member States for promoting youth employment will be discussed by the European Parliament on 28.04.15. The amending regulation aims to provide support to young people not in employment, education or training (NEETs) in the most affected regions. The increase is set to contribute to the integration of young people into the labour market. The vote will be held during the plenary sitting of 29.04.15.

Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

AGRI PETI ENVI ITRE 23-04-2015 - 19:21

A public hearing on the Stop Vivisection European Citizens' Initiative (ECI) will be held on 11.05.15 in order to provide a platform for debate for Members, the general public, the ECI's supporters and experts in the field. The ECI aims to repeal the Directive on the protection of animals used for scientific purposes, asking the Commission to present a new proposal that does away with animal experiments. The hearing is organised by the AGRI committee in association with PETI, ENVI and ITRE.

Deployment of the eCall in-vehicle systems

Deployment of the eCall in-vehicle systems: vote in plenary

IMCO 24-04-2015 - 12:14

To help mitigate the consequences of serious road accidents, the EU has made the commitment of putting in place an emergency call system - the eCall in-vehicle system. The legislative report on its deployment will be discussed by the European Parliament during the plenary sitting of 27.04.15 and voted on 28.04.15.Once active, eCall is meant to dial 112 and communicate the vehicle's location to emergency services, even if the driver is unconscious or unable to make a phone call.

Logo of European Anti-Fraude office - supervisory committee

OLAF Supervisory Committee Annual Report 2014: committee debate

CONT 21-04-2015 - 14:11

The Budgetary Control Committee will discuss the Annual Activity report 2014 of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Supervisory Committee together with its representatives. The OLAF Supervisory Committee aims to reinforce and guarantee OLAF's independence by regularly monitoring the implementation of its investigative function. The meeting will take place on 04.05.15 in Brussels.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 128

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно процедурите и практиките за изслушвания на членовете на Комисията – поуки от процеса през 2014 г.

09-03-2015 ENVI_PA(2015)549460 PE 549.460v01-00
ENVI

Aldo PATRICIELLO

Краен срок за внасяне на изменения : 30-03-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

09-03-2015 AFET_PA(2015)549344 PE 549.344v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Краен срок за внасяне на изменения : 18-03-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД относно настоящата политическа ситуация в Афганистан

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Краен срок за внасяне на изменения : 08-04-2015

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Краен срок за внасяне на изменения : 01-04-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД Относно стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Краен срок за внасяне на изменения : 25-03-2015

Излъчвания за деня

19:00 / 21:00 ENVI

Мултимедийна библиотека

23-04-2015 - 15:06
IMCO Заседание
23-04-2015 - 09:12
DROI Заседание
23-04-2015 - 09:08
IMCO Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент