Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 28 август 2017 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 130

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Краен срок за внасяне на изменения : 14-07-2017

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Краен срок за внасяне на изменения : 12-07-2017

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Краен срок за внасяне на изменения : 21-07-2017

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Краен срок за внасяне на изменения : 14-07-2017

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година – Раздел III

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Краен срок за внасяне на изменения : 17-07-2017

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-07-2017 - 09:36
IMCO Заседание
13-07-2017 - 09:14
REGI Заседание
13-07-2017 - 09:07
JURI Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент