Начална страница

 
Последни новини
 
Next meeting

The next Committee Meeting will be held on Monday 8 September 2014 (15.00 - 18.30) in JAN 2Q2. The draft agenda is available here.
 
 If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes:
 

 
Допълнителна информация
 
 
Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Координацията на националното законодателство на ниво Съюз в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:
а) свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,
б) свободата на установяване,
в) свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор;
 
2. Функционирането на единния пазар, включително мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за прилагането на единния пазар, включително на единния цифров пазар;
 
3. Насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните;
 
4. Политиката и законодателството по отношение на спазването на разпоредбите за единния пазар и на правата на потребителите.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Available soon