Начална страница

 
Последни новини
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 5 November (15.00 - 18.30) in JAN 4Q1. The draft agenda is available here
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest supporting analyses (studies, briefing notes, …) are available here
 
 

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Correct application of the law on customs and agricultural matters

On 5 November PM, Members will hear a presentation by the Commission of the costs and usefulness of export container status messages in Regulation 515/97 regarding the “Mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters.

   
Conclusions of the reports on the Cost of Non Europe

The Cost of Non Europe Reports (5 reports) seeks to evaluate the possibilities for gains and/or the realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and sectors. It seeks to analyse the costs for citizens, businesses and relevant stakeholders of the 'gaps' in the Single Market, and identify gaps where further EU legislative action could be beneficial. On this basis, it provides tentative estimates of the cost of non-Europe in the Single Market.

 
Допълнителна информация
 
Mandates to enter trialogue negotiations

On 6 October, IMCO Members voted to give a mandate to the rapporteur Andreas Schwab (EPP, DE) to open up negotiations with the Council on draft law on Network and Information Security (28 votes to 2). The same majority also gave a green light for the rapporteur Liisa Jaakonsaari (S&D, FI) to start the negotiations with the Council on draft law promoting the cooperation between Member States and the Commission to correctly apply law on customs.

   
Conclusions of the studies on consumer protection & discrimination of consumers

The conclusions and subsequent nine recommendations of a study related to consumer protection aspects of financial services were presented by its authors from London Economics to Members of the IMCO Committee during their meeting of 6 October. At the same meeting, a research team from Osnabrück University presented a study on discrimination of consumers in the Digital Single Market, which assesses discrimination from the perspective of different areas of European law and provides for several policy recommendations.

   
 
Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Координацията на националното законодателство на ниво Съюз в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:
а) свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,
б) свободата на установяване,
в) свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор;
 
2. Функционирането на единния пазар, включително мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за прилагането на единния пазар, включително на единния цифров пазар;
 
3. Насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните;
 
4. Политиката и законодателството по отношение на спазването на разпоредбите за единния пазар и на правата на потребителите.
 
Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Работата на комисията може да бъде проследявана на нейния уебсайт, който включва дневния ред, документи от заседанията, информация за изслушванията/работните групи, видео в непрекъснат поток и нейния информационен бюлетин.

Добре управляваният единен пазар е от ключово значение за засилването на просперитета, иновациите и конкурентоспособността в полза на предприятията и потребителите. Изправени сме пред много предизвикателства и възможности, в частност отключването на потенциала на цифровия единен пазар и единния пазар на услугите.
 
Нашата задача е да гарантираме безопасни продукти и правата на потребителите, както и да информираме потребителите относно продукти/услуги, да предприемаме активни мерки срещу поведение, което накърнява конкуренцията, и да намаляваме административните тежести.

Комисията работи с всички държави-членки на ЕС с цел гарантиране на това, че правилата на единния пазар са приложими на практика, правилно прилагани и своевременно изпълнявани.

За мен е привилегия да бъда председател на тази важна комисия и да работя с членове на ЕП от целия политически спектър с цел постигане на реални ползи за потребителите, предприятията и други организации в рамките на единния пазар.


Вики Форд
Председател